TETRA – fra proprietær teknologi til åpen standard

Home110/Nødnett

TETRA – fra proprietær teknologi til åpen standard

På mange teknologiområder kommer proprietære løsninger først og "fløteskummer" nisjer i markedet. Massemarkedet er sjeldent tilgjengelig fordi pris er høy, og fordi kundene er redde for å bli låst fast med begrensede valgmuligheter. Åpne standarder er tryggere, har konkurranseutsatte priser, og det finnes mange valgmuligheter for kunden.

Fra en leverandørs ståsted er også åpne standarder et trygt valg fordi man ikke trenger å utvikle alt selv. Det vil bestandig finnes andre leverandører med komplementære produkttilbud. Markedspotensialet er også mye større, og dermed kan leverandøren investere mer i sin produktutvikling.

TETRA er den nye digitale standarden for digitale Profesjonelle Mobile Radionettverk (PMR) utarbeidet av det Europeiske Standardiseringsinstituttet for Telekommunikasjon (ETSI).
TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) -standarden er definert for å møte behovene til de mest krevende PMR- brukerene innenfor offentlige nødetater. For å forbedre effektiviteten og sikkerheten i egne operasjoner, forventer nødetatenes brukere at deres fremtidige radiosystemer gir: Bedre utnyttelse av radiofrekvensene, umiddelbar oppkobling, prioritet, kombinert tale- og datakommunikasjon, innebygd kryptering, fleksibilitet og dynamisk tilpasning til operasjonelle behov – f.eks. gjennom regruppering av forhåndsdefinerte grupper, direkte modus (terminal til terminal kommunikasjon uavhengig av basestasjon og sentral), kommunikasjon mellom ulike nødetater, nasjonal dekning og økt verdi av investeringene gjennom deling av fysiske nettverksressurser. Disse målene kan nås uten å ofre brukervennligheten i dagens konvensjonelle og analoge systemer. 
Svarene ligger i TETRA, en digital trunket radioteknologi med en åpen standard levert av konkurrerende leverandører, som igjen gir større valg og bedre kvalitet.

Standardisering gir fordeler for brukerne

Fordelen med større valgfrihet gjennom en felles teknologistandard som TETRA bringer med seg en annen kilde til trygghet, nemlig større leverandørkonkurranse og lavere priser for brukerne. Det er nå flere uavhengige leverandører av TETRA- infrastruktur. Valgmulighetene er enda større med hensyn til TETRA terminaler og -utstyr, og hver leverandør har flere modeller å tilby. Resultatet er en bred TETRA produktportefølge som vil tilfredsstille selv den mest krevende bruker. 
Andre fordeler som standardiseringen medfører er forbedret produktkvalitet og pålitelighet til fornuftige priser, større kompatibilitet og interoperabilitet mellom produktene, bedre brukervennlighet, effektiv distribusjon og forenklet vedlikehold.

Informasjon når du trenger det

I TETRA kan brukerne få informasjon når de trenger det, i felten eller på veien. I praksis betyr dette et fullt mobilt kontor og LAN (local area network) tilgang i bilen eller via en TETRA håndholdt terminal. Mobile arbeidere trenger derfor kun å komme til kontoret eller basen når det er virkelig nødvendig. 
Fordelene med datakommuniksjonen kommer spesielt frem i forbindelse med den daglige organiseringen av arbeidet. For eksempel kan ekstra dokumentasjon bli sendt direkte til en bil. Ved et nødtilfelle kan viktig informasjon bli sendt til grupper av individer som trenger data for best mulig å orientere seg om situasjonen. 
Et fullt digitalt TETRA system gir høy og konsistent kvalitet på tale- og dataoverføringer. Tale- og datakommunikasjon er blitt utviklet i parallell. Dette har resultert i et velbalansert sett av sameksisterende tale og datatjenester. Bruk av samme systemplattform for begge deler muliggjør en optimalisert belastning og deling av systemressursene. Integrerte tale- og datatjenester effektiviserer feltoperasjonene.

Konnektivitet åpner en verden av muligheter

Konnektivitet betyr på godt norsk muligheten til å koble sammen TETRA utstyr med forskjellige data- og telekommunikasjonsnettverk samt eksterne apparater av forskjellig slag. TETRA- nettverket er ryggraden for PMR- brukernes virksomhet. Nettet gir den viktige radioforbindelsen mellom de mobile brukerne og deres hjemmenettverk,  som igjen kan forbinde brukerne med andre nettverk og systemer. TETRA systemer kan gi forbindelse til for eksempel: Kommando og kontrollsystemer hos nødetatene, ekspedisjonssystemer, LAN/WAN, fax og E-mail, PSTN (det offentlige telenettet), PABX (hussentraler), og Internett.

Fra private nettverk til delte nettverk med VPN funksjonalitet

PMR- brukere har tradisjonelt operert hvert sitt dedikerte nettverk som har vært mer eller mindre skreddersydd for deres behov. Samarbeid mellom etater har vært begrenset , og man har i stor grad bygd sine egne fysiske nettverk med det som kreves av utstyr og ressurser for å bygge og operere nettet. Dette har medført at forskjellige nødetater har overlappende nettverk som ofte bygger på forskjellig teknologi. Sett både fra den enkelte etat og ikke minst fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, har dette ikke vært den mest kostnadseffektive måten å bygge samband på.

Ville det ikke vært fantastisk om alle PMR- brukere kunne basere sin virksomhet på ett stort felles nettverk? Hver virksomhet kunne ha bedre tilgang til nettverksressurser, som f.eks. trafikkanaler, som blir gjort tilgjengelig ved behov. Dessuten er det slik at jo større nettverket er, jo bedre blir trunkingseffekten. Dermed kan flere brukere dele på færre fysiske kanaler. Flere tjenester og funksjoner kan bli gjort felles tilgjengelig fordi kostnadene deles på alle. Ved en gitt hendelse, f.eks. ett større uhell, kan etatene fritt kommunisere med hverandre. De kan også låne hverandre terminaler siden de alle kommuniserer via samme nettverk.

Denne visjonen blir en realitet når PMR- systemene går over fra tradisjonelle analoge systemer, hvor designet i stor grad har vært maskinvaredrevet, til digitale systemer der programvaren styrer funksjonaliteten. Et digitalt PMR- nettverk basert på TETRA er hovedsaklig basert på programvare. Dette muliggjør virtuelle private nettverk (VPN). VPN tillater mange virksomheter å dele de samme fysiske nettverksressursene samtidig som de opererer og kommuniserer fullstendig adskilt. Men de kan også fritt kobles sammen på ulike nivåer ved behov. Og siden alle konfigurasjoner ligger i programvaren, kan funksjonsendringer implementeres raskt ved behov.

De fleste PMR- brukere kan få bedre avkastning på sine investeringer om de plasserer sine midler i produktive systemer snarere enn i egne radiosystemer. Det å eie og operere sitt eget nett har ingen verdi i seg selv. Det som er viktig for brukeren er tjenestene som er tilgjengelige og den sikkerheten de leveres med. Om disse tjenestene leveres fra et eget eid nettverk eller en pålitelig operatør spiller ingen rolle. Funksjoner som kryptering kan brukes for å garantere hemmeligholdelse av kritisk kommunikasjon i et delt nettverk.

Nokia er ledende 

Nokia er en av de største leverandørene innenfor profesjonelle mobile radiosystemer. Vi er størst på analoge systemer basert på MPT standarden, den største på mobiltelefoner, og den nest største på GSM infrastruktur. Utviklingen av Nokia TETRA  er basert på Nokias know-how og erfaring innenfor digital radiokommunikasjon. Ledende nødetater i Europa har valgt Nokia som sin TETRA leverandør, og flere landsdekkende nødnett basert på Nokia TETRA er allerede under utbygging. 
Tester felles nødsamband

 

Publisert: 07-07-1999

Older Post

COMMENTS