Reduserer unødige utrykninger

HomeDiverse

Reduserer unødige utrykninger

I 2010 rykket Oslo Brann- og redningsetat ut 4.595 til unødige alarmer fra automatiske brannvarslingsanlegg. Det er en økning på 300 fra 2009, noe som også har sammenheng med økning i antall tilknyttede alarmer. De unødige alarmene utgjør hele 39 prosent av den totale oppdragsmengden i Oslo og hver dag kjøres 12 unødige utrykninger gjennom byen.

– Oslo brann- og redningsetat vil i år prøve å redusere antallet unødige utrykninger til utløste varslingsanlegg med 20 prosent. Vårt opplegg for å klare dette er å opprette rask kontakt med representant for eier/bruker når vår 110-sentral mottar melding om utløst alarm i tidsrommet klokka 07.00 til 18.00. Ved å ha forhåndsdefinerte telefonnummer våre operatører skal kontakte umiddelbart er målet at personen på stedet skal kunne gi melding om at alarmen er utløst unødig og dermed avverge utrykning. Unntaket er prioriterte objekter som sykehus, omsorgsboliger og sykehjem hvor det kreves assistert rømning, sier brannsjef Jon Myroldhaug.

Mange faktorer har spilt inn når Oslo Brann- og redningsetat nå gjør tiltak for å redusere de unødige utrykningene. Trafikksituasjonen i Oslo, økt fokus på forebyggende arbeid og et ønske fra utrykningslederne om å frigjøre tid til øvelser har vært tungtveiende.
– Det er mange gode grunner for å redusere antallet utrykninger til varslingsanlegg, men det tyngste argumentet er spørsmålet om hva vi kan redde kontra den risikoen disse unødige utrykningene medfører. Vi vet at ca. 97 prosent av disse utrykningene er helt unødvendige. I noen tilfeller er det en reell brann som uansett ville blitt varslet raskt. Så har vi noen få tilfeller hvor det er kun varslingsanlegget som har “oppdaget” brannen. Disse vil vi likevel fange opp så lenge kontaktperson på objektet ikke kan si noe om årsaken til utløst alarm.  

Inntektstap 
Kontraktene med objektene som har direktetilknyttede brannvarslingsanlegg endres nå for å få på plass de nye rutinene. En direkte følge av ny praksis vil bli et inntektstap på ca. 2 millioner kroner i år i gebyrer med en reduksjon på 20 prosent. 
– Vi vil tape penger på dette, men vi mener det er helt nødvendig å gjøre tiltak. Målet er å frigjøre tid til øvelser og forebyggende arbeid for utrykningsstyrken samtidig som vi reduserer den risikoen de unødige utrykningene innebærer både for publikum og våre mannskaper. Vi vil også vurdere å anbefale tiltak som automatiske forsinkere på varslingsanlegg i objekter hvor det er liten personfare ved brann som i moderne kontorbedrifter.

Antallet direktetilknyttede brannalarmer øker både til bedrifter og til boliger. Er det et mål at flest mulig skal ha en direktetilknytning eller er det en grense?
– Det optimale ville være at de fleste brannvarslingsanlegg og sprinkleralarmer var direkte tilknyttet brannvesenet og at responsen ved utløst alarm alltid var riktig. Det er et stykke før vi er der, men vi har tro på at situasjonen kan bli bedre ved enkle tiltak. Sprinkleralarmer kan i mange tilfeller være viktigere å ha tilkoblet siden en utløst sprinkleralarm er en god indikasjon på at det har vært et reelt branntilfelle.

Fra et restverdiperspektiv er det ikke minst viktig at vi kommer raskt til stedet og kan få stengt sprinkleranlegget, avslutter brannsjef Myroldhaug.  

Lars Brenden,
Brannmannen

COMMENTS