Porsanger brann- og feiervesen

HomeMateriell/Stasjoner

Porsanger brann- og feiervesen

Midt i Finnmark ligger Porsanger kommune og er med sine 4.873 km2 landets tredje største i areal. Av de 4300 innbyggerne bor ca. 3000 i kommunesenteret Lakselv, som også er et handelssenter for Midt-Finnmark. I Lakselv finner vi også et nyopprettet kommunalt brannvesen.

Tekst Roy Larsen foto Lars Fossum

Der veiene møtes

Alle hovedveier i Finnmark knyttes sammen i kommunen. Dette medfører at Porsanger har mange tilreisende i løpet av året, spesielt om sommeren. Kommunen også i tidligere tider har vært et viktig knutepunkt noe som bevises ved at tre folk har møtt hverandre og bor sammen den dag i dag, samer kvæner og nordmenn. Av den grunn er Porsanger faktisk Norges ensete trespråklige kommune.
Brannsjef Idar Langmyr tar imot Brannmannens utsendte Lakselvs rådhus der vi på tre ulike språk blir rettledet gjennom moderne lokaler. Langmyr er ingeniørutdannet innen bygg og anlegg og har hatt deltidsstilling som brannsjef siden 1978.

Hvem skal stå for beredskapen?

I den spesielle situasjonen Porsanger kommune er i der beredskapen er lagt ut på anbud fant vi det naturlig å spørre Langmyr om bakgrunnen for denne avgjørelsen.
”Siden begynnelsen av 1960 årene har Luftforsvaret hatt ansvaret branntjenesten i kommunen. Kommunen bidro med en ansatt som gikk inn i den kasernerte vaktstyrken på Banak Flystasjon. Senere, i begynnelsen av 1990 årene ansatte kommunen 2 nye brannmenn/lufthavnbetjenter ved flystasjonen. Avtalen med Banak Flystasjon opphørte høsten 2001 da Luftfartsverket (Avinor) overtok brann- og havaritjenesten ved flyplassen og forhandlingene ble ført mellom Luftfartsverket og Forsvaret på høyt nivå. Kommunen var ikke invitert og vi fikk kjennskap til forhandlingene via omveier.

Alt utstyret som Banak Flystasjon disponerte ble overført til Luftfartsverket og kommunen sto «på bar bakke». Da Luftfartsverket (LV) overtok brann- og havaritjenesten ved flyplassen ble det gjennomført forhandlinger for om mulig å få til slokkeavtale uten at vi lykkes. Årsaken var prisen som LV forlangte i utgangspunktet. Senere har LV lagt frem 2 nye prisforslag uten at saken for tiden er avgjort. I en hardt presset kommunal hverdag, særlig med hensyn til økonomien er det vanskelig å få økt dagens bevilgninger.
Uansett hvilke beslutning kommunestyret tar forholder vi oss til å stå på egne ben. Et samarbeid med Avinor vil uansett bli etablert, det har for eksempel vært ført diskusjoner med Avinor om samarbeid blant annet i forbindelse med oppbygging av øvingsfelt.

Etablering av et nytt brannvesen

Det sier seg selv at oppbygging av et nytt brannvesen et resurs og tidkrevende arbeid. Spesielt sliter dette på de menneskelige ressursene og man er avhengig av spesielt interesserte ildsjeler for å komme i mål. Da kommunen med Idar Langmyr i spissen startet oppbyggingen av et nytt brannvesen på slutten av 2001 sto utfordringene i kø ettersom kommunen ikke hadde noe utstyr eller lokaler da arbeidet startet. Vi spurte Langmyr om hvor man starter et slikt arbeid?

”Vi har forsøkt å gjennomføre oppbyggingen i rekkefølge ved å utarbeide kravspesifikkasjoner for brannbil samtidig som vi ansatte deltidsbrannmenn og startet utdanningen av disse.
I tillegg har vi måttet anskaffe annet slokke utstyr som slanger, pumper osv. Vi henvendte oss til nabobrannvesene og fikk mye hjelp fra disse, spesielt Nordkapp, Alta og Kautokeino
 i forbindelse med utarbeidelsen av kravspesifikkasjonene for brannbilen. Resultatet ble en BAS bil ettersom vi ikke er store nok til å spesialisere oss med egen brannbil og egen redningsbil. Kommunen har ca. 4300 innbyggere og budsjettet tillater heller ikke slike investeringer.” Porsanger brannvesen i dag har et ungt, faglig dyktig og topp motivert mannskap. Dette gjenspeiler seg bl.a. i omtrent 100 % oppmøte på øvelser og kurs.

God hjelp

Med et slikt formidabelt arbeid er man avhengig av gode støttespillere både fra kommunen og ellers i brannorge. Langmyr trekker frem Rolf Storbraaten i Asker og Bærum brannvesen som en av disse og er takknemmelig for gode innspill og røykdykkerutstyret de overtok. Slanger, pumper m.m. overtok de fra Garnisonen i Porsanger og allerede etter ett år var det meste av utstyret på plass. Langmyr sier at ”det var en positiv overraskelse at vi ble møtt med så stor velvilje og hjelpsomhet under dette arbeidet og jeg vil rette en stor takk til alle involverte. Slik resultat ble, kan jeg ikke se at noe kunne vært gjort på annen måte.”

Brannstasjon

En brannstasjon er man avhengig av hvis man skal drive et brannvesen og Porsanger kan i dag skilte med en brannstasjon i lokaler av nyere dato som har alle de nødvendige fasiliteter og kvadratmeter. I brannstasjonen er de samlokalisert med Sivilforsvaret og har anledning til å disponere Sivilforsvarets materiell ved behov.

Store utfordringer

Med det meste av materiell på plass gjenstår det allikevel store utfordringer for brannsjef Langmyr og hans kollegaer i fremtiden. Største utfordring per dato er utdannelsen av mannskapet. Samtlige har gjennomført brevkurset, mer enn halvparten har gjennomført fem-dagers kurset og fire har gjennomført røykdykkerkurs. De tar sikte på å starte med deltidsreformen høsten 2003 slik at de sannsynligvis oppfyller kravene i forskriften våren 2004. Langmyr prioriterer sikkerhet og sier at ”det er svært viktig at mannskapet som skal gjøre en farefull og viktig jobb under enhver utrykning har best mulig forutsetning for å utføre sine oppgaver.” Videre vil de forsøke å anskaffe tankbil ettersom bosetningen i kommunen er svært spredt. Ikke alle boligene i kommunen er tilknyttet offentlig vannett og de har opplevd at det ikke har vært tilgjengelig slokkevann i forbindelse med utrykning. En annen stor utfordring er å få HMS systemet på plass.

Forebyggende

Det forebyggende arbeidet har hele tiden vært en del av den kommunale brannsjefens ansvar og ansettelsen av varabrannsjef Terje Monsen i 100 % stilling var til uvurderlig hjelp. Videre har avdelingen også to feiere ansatt noe som gjør at forskriftenes krav til bemanning for en kommune av Porsangers størrelse blir oppfylt. De har også innledet samtaler med fem nabokommuner for et mulig samarbeid innenfor forebyggende brannvern (feiing og tilsyn). Det forventes avklaring i løpet av 1. halvår 2004.

Vi stilte Langmyr følgende spørsmål;

Hva er deres fremste målsetning bortsett fra å få brannvesenet ”på bena”?
Målsetningen for brannvesenet er et brannvesen som minimum oppfyller forskriftenes krav slik at kommunens befolkning kan være sikre på at oppgavene blir løst på en god måte.

Hva er budsjettet og kostnad pr innbygger?
Oversikten for 2002 viser at Porsanger brukte kr. 359,- per innbygger hvilket er det 3. laveste i Finnmark. Budsjettet for 2003 er i underkant av kr. 2,5 mill.

Har du/dere tid å drive brannverninformasjon. Ekstern opplæring osv?
På grunn av at mye tid har gått med til oppbygging av brannvesenet, har vi ikke kunnet prioritert brannverninformasjon. Vi har imidlertid arrangert lokalt kurs for brannvernledere ut fra filosofien at disse vil ha størst utbytte dersom de gjennomfører kurs som er lokalt tilpasset

”Brannmannen” takker for besøket og ønsker Porsanger brann- og feiervesen lykke til med etableringen.

 

 

Kjøretøy oversikt

 

Type Merke Årsmodell
Mannskapsbil Scania 114G 380 2002
Varebil/Feierbil Ford Transit 1998
Pumpe Braco Ziegler 1990
Pumpe (Sivilforsvaret) Rosenbauer Ca 1980

 

Publisert: 03-07-2003

COMMENTS