Statens havarikommisjonBertheussen vil at medarbeidere har selvinnsikt, er lyttende og har en naturlig evne til å vise medmenneskelighet.

HomeDiverse

Statens havarikommisjon

Siden opprettelsen av Statens havarikommisjon for transport i 1989 har vi alle gjennom årenes løp sett oppslag i media der kommisjonen i etterkant av en hendelse kommer inn for å vurdere og konkludere. Hvem er, og hva står de egentlig for disse mystiske menneskene som kommer inn på skadestedet etter at vi har ryddet og returnert

Statens havarikommisjon (SHT) har i 20 år vært en fast, uavhengig undersøkelseskommisjon for transportulykker. Det startet med luftfart i 1989 og SHT, som sorterer under Samferdselsdepartementet, har i løpet av 20 år blitt utvidet til også å omfatte jernbane, veitrafikk og sjøfart. Formålet er å klarlegge årsaksforhold og om mulig gi sikkerhetstilrådinger for å forebygge nye transportulykker, men uten å ta stilling til skyldspørsmål.
I havarikommisjonens flotte og nye lokaler i Lillestrøm blir Brannmannens utsendte tatt godt imot av min tidligere kollega og nåværende assisterende havariinspektør i kommisjonen, Thor Kristiansen. Det er Thor som skal være min guide mellom seksjonene, men først introduserer Thor meg for direktør William J. Bertheussen som jeg stiller følgende spørsmål:

Hvordan reagerer aktørene på en melding om at dere skal undersøke hendelsen?
–    Positivt, sier Bertheussen. Det er viktig for oss, at aktørene har tillit til oss og oppgaven vi er satt til å utføre. Derfor er det viktig å bruke tid til å forklare at vi ikke fordeler skyld og ansvar. Den positive holdningen vi møter grunner i aktørenes ønske om at årsaksforholdene kommer for dagen. Det som snarere oppleves som negativt er i de tilfeller der vi av ulike årsaker ikke undersøker hendelser.

Er det mulig å konkludere med et årsaksforhold uten at man samtidig fordeler skyld?
–    Godt spørsmål, sier Bertheussen, men svaret er ja. Samtidig er det viktig å være veldig tydelig på at hensikten med undersøkelsen er å lære av ulykken og hindre gjentakelse. Undersøkelsen må fokusere på de bakenforliggende årsaksforhold og ikke ha ensidig fokus på feil som vi mennesker gjør. Det er også viktig å forklare at ulykker kan ramme alle. Det er også et lovfestet forbud mot å benytte opplysninger gitt til SHT som bevis i en eventuell straffesak. Dette kan kanskje virke som en vanskelig balansegang, men er det i praksis ikke. For øvrig er vi sjelden involvert i rettssaker, sier Bertheussen.

Hvilke bakgrunn og egenskaper foretrekker dere ved ansettelse av nye medarbeidere?

–    God faglig kompetanse er en selvfølgelig og god egenskap, sier direktøren. Hendelsene vi undersøker kan ofte være utfordrende og våre medarbeidere må ha en bred og lang erfaring innen sitt kompetanseområde. I tillegg til god kompetanse er det minst like viktig at våre medarbeidere har selvinnsikt, er lyttende og har en naturlig evne til å vise medmenneskelighet. Det er avgjørende at vi forstår i hvilke situasjon våre intervjuobjekter befinner seg i på dette tidspunktet. 

Innehar dere all kompetanse dere trenger i egen stab, eller har dere et samarbeid med personell med spisskompetanse innen ulike områder?

–    Transportulykker innen luftfart, jernbane, veitrafikk og sjøfart kan ofte være kompliserte der mange ulike funksjoner og aktører har vært involvert. Vi kan ikke sitte her og tro at vi kan løse alt alene og derfor henter vi ofte inn ekstern kompetanse. Det gjøres ofte i større og kompliserte saker.
Dere undersøker jo hendelser over hele landet. Kan du konkludere med et hovedinntrykk av brannpersonellets evne til å løse oppgavene?

–    Undersøkelser av ulykker med brann, hvor vi jobber med brannpersonell, har alltid vært imponerende og vi har stor respekt for fagfeltet som dekkes av brannpersonell, sier Bertheussen. Vi har derfor kurset opp medarbeidere på fagfeltet og knyttet til oss assisterende havariinspektører som har lang fartstid som brannmenn. 

Er det spesielle områder, eller arbeidsoppgaver hvor du tydelig ser at brannvesenet har et forbedringspotensial?

–    Det er et omfattende spørsmål og havarikommisjonen har ikke nok kunnskap om hele vesenet og brannmannskapenes arbeidsområde til å kunne besvare det spørsmålet i detalj, men vi ser ofte en fellesnevner med hensyn til undersøkelser av ulykker. Alt kan gjøres bedre og dersom jeg skal nevne et forbedringspotensial må dette være knyttet opp imot bedre kommunikasjon og samvirkeøvelser. Det er viktigste er imidlertid at kunnskapen som brannvesenet besitter kommer flest mulig til gode.
Er dere der dere vil være i dag med hensyn til ressurser, hjemler osv? Og hvordan vil SHT se ut om 10 år?

–    Om ti år skal vi være enda bedre på undersøkelser av ulykker og ikke minst flinkere til å formidle kunnskap fra undersøkelsene.

Er det noe dere har lyst til å ytre til landets brannfolk?

–    Brannfolk gjør en livsviktig jobb uten å gjøre noe stort nummer av det. Stå mer fram og ta æren for den jobben dere gjør. Det fortjener dere, avslutter Bertheussen.

Rapporter
Til dere som ikke allerede visste det er SHT allerede flinke til å formidle kunnskap om hendelser. Rapportene, som blir laget, legges ut på nettet og kan lett lastes ned. På nettsidene kan du også melde din interesse via en e-posttjeneste der du, etter å ha spesifisert hva du ønsker, kan motta ferske rapporter via e-post. Web-adresse: www.aibn.no/

 


–    Statens havarikommisjon for transport har som verdigrunnlag at vi skal være kompetente, nytenkende, troverdige og medmenneskelige.

  • Troverdig Vi skal ikke la oss styre av berørte parter, og vi skal gjøre vårt arbeid forståelig for alle våre interessenter.
  • Kompetent Vi skal bruke vår samlede kompetanse og aktivt søke ny kunnskap.
  • Nytenkende Vi skal våge å bevege oss utenfor etablert praksis og være åpne for nye innspill.
  • Medmenneskelig Vi skal få andre til å føle seg verdsatt gjennom å vise respekt og interesse og være åpne og lyttende.
     

Web-adresse: www.aibn.no/

Publisert: 06-11-2012

COMMENTS