Røykdykkersamband

Home110/Nødnett

Røykdykkersamband

Det er flere ting som diskuteres i denne sammenheng, blant annet dekningsgrad, stråling og brukervennlighet. Dette bør være høyst interessant for alle operative brannmannskaper. Oslo brann- og redningsetat (OBRE) foretok derfor en omfattende praktisk testing i ukene 38 – 40 denne høsten. Denne testen omfattet kun dekningsgrad. OBRE har tidligere etterlyst dokumentasjon på innendørsdekning, men har fått beskjed fra både DNK og DSB at det er OBRE sitt eget ansvar.

Det har vært, og er mye prat og diskusjon om TETRA-teknologien brukt som røykdykkersamband.

Hva er best?
Formålet med testen var flere. Det var ønskelig å lage en dokumentasjon på om TETRA brukt til røykdykkersamband var like godt eller bedre enn det eksisterende UHF-sambandet som OBRE bruker i dag. Resultatene av testen ville være en beslutningsstøtte for ledelsen i OBRE i forhold til valg av løsning. Det var også viktig at brukerne av røykdykkersambandet selv deltok i prosessen og kunne uttale seg om erfaringene. Det ble testet på forskjellige tider av døgnet, og det ble testet på flere ulike typer bygningsmasse. Ulike objekter som bygårder, nye og gamle, over og under bakkenivå, parkeringsanlegg, T-banestasjoner, underjordisk vann- og kulvertanlegg, om bord i skip, store forsamlingslokaler, brannstasjon, kjøpesenter og lagerhall.
Testene ble gjennomført på tre forskjellige måter. Det var med TETRA-terminaler i TMO, DMO og UHF-samband.

Sikker jobbing
I Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking, utgitt av DSB, kapitel 5 omtales samband. Det gjelder både samband internt mellom røykdykkere, mellom røykdykkere og røykdykkerleder samt fra røykdykkerleder og til overordnet ledelse. Her ligger det en klar anbefaling om at røykdykking ikke bør gjennomføres hvis det ikke er opprettet samband. Det vil si at det ikke er forsvarlig. Dette igjen betyr at all røykdykking bør gjennomføres med det systemet som gir den beste innendørsdekningen for å ivareta mannskapene sin sikkerhet.

Ikke økonomi til forbedringer
Brannmannen stilte avdelingssjef på Kommunikasjonsavdelingen hos OBRE, Ragnar Kvernnodd, noen spørsmål i forbindelse med den gjennomførte testingen. 
Ga testene resultater som forventet? 
– Egentlig ga testen de resultatene vi forventet. Vi er så godt inne i prosjektet at vi viste at det var dårlig dekning under bakkenivået, i tunneler og lignende samt i en del komplekse bygg.  Det vi ble overrasket over var at det var ustabilt også i mer vanlige bygårder, sier Kvennodd.

Hva mener du om resultatene sett opp mot ”lovnadene” om at Oslo skulle få spesiell god dekning med TETRA? 
– “Lovnader” her menes med det som er solgt inn av DSB, rett og slett hva DSB i møter og andre samlinger har sagt at vi skulle få. De har hele tiden fremhevet at vi skulle få et komplett samband, som også skulle dekke røykdykking. Dette er noe de nå sliter med å komme vekk fra. Spesielt når vi avdekker dette i en større test. DNK svarer at det aldri har vært med i deres kontrakt med NSN at vi skulle få røykdykkersamband.

Har du noen råd til andre brannvesen som står ovenfor de samme valgene når det gjelder røykdykkersamband? 
– De som har byer eller bynær bygningsmasse må gjøre en tilsvarende test. Det må være en test uten gateway/reapeater.  Det må gjøres på den måten man har mannskaper og teknisk utstyr til. OBRE har fått tildelt to gatewayer, det er ikke nok til å bruke når vi har flere hendelser på gang samtidig. Vi må ha et røykdykkersamband som vi er trygge på og som er driftssikkert. Vårt UHF-samband er det, og har vært det i mange år.
– DNK svarer til oss at det ikke er økonomi til å gjøre forbedringer i samband. De sier også at det ikke er økonomi avsatt til å gjøre større endringer i fase 1 og fase 2, forteller avdelingssjefen på kommunikasjonsavdelingen hos OBRE.

Er det tema å gjøre noen tekniske grep så OBRE vil kunne bruke TETRA til røykdykking i fremtiden? 
– OBRE har hele tiden vært positive til å ta imot Tetra som nytt samband. Det er vi fortsatt.  OBRE vil neppe bruke kommunale midler til en utbygging eller innkjøp av teknisk utstyr slik at nødnettet kan benyttes til røykdykking. Konseptet eies av DNK, og det vil OBRE forholde seg til. Vi som etat er mottaker av et sambandssystem, og vi er en kunde av DNK.  Det er derfor DNK sin oppgave å løse OBRE sine utfordringer.

DSB har uttalt at OBRE i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven kan pålegge bygningseiere å installere reapetere i sine bygg for å tilfredsstille våre krav til samband. Hvordan ser du på det? 
– OBRE vil ikke benytte brannlovens § 14: Ytterligere sikringstiltak og beredskap (se faktaboks). Det er å regne som mer eller mindre umulig for vår etat å måtte pålegge samtlige bygningseiere i Oslo å installere gateway/reapeter i sine bygg.  Vi har påpekt i rapporten siste setning i §14.  Departementet kan gi forskrifter som gjør bygningseier pliktig til denne installasjonen.

Vil etaten sitt nei til bruk av TETRA som røykdykkersamband kunne påvirke brukerprisen på de øvrige terminalene for Oslo sin del? 
– Alle svar i et prosjekt vil kunne få konsekvenser. Nå er brukerbetalingen bestemt i Stortinget og det forholder vi oss til. DSB har to ganger bedt om et estimat på hva vi trenger av terminaler. Dette var et estimat som skulle brukes slik at DSB kunne danne seg et bilde av hva som var behovet. Disse estimatene ble man bedt om å gi før man i det hele tatt visste hva Tetra ville kunne levere av samband, og lenge før man kom ut med brukerbetalingen. Som DSB sin representant sa den gang; “ Det er ingen forpliktelser i dette – dette skal kun brukes for å danne et grunnlag for antall terminaler som Brann kan ha behov for”.

Ragnar Kvennodd avrunder intervjuet med å si følgende;
-Vi håper at vår test sees på som en god prosess mellom leverandør (DNK) og brukerne (OBRE).


Ordforklaringer:
TETRA: TErrestrial Trunked RAdio
DMO: direct mode, dvs. tale direkte mellom terminalene.
TMO: truncket modus, samtale via infrastrukturen i dekningsområde.
UHF: ultra high frequency, det vanlige røykdykkersambandet som de fleste bruker i dag.
Terminal: det som med det ”gamle” sambandet ble kalt radio.
DNK: Direktoratet for nødkommunikasjon.
DSB: Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap. 
NSN: Nokia Siemens Networks
Repeater: gjentar/forsterker signalene.


Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 14. Ytterligere sikringstiltak og beredskap 
Kommunen kan pålegge nødvendige brannverntiltak i enkelttilfeller for ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler m.m. Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge eier av ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler m.m som anses å utgjøre en ekstraordinær risiko innen kommunen, å etablere en egen brann- og ulykkesberedskap, eller bekoste og vedlikeholde en nødvendig oppgradering av det kommunale brannvesen. 
Departementet kan gi forskrifter om ytterligere sikringstiltak og beredskap etter denne bestemmelsen.

 

COMMENTS