Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhetNy fagskole fra 2019. Teamet som utvikler fagplanene har i løpet av våren fått innspill fra omlag 400 ansatte i brann- og redningsvesen. Til høsten legger (fra venstre) Lars Brenden, Eva Spilleth, Berit Stemshaug, Una Kleppe og Agnar Christensen ut på Norgesturne for å få innspill til etableringen av fagskolen

HomeDiverse

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

Regjeringen bevilget i årets statsbudsjett 18,7 millioner til etablering av en toårig fagskole for brann og redningsvesenet. Den offentlige fagskolen planlegges etablert med studiestart høsten 2019. Arbeidet med å etablere ny fagskole pågår som et prosjekt i DSB, og prosessen er godt i gang. En rekke forhold er uavklart, men dette er noen av hovedpunktene prosjektet jobber etter:

Alle kan søke
Ny fagskole fra 2019 erstatter dagens etatsutdanning, hvor du først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller 110-sentral, for så å gå på grunnkurs for brannkonstabler, forebyggende kurs eller alarmoperatørkurs. Fra våren 2019 kan alle søke til fagskolen, som er en yrkesrettet offentlig utdanning og som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse.

 Kvalifisert for jobb 
Etter endt utdanning skal studentene ha gode kunnskap og ferdigheter innen alle brannfagretningene på grunnivå. Med et integrert utdanningsløp er den uteksaminerte kvalifisert for og kan søke jobb i beredskap, i forebyggende avdeling, eller som alarmoperatør ved en 110-sentral. Målet er at kompetansen de bringer med seg fra fagskolen skal redusere sårbarheten og øke samfunnssikkerheten til innbyggerne i den/de kommunene de tjener. Spesialisering vil måtte foregå på den enkeltes arbeidsplass, via videreutdanning på kurssenter eller høgskole.

 Tjeldsund, porten til Lofoten og veien til økt samfunnssikkerhet
Fagskolen skal ha hovedsete og mesteparten av utdannelsen vil foregå i Tjeldsund, som er porten til Lofoten. I løpet av de to årene studentene er ved fagskolen vil de også ha skolegang i Harstad, og alarmoperatøropplæringen skjer i Stavern. Teori og praksis vil prege hverdagen på skolen, men det er ikke nok. Derfor skal alle studentene tilbringe tredje semester i praksis i brann- og redningsvesen og ved 110-sentraler under kyndig veiledning av dedikerte personer i den respektive organisasjon.

 Offentlig utdanning etter lov og forskrift
Fagskolen vil som en rekke utdanninger ha fysiske krav til opptak. Et utgangspunkt vil naturlig nok være Arbeidstilsynets «Veiledning om Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk og kjemikaliedykkere».

All offentlig utdanning er regulert etter lov og forskrift. Fagskolen for brann, redning og samfunnssikkerhet blir intet unntak og må godkjennes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen(NOKUT). Søknaden til NOKUT sendes innen mars 2018. 

Deltidsutdanningen
To tredjedeler av de om lag 12.000 ansatte i brann- og redningsvesen, som bemanner over 600 brannstasjoner, er deltidspersonell som ivaretar nødstilte der de bor eller oppholder seg. Ny utdanning har som mål at alle brannkonstabler, uavhengig om de jobber hel- eller deltid, skal ha kompetanse til å løse primæroppgavene til brann- og redningsvesenet. Arbeidet med utvikling av en ny deltidsutdanning er i startgropa, og vil dra veksler på kunnskap og erfaringer fra arbeidet med etablering av fagskole i Tjeldsund. Den nye utdanningen av deltidspersonell skal være fleksibel, både når det gjelder praktisk og teoretisk undervisning.

Overgangen fra dagens til morgendagens
For å ivareta kompetansebehovet til ansatte i brann- og redningsvesen vil det bli etablert overgangsordninger for å sikre smidig skifte til ny utdanning. Videre vil kursprogrammet ved Norges Brannskole i 2018 være som i år. Programmet publiseres på skolens nettsider i juni 2017. Fra 2021 vil brann- og redningsvesenet bare kunne rekruttere nytt heltidspersonell i beredskap og 110-sentral med godkjent utdanning fra fagskolen. Personell til forebyggende avdelinger vil også kunne ha annen utdanningsbakgrunn, som for eksempel høgskole. 

 Lederutdanningen
Regjeringen har besluttet at det skal utvikles lederutdanning på høgskolenivå. Konseptet for fremtidens lederutdanning vil utredes i løpet av 2017.

 Innspill er viktige 
I løpet av våren har rundt 400 representanter fra ulike nivå i brann- og redningsvesen direkte deltatt i en rekke diskusjoner om innhold, opptakskrav, praksisperioder og forventninger til den nye fagskolen. Brann-Norge er positive til ny utdanning, det inntrykket sitter prosjektmedarbeiderne i DSB igjen med etter møtene til nå.

 Norgesturne
Etter sommeren legger prosjektmedarbeiderne ut på turne, fra Agder i syd til Finnmark i nord. Møtene vil være åpne for alle i brann- og redningstjenesten. Tid, sted og dato blir publisert så snart reiseruten er spikret. Medvirkning er vesentlig for at skolen skal nå sitt hårete mål om å bli verdens beste fagskole.

 Bidrag verdsettes
Du kan bidra til at fagskolen blir best mulig. De som jobber med prosjektet Etablering av Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet i DSB ønsker å gjøre en grundig jobb til beste for hele brann-Norge. Har du innspill eller andre kommentarer er du hjertelig velkommen til å sende en e-post til brannutdanning@dsb.no

 Brannstigen
Programmet ledes av DSB og er et nasjonalt program som skal bidra til å styrke samfunnssikkerheten. Etableringen av ny fagskole fra 2019 er et område i Brannstigen, tre andre i fokus er:

  • utarbeide forslag til ny dimensjoneringsforskrift, i tett samarbeid med brann- og redningsvesenet som grunnlag for organisering av fremtidens brann- og redningsvesen
  • samlokalisering av brann- og redningsvesenets 110-sentraler med politiets 12 operasjonssentraler i hele landet for et tettere samarbeid mellom etatene. Den første samlokaliserte sentralen er i drift på Hamar og i juni åpnes den neste i Bodø
  • videreutvikle arbeidet med risikobasert forebygging innen brann- og redningsområde

COMMENTS