Tapte rettssak Ingen krav til typegodkjent taksikring

HomeDiverse

Tapte rettssak Ingen krav til typegodkjent taksikring

Gauldal brann og redning IKS tapte i høst en rettssak etter at en huseier stevnet det interkommunale brannvesenet. Saken kom opp i rettsapparatet etter at Gauldal brann og redning gikk til inndrivelse av feieravgift for en eiendom hvor huseier, etter brannvesenets oppfatning, ikke hadde foretatt tilstrekkelig sikring av adkomsten for feieren.

Gauldal brann og redning IKS er et interkommunalt selskap for kommunene Midtre Gauldal og Melhus i Sør-Trøndelag. Kommunene har rundt 20.000 innbyggere. Brannvesenet har åtte brannstasjoner og 80 ansatte.  Da feier kom til en eiendom i Melhus i 2007, ble det påpekt at takstigen ikke var god nok. Huseier var ikke enig i dette og nektet å etterkomme kravet fra feier. Huseier påpekte også at taket var av bølgeeternitt som ville gjøre at forankring av en stige ville ødelegge taket. Han anså at han ikke ville betale feieravgift før feiing var utført. 

Brannvesenet utstedte ikke pålegg før saken ble sendt til tvangsinndrivelse.
Gauldal brann og redning IKS (GBR) anførte i retten at de som arbeidsgiver har ett ansvar for sikkerheten og viste til arbeidsmiljøloven og stillasforskriftens krav til sikring av stige. Huseieren anførte at brannvesenet skulle ha utstedt et pålegg om utbedring før inndrivelse av avgift ble startet. GBR anså at det er en lite hensiktsmessig måte å måtte følge opp enhver uenighet med en huseier med et pålegg. _ Avslutningsvis anså brannvesenet at de hadde hjemmel til å inndrive feieravgift selv om feiing ikke var fysisk utført.   

Arbeidsmengden økt betraktelig
I dommen skriver retten at det ikke er tvil om at brannvesenet har et ansvar for feiernes sikkerhet slik GBR påpeker. Retten er også enig i at en huseier har en plikt til å legge til rette for en sikker adkomst for feieren, jfr forebyggende forskrift. Retten anså imidlertid at brannvesenet ikke hadde anledning til å kreve typegodkjent stige fordi dette ikke er hjemlet i forebyggende forskrift. Retten anså også at GBR hadde gjort saksbehandlingsfeil ved at de ikke hadde utstedt pålegg. GBR tapte dermed saken. 

Etter dommen har GBR tatt opp saken med både Arbeidstilsyn, DSB og Justisdepartementet. I brev til de berørte instanser pekes det på det manglende hjemmelsgrunnlag som gjør at man ikke kan strekke arbeidsgiveransvaret, som viser til stillasforskriften, videre og sidestille som om det også er hjemlet i brann- og eksplosjonsloven. Saken har ført til store vanskeligheter, skriver GBR, da det innenfor området er registrert ca. 3.000 tilfeller hvor det er mangler ved stige. Det kan derfor bety tilbakebetalingskrav i millionklassen i verste fall. 

Etter dommen har GBR endret sine rutiner, med den følge at arbeidsmengden har vokst betraktelig.
– Vi har skjerpet inn at feierne ikke skal gå på tak med utilstrekkelig sikring og vi bruker nå påleggsverktøyet når vi kommer over slike tilfeller. For å dokumentere saken skikkelig tar feieren bilder og skriver en rapport til huseier. Det betyr mye arbeid som kunne vært unngått hvis det ikke var et ”hull” i forskriftsverket slik det er i dag, sier brannsjef Arild Karlsen i Gauldal Brann og Redning IKS. 

Arbeidstilsynet har i svarbrev til GBR uttrykt forståelse for frustrasjonen. De skriver at det er i forvaltningens interesse å tette ”hullet” som åpenbart foreligger når det gjelder hvilke krav brannvesen kan stille til huseier. I brevet skriver de at Arbeidstilsynet vil ta saken opp med DSB som er rette myndighet for å utarbeide et regelverk som kan etablere en forbindelse mellom arbeidsmiljølovgivning og brannvernlovgivning.    

I svarmail til GBR skriver DSB at de ikke kan gå inn på den konkrete saken. De skriver videre at en vurdering om tilfredsstillende adkomst må gjøres uti fra forebyggende foreskriften, men det kan ikke vises til noen standard slik GBR har gjort. DSB viser til at slike saker skal behandles på samme måte som andre rent forvaltningsmessig. Avslutningsvis viser de til at saken reiser flere forvaltningsrettslige og pengekravsrettslige spørsmål som ligger utenfor deres forvaltningsområde.

Vil vurdere endring
I svarbrev fra Justisdepartementet skriver de at henvisninger til arbeidsmiljøloven, herunder stillasforskriften, ligger i veiledningen til forebyggende forskrift. DSB vil på bakgrunn av erfaringene fra denne saken vurdere å ta henvisningen inn i selve bestemmelsen igjen. Departementet ser ingen grunn til å endre regelverket på bakgrunn av opplysninger som er fremkommet i gjeldende sak. 

– Vi tar svarene til etterretning. Vi håper imidlertid at en kobling mellom forskriftsverkene kommer på plass ved revidering av forskriftene. Nå jobber vi utifra egne retningslinjer hvor det pekes på at stiger blant annet skal være av metall, korrosjonsbestandige, tilstrekkelig fastgjort og kunne tåle 150 kg belastning. I retningslinjene presiseres det at det ikke er krav til typegodkjent utstyr, slik dommen fastslo. Men det er jo litt merkelig at vi måtte lage egne retningslinjer, når det finnes en norsk forskrift hos Arbeidstilsynet, og norske standarder til den, som gjelder arbeid på tak. Jeg tror mange feiervesen fortsatt bruker betegnelsen typegodkjent utstyr i sine krav. En forskriftsendring vil forhåpentligvis fjerne behovet for lokale retningslinjer, sier brannsjef Arild Karlsen til Brannmannen.

Lars Brenden,
Brannmannen

COMMENTS