Viktige funksjoner må ikke svikte

HomeDiverse

Viktige funksjoner må ikke svikte

Kommunale brannvesen skjerper beredskapen for nyttårsnatten. Ved over angen til år 2000 forutsettes det gjennomgang av alarmsystemer, tilgang på slokkevann og teknisk utstyr. Det bør gjennomføres spesielle øvelser med henblikk på å kunne håndtere konkrete situasjoner som vil kunne oppstå.

Regjeringen har tatt initiativ til «Aksjon 2000». Hovedmålsettingen med aksjonen er å sørge for at det blir iverksatt tiltak slik at viktige samfunnsfunksjoner ikke svikter ved overgangen til år 2000 samt å sørge for at problemene samlet sett blir minst mulig. Det er opprettet et eget delprosjekt kalt «Kritiske samfunns- områder» som koordineres av Direktoratet for sivilt beredskap (DSB). Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) samarbeider med DSB om deler av dette prosjektet.
Norsk Gallup Institutt A/S har i juni 1999 gjennomført en kartlegging av kommunenes år 2000-forberedelser. Fylkesmennene har i løpet av året ført tilsyn med en fjerdedel av kommunene for å kartlegge mulige forstyrrelser ved overgangen til år 2000. DBE vil i forbindelse med tilsyn av ca. 100 brannvesen i år også ha fokusert på brann- og redningstjenesten med sikte på funksjons- dyktigheten ved overgangen til år 2000. Dersom kartleggingen skulle avdekke generelle svakheter, vil tiltak bli iverksatt.

Alarmsentralene og utalarmering

DBE har tatt initiativ til å kartlegge om utstyret i 1l 0-sentralene kan innebære problemer for nødmeldingstjenestens funksjonsdyktighet. Til dette arbeidet er det engasjert en egen konsulent. Det er hittil ikke registrert forhold som gir grunnlag for noen spesielle tiltak i alarmsentralene. Sentralene vil bli orientert særskilt om det er nødvendig med eventuelle tiltak som må settes i verk. Det er heller ikke registrert behov for tiltak vedrørende AKUB-enhetene som plassert i det enkelte brannvesen.

Brannberedskap og andre forhold

For å sikre at brannvesenet kan ivareta sine beredskapsoppgaver på en fullverdig måte ved overgangen til år 2000 er det viktig at man i hver enkelt kommune har en systematisk kartlegging av de problemer som kan oppstå ved overgangen til år 2000, og på grunnlag av denne kartleggingen forebygge uønskede hendelser og/eller sikre funksjonsdyktighet ved alternative løsninger. DBE har overfor kommunene påpekt tiltak som direktoratet mener absolutt må gjennomføres:

– Brannvesenet må i samarbeid med alarmsentral-brann planlegge alternative muligheter for alarmering av personellet (telefonoppringing, samling av styrken på forhånd og liknende) dersom alarmering av brannvesenets innsatspersonell fra alarmsentral-brann skulle svikte. Det må også planlegges alternative muligheter for samband, for eksempel mobiltelefoner.
– Sikkerheten ved den kommunale vannforsyning må vurderes. Dersom det er fare for svikt må brannvesenet ha alternative måter for å frambringe nødvendig slokkevann ved brann, for eksempel ved henting med tankbil fra åpne og tilgjengelige vannkilder.

– Teknisk utstyr som biler, pumper m.v. ikke inneholder utstyr som kan medføre svikt ved overgang til år 2000 må kontrolleres.
– Brannvesenet bør vurdere å ha en høyere beredskap enn normalt ved overgangen til år 2000. Det bør dessuten gjennomføres spesielle øvelser med henblikk på å kunne håndtere konkrete situasjoner som vil kunne oppstå.

Status et halvt år før

Direktoratet registrerer at per 1. juli har 80 prosent av de kommunale brannvesen kartlagt eller var i ferd med å kartlegge utrykningsutstyr og pumpemateriell. Av dette var det kun én prosent hvor det ble funnet feil i forbindelse ned tester. I ca. 70 prosent av alle brannvesen er det planlagt en høyere beredskap ved overgangen til nytt år.
Et halvt år før tusenårsskiftet var det 30 prosent av kommunene som ikke hadde kartlagt alternative måter å frambringe nødvendig slokkevann ved brann. like mange hadde ikke kartlagt alternativer for samband om telekommunikasjoner og brannvesenets sambandsnett skulle bryte sammen.
Hver femte kommune hadde per 1. juli ikke gjennomgått alle forhold i brannvesenet. Direktoratet forutsetter at dette vil bli gjort.

 

Publisert: 07-09-1999

COMMENTS