Tunnelseminar “Fra beredskap til innsats”

HomeDiverse

Tunnelseminar “Fra beredskap til innsats”

et er melding om sort tykk røyk fra en lastebil ca 600 meter inn i en trafikkert tunnel 3 km utenfor Åndalsnes i Møre og Romsdal. Sjåføren har telefonkontakt med vegtrafikksentralen og kan fortelle at han ikke har kontroll på brannen, men at han selv heldigvis er på riktig side av trekkretningen og kan nå evakuere ut i friluft.

Men hva med de resterende bilene? Hva med bilkøen og alle menneskene i motsatt retning. Hvordan kunne dette skje og var det ikke akkurat dette vi fryktet som verst tenkelig scenario. Heldigvis var dette bare en øvelse.

Ulykker i tunnel er et stort skrekkscenario for redningsmannskaper, tunneleier og publikum og det vil være store utfordringer knyttet til en eventuell rednings- og slokkeoperasjon. Tunneler bygges i dag lengre og dypere samtidig som trafikkbelastningen er stadig økende. Dette gir stadig større utfordringer for utrykningspersonell, utstyr, tunnelleier og trafikanter. Publikum forventer at vi skal handle uansett hvordan skadebilde måtte utarte seg. Vi har som beredskapspersonell mange utfordringer. Beredskapsplaner, innsatsplaner, samarbeid med veitrafikksentralen, valg av angripsveg, betydningene av ventilasjonsretning og ventilasjonskapasitet, behov for slokkevann, lange slangeutlegg, evakuering av trafikanter og eventuelt brannbekjempelse er alle faktorer som spiller inn i vurderingen av en innsats.

Pilotprosjekt
Fagseminaret ”Fra beredskap til innsats” gikk av stabelen i Runehamartunnelen ved Åndalsnes 7. – 8. september i år. 
– Vi har alle noe å lære når det gjelder sikkerhet og innsats i forbindelse med uønskede tunnelhendelser. Vi som representerer tunnelleier må sammen med beredskapspersonell utvikle en felles sikkerhets- og beredskapspolitikk for tunneler, som både er basert på tidligere erfaringer og i tråd med samfunnsutviklingen. Dette sier en av initiativtagerne til seminaret, sikkerhets og beredskapsleder i Statens vegvesen Region Midt, Ole Christian Torgalsbøen.

Dette er bakgrunnen for at vegvesenet i samarbeid med Molde brann- og redningstjeneste tok initiativet til fagseminaret i form av pilotprosjektet ”Fra beredskap til innsats”, et initiativ som har skapt oppsikt både i inn- og utland.
Prosjektet har knyttet til seg sjefsingeniør Harald Buvik i Statens vegvesen. Buvik er en av landets fremste eksperter på tunnelbranner, og har mange nyttige kontakter i inn- og utland.
Sjefsingeniørens kunnskap og kontakter innen forskning på tunneler er gull verd for oss som driver opplæring i dette vanskelige temaet.

”Fra beredskap til innsats” 
Seminaret “Fra beredskap til innsats” gikk over to dager og hadde forelesere både fra brannvesen, vegvesen, vegdirektoratet og vegtrafikksentralen. Den praktiske delen av seminaret gikk direkte på organisering av skadested, livreddende innsats og brannbekjempelse i tunnel og problematikk rundt dette. Det ble også demonstrert brann i Gjertsen-duk og PE-skum, brann i tunnel og teoretisk gjennomgang og diskusjon i klasserom. 
Brann i lastebil og personbil ble gjennomført som hovedscenario og seminardeltagere fikk en realistisk gjennomgang og trening på hvordan denne type hendelse kan oppføre seg i tunnel. Både med tanke på trekkretning, bruk av ventilasjon, tilgjengelig slokkeutstyr, bruk av verneutstyr osv. Over 40 deltagere fikk presentert både en grunnleggende innføring i reelle hendelser, faglig teori og ulike scenarioer. 
Praktisk del av seminaret, som foregikk i Runehamartunnelen, ble gjennomført av Åndalsnes brannvesen og Molde- brann og redningstjeneste. Beredskapspersonale med røykdykkerutstyr kunne følge brannutvikling på nært hold inne i Runehamartunnelen. De som ville observere testbrannene uten røykdykkerutstyr kunne betrakte dette fra stabsrommet ved tunnelinngangen, der det ble lagt til rette for videooverføring via fiberoptisk kabel til storskjerm.

Runehamar test tunnel – realistiske øvelser 
Dette er en realistisk måte og gjennomføre øvelse i tunnel på. Med god bistand og kompetanse fra vegvesen, vegtrafikksentralen, Oslo brann- og redningsetat og andre brannvesen som har opplevd ulike tunnelhendelser har dette seminaret vært svært matnyttig. Kombinasjonen med praktiske øvelser og teoretisk gjennomgang har bidratt til at vi kan se noen konturer for videre satsing på denne type tunnelseminar. Ole Christian Torgalsbøen fra Statens vegvesen region midt og overbrannmester Idar Eidem, opplæringsleder ved Molde brann- og redningstjeneste hadde en utfordring i å organisere seminaret da det ikke er mange brannvesen som har erfaring fra denne type tunnelhendelser. En fagperson med lang erfaring i gjennomføring av øvelser i tunnel, som ble benyttet, var pensjonert brannsjef i Rauma kommune Robert Svanemyr. Han bisto med kompetanse og erfaring fra tidligere forsøk gjennomført i tunnelen. Dette førte til at den praktiske tunneløvelsen ble gjennomført på en realistisk og god måte.

Brannslokking inne i tunnel – utfordringer
Brann i tunnel er en stor utfordring for redningspersonell. Arrangør av seminaret kan ikke konkludere med noen konkrete løsninger, men det har kommet mange innspill og erfaringer på hvordan man skal håndtere denne type hendelser og dette er noe fremtidige tunnelseminar i Runehamartunnelen vil forsøke å belyse sterkere.  
En faktor som vi opplever som viktig i denne sammenhengen er spørsmålet: Skal brannen slokkes? Er det fare for spredning til nærliggende kjøretøyer og hvor i tunnelen er det hendelsen har oppstått?

Dersom utrykningsstyrken kjører inn til skadested og slokker brannen umiddelbart får man mye ”kald” røyk som vil spre seg i hele tunneltverrsnittet og man vil ikke lengre nytte effekten av at den varme røyken, som vanligvis legger seg langs taket. Dette er en problemstilling.  
Ventilasjonen er med på å gi oksygen til brannen. Under øvelsen i Runehamartunnelen kunne vi observere hvordan brannventilasjon bistår i å skape et godt klima inne i tunnelen. Beredskapsperonale som observerte brannen i tunnelen fra le side kunne gi tilbakemelding på at de kunne oppholde seg nært brannen uten bruk av pusteluft. Brannventilasjonen bidro til sikker trekkretning og godt inneklima for alle observatører.  
Hva da med evakuering av trafikanter? Dette kan og blir en stor utfordring for lokalt brannvesen.

Avventer man å slokke brannen kan man i praksis ha et klima med lite røyk og god sikt nært hendelsen, og kanskje 3 – 400 meter fra hendelsen, til røyken blir så kald at den dekker hele tunneltverrsnittet. Kan det være slik at man berger flere liv dersom dette brenner ut kontrollert? Vil avstanden til fri luft da være tilstrekkelig eller risikerer man å bli fanget i en røykpropp et annet sted i tunnelen?

Nye seminar i 2011
Arrangør av fagseminaret ”Fra beredskap til innsats”, som besto av Statens Vegvesen region Midt og Molde brann- og redningstjeneste har fått god respons i etterkant av seminaret. Behov for den type fagfora er nyttig og behovet for å møtes og samkjøre problematikk viser seg å være veldig nyttig. Derfor har allerede nå arrangør bestemt seg for å kjøre den type seminar to ganger pr. år. Først og fremst vil neste seminar som arrangeres i mai 2011 sette fokus på samarbeid mellom beredskapspersonell og tunneleier.

Idar Eidem, overbrannmester/opplæringsleder
Molde brann- og redningstjeneste

COMMENTS