Vil ta i bruk simulering og spillbasert trening

HomeDiverse

Vil ta i bruk simulering og spillbasert trening

Spillbransjen utvikler flere typer avanserte 3D dataspill som selges i et kommersielt marked, flesteparten av disse spillene baserer seg på krig og utøvelse av brutale handlinger for ”spenningens” skyld. Disse spillene er designet for underholdning, og målgruppen er hovedsakelig unge menn i aldersgruppen 12 til 30 år.

Serious game
I den senere tid har det dukket opp nye begrep innen spillutvikling. Et av disse begrepene er ”Serious games”. Serious game er designet for andre hensikter enn bare underholdning. Spillets hensikt er ofte opplæring innen forskjellige fagfelt som for eksempel; brann og redning, oljevern, flybrann og skadestedsledelse. Serious games-spill er designet for opplæring og benytter vanligvis samme spillteknologi som blir benyttet i krigsspill. Hovedforskjellen er at ”våpenet” er en brannslange, ”ammunisjonen” er vann og skum, og ”fienden” er flammer og røyk. 

Motsvarigheten til DSB i Sverige, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har gitt økonomisk støtte til Høgskolen i Skøvde for å gjennomføre et treårig prosjekt, som ser på muligheter innen Serious games og spillbasert trening. 
I den sammenheng ble Norges brannskole invitert til et seminar for å se på hvilke muligheter som ligger i spillbasert trening for redningspersonell. 
Personell fra Norges brannskole deltok i vinter på seminaret ved Høgskolen i Skøvde, for å se nærmere på spillteknologi og simulering utviklet spesielt for brann og redning. Et sentralt spørsmål som vi hadde med oss på seminaret, var hvordan spillbasert trening (og simulering) kan integreres som en del av undervisningen ved Norges brannskole, og om simulering kan bli en del av den pedagogiske modellen som benyttes ved skolen.

En markedsundersøkelse utført ved Norges brannskole, har vist at det er størst interesse for simuleringer tilknyttet skadestedsledelse og beslutningstrening. Et sentralt tema for Norges brannskole er da å få analysert hvordan spillbasert trening kan bli et effektivt moment i fagplanen og da spesielt med fokus på skadestedsledelse.

Simulatortrening mye brukt
Simulatortrening benyttes daglig i undervisningen av flygere og personell innen høyteknologiske yrker i oljebransjen og i forsvaret. Forsvaret er nok den gruppen som får mest ut av simulering, da mesteparten av utviklingen innen simuleringsteknologi drives av militære behov. 

Vårt hovedinntrykk fra seminaret er at Forsvaret ligger et godt hakk foran redningstjenesten. Vi ser imidlertid at det utvikles spennende 3D-spill og simuleringsteknologi også for brann- og redningspersonell, men vi må samtidig erkjenne at markedet styrer spillutviklingen. Brann og redning selger dårligere enn krig og elendighet og noen må betale for forskning og utvikling innen vårt fagfelt. For å bli ledende innen simuleringsteknologi, må det utvikles nye ideer i samarbeid med spillbransjen. Vi utfordrer dermed spillbransjen til å samarbeide med Norges brannskole om å utvikle spennende spillteknologi innen brann- og redningsyrket.

Vår hensikt er å få utviklet Serious games og simulatorer som kan benyttes til spillbasert trening ved Norges Brannskole. Vi håper også at dette temaet kan støttes av DSB og andre direktorat, da vi ser på simuleringsteknologi og simuleringsløsninger som omhandler tverrfaglig samhandling mellom politi, helse- og brannpersonell.

John Håkon Johnsen, prosjektlektleder e-læring og simulering
Norges brannskole

COMMENTS