Tragedien i Drammen

HomeBrann

Tragedien i Drammen

Tirsdag 29. juni rammet tragedien Drammen og Lier brann- og feiervesen da brannmennene Tarald Hansen og Knut Kjellevold ble drept i eksplosjonen ved Bragernestunnelen. Tragedien har naturlig nok satt sine dype spor i Drammen og for resten av ”brann- Norge” ble dette en påminnelse om hvor riskofylt vårt arbeid er.

Meldingen om brannen i tunnelen innkom fra en forbipasserende som så røyk fra tunnelen. På vei fram til skadestedet fikk utrykningsleder beskjed om at en person var innesperret i tunnelen. Fremme på skadestedet ble forberedelser til en livreddende innsats igangsatt, da det plutselig smalt. Brannkonstabel Tarald Hansen og brannformann Knut Kjellevold ble drept i eksplosjonen og syv brannmenn ble skadet. I tillegg ble seks anleggarbeidere og en forbipasserende skadet.

Saken er fortsatt under politietterforskning og Drammen og Lier brann- og feiervesen ønsker derfor ikke å uttale seg i detaljer om hendelsesforløpet før denne etterforskningen er avsluttet.

 

Håndterte situasjonen bra

”Brannmannen” fikk anledning til å prate med brannsjef Torgeir Andersen og brannmester Terje Olsen om de menneskelige reaksjonene, mediatrykket og de erfaringer man har gjort en og en halv måned etter ulykken.  
Selv om man jobber i et yrke hvor man daglig håndterer ulykker av mindre eller større slag, kan ingen være forberedt på å miste to arbeidskollegaer plutselig. Likevel mener brannsjefen at man håndterte situasjonen bra. Vi er opplært til å håndtere tragedier og ta oss av mennesker i nød, og denne erfaringen ble nå brukt på oss selv. I tillegg er brannfolk flinke til å improvisere og det kom godt med i denne situasjonen, sier han.

På brannstasjonen ble to mann umiddelbart etter ulykken satt til å betjene telefoner fra pårørende. Sosial vakttjeneste, ordførere og rådmenn i Drammen og Lier ble straks informert. Brannstasjonen ble åpnet for alle og samtlige ansatte ble kalt inn. To biler med en brannmann og prest i hver bil ble sendt hjem til Tarald og Knuts etterlatte. Dessverre bestemte politiet at disse måtte stanses før de kom frem. Varsling av pårørende er politiets ansvar og politiets krav ble etterkommet.
Lokal redningssentral (LRS) ble opprettet tidlig med representant fra Drammen og Lier brann- og feiervesen. Alt videre arbeid i tunnelen ble stoppet på grunn av de risikoene som fortsatt fantes der, i form av sprengstoff, acetylenflasker m.m. LRS bestemte videre innsats med hensyn til den savnede anleggsarbeideren.

Onsdag morgen ble en minnestund organisert. Samme kveld ble en minnegudstjeneste arrangert i Bragernes kirke. Støtten fra ordførere og andre har betydd mye for de involverte , sier Terje Olsen. Entrepenøren Selmer har også viste stor medfølelse i etterkant.
Brannsjefen var på ferie og ankom derfor ikke brannstasjonen før onsdag kveld. I tiden fra eksplosjonen og frem til onsdag kveld, ledet varabrannsjef Ingar Gjesmoe arbeidet. Et svært belastende arbeid som ble løst på en meget god måte.
Torsdag ble de etterlatte besøkt av brannsjefen og kontorsjefen. Samme dag ble det arrangert en samling for alle i ledelsen og administrasjonen, hvor også HMS-avdelingen deltok.
Tirsdag 6. juli ble Knut Kjellevold begravet i Skoger kirke og dagen etter ble Tarald Hansen begravet i Sylling kirke. Begravelsene var stilfulle og verdige.

Oppfølgingsarbeidet

En debriefing ble først avholdt fredag hvor både brann-, ambulanse- og politipersonell deltok. Det var ikke mulig å holde denne debriefingen tidligere fordi samtlige skadede lå på sykehuset fram til fredag. På denne briefingen var ingen profesjonelle tilstede i form av psykologer o.a. Politiet ledet debriefingen. Senere ble psykolog innkoblet i debriefingsarbeidet, men dette fungerte dårlig og bedriftslegen overtok med godt resultat.

Av erfaring vet man at det er viktig å få sykmeldte etter voldsomme psykiske påkjenninger, tilbake i arbeidet såsnart det er forsvarlig. Man forsøkte derfor å tilpasse arbeidsforholdene slik at det lå til rette for den enkeltes behov og ønsker.
Det er planlagt en prosess ovenfor nærmeste familie til de ansatte. Hver brigade skal ta seg av sine mannskaper. Til slutt skal en ekspert på katastrofepsykiatri holde foredrag om reaksjoner.

Beredskap

I starten, rett etter ulykken, ble brigaden fylt opp med overtidsvakter. Flere av mannskapene flyttet feriene sine for å få vaktstyrken tilstrekkelig bemannet. I ferieperioden har vaktene blitt fylt opp med overtidsvakter, samt mannskaper fra brannvesenet i Asker og Bærum, Kongsberg, Nedre Eiker og Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Mediatrykket

Mediatrykket på brannvesenet var stort. Etter de to første dagene, ville pressen ha en mening om årsaken i form av en uttalelse fra brannsjefen. Drammen og Lier brann- og feiervesen bestemte imidlertid raskt etter ulykken at man ikke ville uttale seg og av politiet fikk man beskjed om taushetsplikt i forhold til politietterforskningen. Torsdag morgen, to dager etter ulykken, ble en presseinstruks laget og bekjentgjort til alle ansatte og 110- sentralen. Andersen sier det er viktig at mannskapene vet hvordan policyen angående uttalelser fungerer.

Aviser og TV oppsøkte sykehuset for å få intervjuer med de skadede, men ble avvist. Enkelte i pressen brukte ufine metoder for å få opplysninger ved å sette personer i brannvesenet opp mot hverandre og det ble også gjort forsøk på å få opplysninger via pårørende til de skadede.
For brannsjefen var det viktig å skjerme de ansatte og pårørende mot media. De pårørende til de omkomne ønsket ingen omtale av Tarald og Knut i pressen på grunn av at de har små barn og dette ble respektert bortsett fra i ett tilfelle.

For brannvesenet var det vanskelig å forholde seg til uriktige opplysninger som kom fram i pressen bl.a. om bruk av vann mot dynamitten. Media fokuserte sterkt på dette i avisoppslag og brannvesenet så seg derfor nødt til å gå ut og dementerte dette. Fra fagmiljøet har ingen kritikk framkommet, men brannsjefen sier å ha opplevd bedrevitere ellers som har framsatt uberettiget kritikk.
Brannsjef Andersen fremholder den enorme sympatien og medfølelsen som har kommet fra hele ”brann- Norge”. Blomsterhilsener har antagelig kommet fra hvert eneste brannkorps i Norge i tillegg til fra annet utrykningspersonell og fellesutvalg for utrykningspersonell. Han vil spesielt understreke støtten fra Nedre Eiker, Kongsberg og Asker og Bærum brannvesen som bidro med beredskap både umiddelbart etter ulykken og ved begravelsene til de to omkomne.

Tanker i ettertid

I dag er alle de skadede utenom Terje Olsen tilbake i arbeid, noen har riktig nok aktiv sykmelding. Brannmester Terje Olsen var utrykningsleder ved eksplosjonen og sliter med 2. grads forbrenning på høyre armen og ryggskader. Han sier selv at han etter omstendighetene klarer seg bra selv om det går opp og ned psykisk. Allerede dagen etter ulykken hadde han kontakt med enkene etter de omkomne og dette føltes godt og nyttig for begge parter, sier han. Kontakten med de pårørende har også i ettertid vær tett.
Som utrykningsleder i en slik situasjon sliter man naturlig nok med sin egne tanker om man kunne gjort ting annerledes. Men han anser det allikevel som vanskelig å ha gjort noe annet ut fra de opplysningene man hadde og det korte tidsforløpet som gikk fra de ankom skadestedet til eksplosjonen skjedde, tre minutter. Jeg kan prate med mannskapene om ulykken, men som leder har jeg allikevel et ansvar som det er vanskelig å sette seg inn i for andre, sier han. Gjennom et bekjentskap med en politimann som var leder i en aksjon hvor en politimann omkom, har han imidlertid fått pratet ut om sine tanker med en person som kan sette seg inn i de tanker Terje har gjort seg.

– Når katastrofen så hardt rammet Drammen, vil jeg si at samholdet og fellesskapet er unikt. Alle var villige til å dra i en retning og åpenheten for hverandres følelser og tanker er grenseløs. Jeg vil takke alle medarbeidere, styret og øvrig ledelse for en fantastisk innsats og forståelse i en tung tid, sier brannsjef Andersen som avslutning på vårt besøk.
”Brannmannen” vil komme tilbake med oppfølgende artikkel om eksplosjonen i Drammen så snart politiets etterforskning er avsluttet.

 

 

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS