Ukjent effekt av brannsikring

HomeForebyggende

Ukjent effekt av brannsikring

Sjefsingeniør Anders Arnhus i DSB har latt seg intervjue om sprinkling av blokkleiligheter. Hans uttalelser er svært unyanserte og mangelfulle. Norsk brannvernforening ser grunn til å påpeke følgende:

  • I siste Stortingsmelding om brannvern ønsker myndighetene en reduksjon av antall omkomne, men det er ikke fastsatt noe konkret mål. Debatten om brannsikring blir derfor vag, da man ikke har noen akseptkriterier å forholde seg til.
  • Anders Arnhus stiller spørsmål ved effekten av sprinkling av alle blokkleiligheter. Spørsmålet er relevant, men Arnhus stiller kun kritiske spørsmål uten å foreslå ett eneste alternativt tiltak. Spørsmålet om hvordan han vil redusere antall omkomne i brann uten å bruke sprinkling som en del av tiltakene, står derfor ubesvart. Det er spesielt, når vi vet at også DSB er svært opptatt av hvordan brannsikring av boliger med eldre skal utføres i fremtiden. I 2050 er det dobbelt så mange mennesker over 67 år enn det som er i dag. Skal vi demme opp for at eldre er overrepresentert i brannskadestatistikken, må vi gjøre dette med konkrete tiltak.
  • Anders Arnhus snakker om sprinkling av alle blokkleiligheter. Etter det NBF erfarer er det vel ingen offentlig instans som har foreslått dette pr. dato. Under dette punktet nevner han en kostnad på 25 milliarder. En høy prislapp, men det er utgifter vi kommer til å nyte godt av i mange tiår.
  • Anders Arnhus nevner ikke alternative tiltak som for eksempel mindre brennbare møbler for salg til publikum. Arnhus burde vite at dette er et svært aktuelt tiltak som man har hatt stor suksess med i Storbritannia.
  • Anders Arnhus nevner kun sparte liv ved sprinkling, men nevner ingenting om sparte kostnader ved redusert skadeomfang, hvilket antakelig vil være betydelig.
  • Anders Arnhus peker på at sprinkleranlegg blir dyrt ved å vise til et ikke navngitt prosjekt i Oslo som tydeligvis fikk en høy prislapp for sprinkleranlegget. Dette må kunne kalles svært useriøst, spesielt når det kommer fra myndighetene. Kostnader beregnes ikke ut fra tilfeldige enkelttilfeller. Det blir dessuten umulig å verifisere hans påstander når han ikke konkret nevner hvilket prosjekt han snakker om.

Norsk brannvernforening mener at bruk av midler til brannsikring må tuftes på seriøs kunnskap sett i forhold til de målene vi setter oss. Ukritisk bruk av midler tjener ikke til noe. Når myndighetene uttaler seg, forventer vi mer nyanserte uttalelser basert på kunnskap.

Thor Kr. Adolfsen,
Norsk brannvernforening

COMMENTS