Tar nødvendig oppgjør med mektig forbund!

HomeDiverse

Tar nødvendig oppgjør med mektig forbund!

Fagforbundet ble stiftet 17. juni i år og i den forbindelse fikk Bergen Brannkorps Forening melding fra Norsk Kommuneforbund (NKF) om at vi måtte innkalle til årsmøte og vedta at fagforeningen skulle nedlegges, samt at ny skulle stiftes.

På vårt årsmøte gjennomførte vi bare det som vi har hevdet i over 100 år. Det er kun medlemmer av Bergen Brannkorps Forening som kan legge ned fagforeningen til brannvesenet. Hvorfor hadde NKF ellers sendt oss skrivet, om å holde årsmøte og legge ned fagforeningen, samt velge nytt styre og nytt navn. Da kunne de jo bare sendt oss en melding om at vi var nedlagt, og så at vi hadde fått en ny forening med ny økonomi og nytt navn.

 

 

Frihet med tvang

Medlemmene i Bergen Brannkorps Forening vedtok å fortsatt eksistere, samt å ha navnet Bergen Brannkorps Forening 1899. Stiftelsesåret for foreningen vil vi ha med i navnelogoen.
Bare to dager før stiftelsesmøtet i Fagforbundet endret forbundsledelsen i Norsk Kommuneforbund på vedtaket. I stedet for å stifte et nytt forbund, slik medlemmene var innkalt til, ble Helse- og Sosialforbundet tatt opp i Norsk Kommuneforbund den ene dagen. Dagen etter ble så Norsk Kommuneforbund videreført i Fagforbundet.

Rent juridisk mener man dermed å ha unngått at det ble stiftet et nytt forbund, og på denne måten mener man også å ha stengt muligheten for at fagforeninger kunne reservere seg mot å bli med inn i Fagforbundet.
To ekstraordinære årsmøter i BBF har med overveldende flertall reservert seg mot å gå inn i det nye forbundet. Det mener Fagforbundet vi ikke har anledning til. Forbundets juridiske eksperter hadde nok ikke tenkt muligheten for å reservere seg slik vedtaket opprinnelig var lagt opp. BBF sin advokat Einar Drægebø mener endringen ikke har noen betydning. Formuleringen er en ren teknikalitet. Realiteten er at det er stiftet et nytt forbund, med nye vedtekter og en ny struktur, som fagforeningene på kollektivt grunnlag kan reservere seg mot å bli medlem av.

Demokratiproblem

Advokat Drægebø mener LO-forbundene har et demokratiproblem. De har vedtekter for å kvitte seg med enkeltmedlemmer og fagforeninger. Men når en fagforening kollektivt ønsker å melde seg ut, er dette ikke mulig. Her må all utmeldelse skje individuelt. Dette i motsetning til alle fagforbund som ikke er tilsluttet LO.
Fagforbundets forvaltning av demokratiet er både antikvarisk og sentralstyrt. Den overkjøringen som nå er gjennomført, bryter med det fagforeningen har stått for. Fylkesstyret i Fagforbundet er ikke villig til å rette seg etter det solide årsmøteflertallet i BBF. Heller ikke til det lovlig valgte tillitsmenn forfekter på vegne av sine medlemmer.

BBF møtt med slegge

BBF var innstilt på å ha en ryddig dialog med Fagforbundet, men dagen etter siste forhandlingsmøte ble fagforeningen satt under administrasjon av fylkesstyret.
Maktbruken fra Fagforbundet mot en fagforening er oppsiktsvekkende. Tidligere var det tariffavtaler som var den store maktbruken. I dag har de fleste organisasjoner tariffavtaler og det er heller ikke så vanskelig å få det, innenfor store arbeidsfellesskap. Idag er det penger som står på de lokale foreningenes kontoer som er maktvåpenet. Fagforbundet har via Sparebanken1 klart å sperre våre bankkonti. Ikke bare foreningskassen, men også kontoer som ivaretar jubileumskassen, forsikringer som BBF administrerer, Nordiske Brannmenns Studiedager samt effektiviseringsmidler som går til velferd, aviser etc. rundt på brannstasjonene. Alle vet at det er generelt meget vanskelig å få sperret en konto. For oss er det uforstående at Sparebanken 1 sperrer våre kontoer.

Det er et paradoks at narkotikabakmennenes kontoer er vanskelige å røre. Der må banken ha rettens kjennelse før de gjør slikt. Vi mener at Sparebanken 1 behandler oss dårligere enn de kriminelle. Ambulansearbeidere, feiere, kontoransatte, forebyggende og støttefunksjoner  straffes med økonomiske konsekvenser i form av mindre velferd, og forsikringer som ikke  blir betalt samt reduksjon i faglige studier. Det er åpenbart at pengene tilhører medlemmene i Bergen Brannkorps Forening. Vi skal nå vurdere nærmere hvilke tiltak som skal iverksettes.

Kontingent som ikke kommer

Bergen Brannkorps Forening har høy kontingent. Vi betaler 1.65 % av vår bruttolønn, av denne er 0.55 %  avsatt og bestemt  på lokalt nivå. Pengene går til abonnement av fagblad, pensjonistfester, juletrefester, aviser, jubileumskasse samt opplæring av tillitsvalgte mm. Denne delen av kontingenten har vi ikke mottatt siden mars i år. Denne blir ikke utbetalt før vi har nedlagt vår fagforening, og blitt en del av Fagforbundet. Til tross for at vi ikke er medlemmer i Fagforbundet har Bergen kommune valgt å sende vårt kontingenttrekk til Fagforbundet, uten noe garantiansvar dersom dette er feil. Vi har protestert på det sterkeste mot dette tyveriet.

Veien videre…..

BBF er under et stort press, men vi har en overbevisning om at det vi gjør, vil skape resultater på sikt. Vi er ikke lenger tjent med å være medlem av en hovedorganisasjon, som har sviktet yrkesgruppen vår. Vi tenker her på lønnsutvikling, sikringsbestemmelsene for befalet, synliggjøringen av profesjonen vår i samfunnsdebatten, fremtidig høyskoleutdanning osv.
BBF skal på selvstendig grunnlag bestemme hvilken hovedorganisasjon vi vil være medlem av. Ønsket vårt er et selvstendig brann- og redningsmannsforbund som vil ivareta våre medlemmers interesser og behov på en god og konstruktiv måte. Dette må i så fall gjøres i samarbeid med et eksisterende forbund, med hensyn til forhandlingsrett, tariffavtaler etc.
Vi har et sterkt ønske om at den prosessen vi er inne i, ikke vil splitte brann-Norge, men på sikt bygge en slagkraftig enhet, som blir sett og hørt av myndighetene og publikum. Samtidig som den gir oss en lønnsutvikling som gjenspeiler det yrket vi utfører, samt den arbeidstid og turnus vi har.

 

Publisert: 03-07-2003

COMMENTS