Røykgassventilering, overtrykk eller undertrykk …

HomeDiverse

Røykgassventilering, overtrykk eller undertrykk …

I "Brannmannen" nr. 4-98, var det en artikkel om overtrykksventilering. Artikkelen refererte forsøk med bruk av vifter ved brannslokking utført i Sverige og USA. Räddningsverket i Sverige gir ut rapporter om de resultatene de oppnår og det er fra disse artikkelen i "Brannmannen" er skrevet. Artikkelen har et lite avsnitt om bruk av vifter i forbindelse med RVR-arbeid og det er dette vi ønsker å kommentere

Hva viser erfaringene?

l Norge har Restverdiredning, slik den er organisert i dag, eksistert i elleve år. Tjenesten er bygd opp nesten etter de samme prinsipper som i Sverige, men det finnes lite lærebøker om å redde gjenverdier og av den grunn måtte den praktiske erfaringen, som så ofte ellers, tilegnes av de enkelte brannvesen som utfører RVR-tjenesten.
Vi har helt fra starten av sett det store potensialet med å redde store verdier og røykventilering har førsteprioritet for restverdirednig inne «faget» RVR arbeid. Vi har da også satset helt bevisst på opplæring i bruk av vifter og RVR bilene ble utstyrt med store og små vifter fra første dag. Ved at vi også på et så tidlig tidspunkt som mulig gjør bruk av røykgassvifter i forbindelse med skader, vil følgeskadene reduseres vesentlig. Målet er selvfølgelig å gjøre skadestedet fritt for røykgasser, sot og luktpartikler. Klorholdige gasser etter blant annet brann i PVC er vi spesielt oppmerksomme på.

Undertrykksventilering best ved RVR

l motsetning til hva Stefan Särdquist, ved Lunds Tekniska Högskola har konkludert med, har vi etter utallige forsøk, branner og øvelser kommet fram til at undertrykksventilering er langt på vei den beste måten å fjerne røykgasser på ved de fleste brannskader når det gjelder RVR-arbeid. Metoden er trygg, man kan lett styre luftstrømmen og ikke minst presser man ikke røykgasser inn i usmittede områder, som det er en stor fare for hvis man ikke har kontroll over alle åpninger.

Undertrykk oppnåes ved at røykgassviften påmonteres en plastslange som leder røykgassene ut i det fri. Frisk luft strømmer inn i bygningen og skyver røykgassene foran seg og inn i viften. Man unngår derfor at røykgassene trykkes rundt i bygningen før de finner en åpning ut. Det kan imidlertid virke som om denne metoden tar noe lengre tid på å fjerne røykgassene, sammenlignet med overtrykksventilering, men dette oppveies av et bedre sluttresultat. Tilbakemeldinger fra forsikringsbransjens skadebehandlere og takstsmenn underbygger dette.

Man kan spørre seg selv hvorfor man er uenig i de svenske konklusjonene, men vi tror først og fremst at målet med de forsøk som er foretatt med aktiv bruk av vifter, er for å fjerne farlige røykgasser i slokkefasen og derigjennom lage et bedre arbeidsmiljø for slokkemannskapene. Dette som et rent slokketeknisk og slokketaktisk middel. Metoden kan ikke, etter vår mening, automatisk overføres til det arbeid Restverdiredning utfører, da denne tjenesten har et annet mål.
Det er imidlertid situasjoner, også under RVR-arbeid, hvor man med bruk av overtrykksventilering har oppnådd et meget godt resultat. Dette gjelder i de tilfeller der man skal hindre røykgasser å trenge inn i et usmittet rom eller bygningsdel.

Svein Samuelsen, Restverdiredning

Publisert: 08-12-1998

COMMENTS