Trykksetting av rømningsveier

HomeFagstoff

Trykksetting av rømningsveier

Trykksetting av trapperom kan ha en sperreffekt mot røykspredning på 100% ved korrekt dimensjonering og utførelse. I denne artikkelen tar vi for oss hovedprinsippene ved slike systemer, og ser på løsninger som bidrar til sikker evakuering av bygget.

Artikkelforfatteren representerer firmaet Vifter & Miljø AS,  som blant annet leverer aksialvifter til brannventilasjonsanlegg i offentlige bygg, forretningsbygg, kommunikasjonsmidler, industri og marine.

Byggeforskriftene i Norge har tidligere inneholdt bestemmelser om avtrekksventilering av trapperom. En slik løsning vil skape undertrykk i trapperommet og bidra til å trekke røyk  inn i rømningsveien i tillegg til røykspredning fra brannen. I rømningsfasen vil ofte røyken ha forholdsvis lav temperatur, og den vertikale bevegelsen opp mot avtrekkspunktet vil være svært begrenset.  Røykgassen vil dessuten trekke med seg frisk luft og blande seg med denne, med det resultatet at røykmassen øker og temperaturen faller ytterligere. Dette vil igjen kreve større og flere avtrekksvifter med avtrekkspunkter som fordeles over hele høyden av trapperommet for å sikre effektiv utlufting.
Ved trykksetting kan man ved hjelp av en relativt beskjeden vifte kontrollere røykspredningen i bygget. Et trapperom er kanskje den delen av bygget det er lettest å  trykksette, ettersom dette er et veldefinert lokale der de tekniske løsningene varierer lite fra bygg til bygg.  Prinsippet for systemet er at et overtrykk på  50 Pa over dører og andre mindre lekkasjerealer vil holde røyken tilbake når dørene inn til trapperommet er lukket. En større luftstrøm gjennom døråpningene vil  holde røyken tilbake når dørene inn til trapperommet åpnes og lukkes under rømning. Systemet må kunne regulere automatisk mellom disse  tilstandene, og dette gjøres som regel ved å styre turtallet på viften, eller blø av av luft gjennom et overtrykksspjeld.

Luftmengder

Systemet må hindre at røyk trenger inn i trapperommet ved å generere trykkforskjeller som er større enn de som
skapes av brannen og eventuelle oppdrifts- og vindkrefter. Dette gjøres ved at det tilføres en viss mengde luft til trapperommet fra omgivelsene. Ved lukkede dører fra røyksonen inn til trapperommet reguleres luftmengden  slik at den setter opp et definert overtrykk i trapperommet uavhengig av luftlekkasjer rundt dører, vinduer, heisdører etc.
Når dørene fra røyksonen inn til trapperommet åpnes, vil det etablerte trykket kunne forsvinne helt eller delvis.  Systemet må  derfor kompensere for dette ved å øke luftmengden og holde trykket over et minimumsnivå i hele trapperommet. Samtidig må dette skape en tilstrekkelig lufthastighet i døråpningene for å holde røyken tilbake basert på  prinsippene for motstrøm.

Den totale luftmengden blir derfor summen av lekkasjeluftmengden og luftmengden gjennom et definert antall samtidig åpne dører. Basert på gjeldende veiledning, og egne erfaringer, foreslår vi følgende kriterier for systemet:

  • Etablere et overtrykk i trapperommet på 50 Pa i forhold til tilstøtende arealer ved lukkede dører
  • Under rømning sørge for en luft-hastighet på minimum 0,75 m/s gjennom to samtidig åpne dører – hver på 2 m2
  • Betjene lekkasjearealer opp til 0,5 m2  ved et overtrykk på minimum 10 Pa i trapperommet

Overtrykket på 50 Pa bør være et maksimaltrykk for de fleste anlegg.  Det kan naturligvis settes høyere, men dørene ut til trapperommet må kunne åpnes av barn og eldre. Et voksent menneske merker godt en trykkforskjell på 50 Pa over en dør som blir forsøkt åpnet. På den annen side bør trykket ikke falle under 10 Pa, da dette kan føre til lekkasjer i dørsprekker o.l.
Disse tallene gjelder for bygg med opp til 8 etasjer. Ved høyere bygg bør man vurdere inndeling av trapperommet samt økning av luftmengde og antall innblåsningspunkter.

Regulering

For å styre luftmengden når dørene åpnes og lukkes anbefaler vi turtallsregulering av viften.  Sammenlignet med overtrykksspjeld  får Signalet går til en frekvensregulator som regulerer hastigheten på viften. Det er  viktig at man sørger for avløp fra tilstøtende lokaler i hver enkelt etasje. Først og fremst for å unngå store trykkøkninger som følge av luftens termiske utvidelse ved brann. Dernest sørge for at luften fra trykksettings-anlegget ikke hoper seg opp i lokalene og reduserer motstrømseffekten i døråpningene.

Plassering

Trykksettingsanlegget kan med fordel plasseres lavt i  trappesjakten. På denne måten reduseres sjansene for at det er røykgass i tilførselsluften, og rømningen skjer i retning frisk luft. Man må også sørge for at at luften ikke blåser direkte mot utgangsdør, eller dør som åpnes ved rømning. Det er naturligvis mulig å  montere anlegget høyere i trapperommet uten at dette påvirker funksjonen. 
Vifter & Miljø AS har valgt å samle alle nødvendige komponenter i et trykksettingsaggregat . Dette fordi vi har sett store variasjoner i beskrivelsene av trykksettingsanlegg, mens standard-løsninger kan anvendes i mange tilfeller. Andre viktige elementer,  slik vi ser det, er enkel montering og inntransport. Anleggene skal monteres i både nybygg og eldre bygninger, og det kan være flere forskjellige aktører engasjert ved installering. Vi tenker da på  byggherrer, tekniske etater, ventilasjonsentreprenører eller hovedentreprenører.
Trykksetting er tross alt et enkelt og effektivt  virkemiddel hvor kostnadsnivået ikke bør være noe argument mot sikring av rømningsveier.

 

Publisert: 07-09-1999

COMMENTS