Profilen Leif Linde (Leifen)

HomeDiverse

Profilen Leif Linde (Leifen)

Oppgaven med å finne, og profilere ildsjeler i brann-Norge er verdens enkleste oppgave. Man finner dem i alle brannvesen og Bergen er selvfølgelig intet unntak. Leif Lindes innsats for blant annet redningsdykkertjenesten i Norge har vært av uvurderlig betydning gjennom mange år.

Leif Linde
Alder: 53
Sivilstand: Gift, to barn
Bosted: Godvik, Bergen
Arbeidsplass: Bergen brannvesen
Tittel: Seksjonsleder i beredskapsavdelingen i Bergen brannvesen
På fritiden: Familie, hytte og medarbeider i Tidsskriftet Brannmannen

Leif Linde startet sin yrkeskarriere i Nordsjøen etter et grunnleggende kurs innen boreteknologi og sikkerhetsopplæring. Selv om Leif trivdes offshore, virket utlysningen av stillingen som brannkonstabel i Bergen brannvesen svært så spennende og det var med lettelse og glede søknaden endte med fast ansettelse i 1981.
Ledelsen i Bergen brannvesen så tidlig at det var et lederpotensial i Leif Linde og ga ham tillit ved å gi ham oppgaven som skiftleder for ambulansetjenesten, eller ”tilsynsmann” som tjenesten ble kalt, for brigaden som Leif tilhørte. Dette var en tjeneste som Leif utførte i fire år.

Sitat: “Fagmann til fingerspissene” – Geir Thorsen

Redningsdykking
Selv om Leif Linde har vært involvert i en mengde prosjekter som spenner over hele brannmannens arbeidsområde vil de fleste først og fremst forbinde ham med utviklingen av redningsdykkertjenesten i Norge. Leif ble forespurt om å delta i et prosjekt der det skulle forberedes redningsdykking i Bergen. Den gang var det politiet som utførte denne tjenesten. 
– Jeg var dykker fra før og det var sikkert årsaken til at jeg ble spurt, sier Leif. Det første naturlige skritt i prosjektet var å ta kontakt med Marlow Hansen i den gang, Oslo brannvesen. Han fikk i oppdrag å gjennomføre en opplæring og utvikle en læreplan slik at vi i fremtiden, selv skulle kunne stå for opplæringen av egne mannskaper. Marlow gjennomførte, i samarbeid med Per Morten Mortensen og Stein Thorsrud i 1991 en opplæring for oss som var ubetinget vellykket.

Sertifiseringsdebatten
Leif Linde satt som leder for redningsdykkertjenesten i Bergen da kravet om offentlig sertifisering kom på plass. 
Sitat: “Leif mister aldri fokuset” – Per Ragnar Jensen
– Da startet den såkalte ”dykkersaken for redningsdykkertjenesten” med kraftige diskusjoner mellom brannvesenet og arbeidstilsynet. Dette endte med at Bergen brannvesen fikk gjennomslag for at det skulle utvikles en egen utdannelse for redningsdykkere, sier Linde. Det var en hektisk tid, og jeg satt i to utvalg i kirke- og undervisningsdepartementet der begge gjaldt utdanning innen dykking, både arbeidsdykking og redningsdykking. Spesielt så opplevde vi en del motstand fra arbeidstilsynet, når vi fremmet vår sak, fortsetter Leif. Saken ble til slutt tatt opp i Stortinget, der den ble veldig tilspisset. Det hele endte med at vi fikk en felles læreplan for utdannelsen av redningsdykkere i Norge, og det første offisielle kurset hadde vi i samarbeid med Statens dykkerskole her i Bergen i 1999.

Rocknes
Da lasteskipet MS Rocknes kantret og gikk rundt i Vatlestraumen utenfor Bergen 19. januar i 2004 startet en av de mest omfattende arbeidsoppgaver i hans yrkeskarriere så langt. 
– Jeg hadde fri på dette tidspunktet og brannsjefen ringte meg og ba meg møte opp for å lede redningsdykkingen. Redningsaksjonen ble komplisert, med mange utfordrende faktorer der vi fikk bruk for hele spekteret av vår dykkertekniske kompetanse. Etter syv timers intens jobbing fikk vi ut tre personer i live fra maskinrommet.
Sitat: ”Leif ledet en teknisk ekstremt krevende redningsoperasjon og demonstrerte en fantastisk faglig dyktighet” – Jan Risberg

Redningsdykkere inn i Rocknes
Da Bergen brannvesen fikk oppdraget med å hente ut de savnede, 13 personer, fra den kantrede Rocknes fikk Leif oppgaven som operasjonsleder for innsatsen. Dette ble en formidabel opperasjon med mye forberedelser som blant annet innebefattet en 75 siders prosedyremanual. Videre var det viktig å samle sammen de rette fagfolkene både internt og eksternt.
– Det endte med en tidagers dykkeroperasjon der vi fant elleve omkomne etter omfattende søk, sier Leif. Oppgaven var krevende med mye sikkerhetstekning. Den enorme interessen fra media gjorde at vi følte presset ekstra stort. Også i etterkant av opperasjonen var mediainteressen stor, noe som blant annet endte med flere innslag i internasjonale nyhetsmedier. Blant annet lagde den anerkjente TV-kanalen ”Discovery” to dokumentarer om hendelsen.  

Til det private
For en person som hele tiden leter etter nye utfordringer blir fristelsen stor da Leif i 2006 ble oppfordret til å søke jobb som daglig leder for Falck-Aak Rescue innen NUTEC-systemet. 
–  Jeg hadde i flere år på fritiden, jobbet med instruksjon innen sikkerhet og redning på NUTEC og kjente organisasjonen, sier Linde. Falck-Aak Rescue var et nystartet firma som skulle drive med kompetanse innen redning spesielt rettet på offshorevirksomheten. Da jeg fikk anledning til å søke om to års permisjon fra brannvesenet så valgte jeg å si ja til tilbudet.
Dette firmaet varte i 1,5 år og ble deretter videreført som en egen avdeling av Falck Nutec/ Skandinavia hvor Linde satt i stillingen som avdelingssjef.

– Jeg var ansatt i det private i tre år, men klarte aldri helt å slippe brannmiljøet, fortsetter Leif. Det unike samholdet i brannvesenet kan jeg aldri få verdsatt nok, så da Bergen brannvesen utlyste stillingen som seksjonsleder i beredskapsavdeling i 2009 søkte jeg stillingen. Jeg fikk en unik erfaring fra disse tre årene som jeg ikke ville vært foruten. Dette gir meg mye mer faglig kompetanse som jeg har nytte av i ledende jobber i brannvesenet, sier Leif.

Noen spørsmål til Leif Linde:
Hva har vært det viktigste framskrittet i brannvesenet i din karriere?
– Det faktum at vi har fått flere redningsrelaterte tjenester i brannvesenet. Dette er positivt og har gjort tjenesten enda mer interessant. Jeg registrerer også en økende respekt for den kompetansen brannfolk har opparbeidet seg gjennom sin yrkeskarriere. Dette har medført ansettelser i ledende stillinger i brannvesenet, noe Oslo brann- og redningsetat er et eksempel på.

Utfordringer?
– Av aksjoner er det Rocknes-havariet som definitivt har representert den største utfordringen. 
– Når det gjelder framtidige utfordringer må brannvesenet, som i utgangspunktet er en konservativ og bunnsolid organisasjon, bli mer endringsvillige. Vi må gripe tak i utfordringene på et tidlig stadium. Jeg mener at kommunene kan utnytte brannvesenets kompetanse innen redning i langt større grad en det gjøres i dag.
– Når det gjelder vår fremtidige brannutdannelse må denne ligge på et høgskolenivå. Vi trenger dette for anseelse og respekt fra resten av samfunnet. Vi kan like det eller ikke, men sånn er det blitt. Både sykepleier- og politiutdannelsen har valgt denne veien med stort hell og da må vi vurdere den samme løsningen.

Hjertesukk 
– Janteloven er sterk og dette holder folk nede. Selv om jeg ser en heldig utvikling bør vi slippe til de dyktige brannfolkene enda mer og la de utvikle seg til å bli ledere. Slik styrker vi vår faglige integritet. 
– Jeg har registrert at en politimann har blitt ansatt som brannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland. Han er helt sikkert dyktig og kvalifisert, men det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om det kunne vært en med brannmannsutdannelse som kunne innehatt denne stillingen.
– Ved ansettelser til lederstillinger mener jeg at man også må vektlegge den opparbeidede reelle kompetansen. En gjennomført akademisk utdannelse gjør deg ikke nødvendigvis til en god leder, avslutter Leif Linde

Meninger om Leifen:
– Jeg oppfatter Leif som “hel ved” – du vet hvor du har ham.  Slik virker det som han blir sett på av de fleste – enten det er instruktører på sivile og militære dykkerskoler eller de sivile yrkesdykkerne han har samarbeidet med opp gjennom årene (Jan Risberg) 
– Det oser av respekt av mannen (Per Ragnar Jensen)

– Det er som kjent ikke lett å hoppe etter Wirkola, men noen generasjoner med skihoppere har vist at det ER mulig.  Jeg regner med at noen vil utvikle redningsdykking etter Leif også! (Jan Risberg)

– Faglig dyktig med sterkt faglig fokus (Geir Thorsen)

– Fra mitt ståsted (som dykkerlege) har Leif gjort en fantastisk innsats for å markedsføre redningsdykking. For oss i Bergen så vil redningsdykking være ensbetydende med Leif i mange, mange år framover (Jan Risberg)

– Det er en glede å jobbe sammen med Leif, men samtidig kan Leifens væremåte gjøre de som ikke kjenner ham livredde (Per Ragnar Jensen)

De tre som uttaler seg om Leif Linde er:
Jan Risberg, dykkerlege NUI AS
Geir Thorsen, brannsjef i Ålesund brannvesen
Per Ragnar Jensen, Prosjektleder Redningsdykking hos Høgskolen i Bergen

Fakta:
Prosjekter og oppgaver:
• Leder for redningsdykkertjenesten i Bergen brannvesen
• Syv år i styret i Statens Dykkerskole. 
• Ti år i styret for det internasjonale dykkerseminaret med ansvar for redningsdykkerjenesten.
• Medlem i 2 offentlige utvalg for kirke- og undervisningsdepartementet.
• Har vært sentralt tillitsvalgt og hovedvernombud. 
• Drevet med opptak av nye aspiranter i mange år.
• Operasjonsleder for dykkertjenesten under Rocknesaksjonen.
• Har vært engasjert i store deler av den generelle brannmannsutdannelsen i Norge.
• Daglig leder i Falck-Aak Rescue
• Avdelingssjef i Falck Nutec Skandinavia
• Var med å starte Norsk Redningsdykkerforum
• Seksjonsleder i beredskapsavdelingen i Bergen brannvesen

COMMENTS