Politiberedskap på sparebluss

HomeDiverse

Politiberedskap på sparebluss

Politiet er budsjettvinnerne (!), leser jeg i avisene. Du verden, - vil jeg merke det der jeg bor?

Nei, dessverre! For jeg leser videre at det gjelder kun i Oslo og sentrale deler av Østlandet. I og for seg til nødvendige tiltak som blant annet terrorberedskap.  Likevel, – den daglige politiberedskap og polititjenesten som vi i andre deler av landet er helt avhengig av, vil fortsatt gå på sparebluss. Slik har det vært i mange år allerede.  Helt siden den siste politireformen ble innført. 
Jeg er deltidsbrannmann i Lødingen brannvesen, og erfarer fravær av politi til stadighet. Vi har et brannkorps med 16 deltidsmannskap, som alle har en annen hovedjobb. Jeg har vært brannmann i 20 år nå. Vi utfører nærmest en dugnadsjobb for kommunen og samfunnet. Vi liker jobben og står på, for vi vet at befolkinga er helt avhengig av at vi er der. Det gir inspirasjon å hjelpe andre. Lønna er det så som så med.

Kommunebudsjettene er små og det er svært lite av budsjettrammen som kan settes av til brann- og redningstjenesten i kommunen vår. Det er kun et fåtall av oss mannskap som har lovpålagt utdannelse for denne jobben, på grunn av manglende grunnkursplasser på brannskolen og kommunale bevilgninger. Mye av vedlikeholdet gjøres på dugnad og flere av mannskapene stiller opp som ufaglærte utrykningsledere, på grunn av få heltidsansatte i kommunen som kan være brannbefal. Vi flyter på lang erfaring og praksis, og at vi trives med oppgaven og samholdet. Dette er virkelig idealisme i praksis. En brannmann får stadig flere og nye oppgaver og ansvar. Likevel fortsetter vi.

Brannfolk gjør politijobb
Politiet er en svært viktig ressurs og kanskje avgjørende under en aksjon. I mangel av politi på skadestedet i tidlig fase, er det vi brannfolk som må utføre politiarbeid i tillegg til hovedoppgaven som er brann og redning. Det innebærer skadestedsledelse, sikring av spor, etterforskning, trafikkdirigering samt håndtere publikum og presse. Mange ekstra oppgaver og mange vanskelige avgjørelser som vi egentlig ikke har utdanning til eller forutsetning for å gjøre. 
Politiet er så godt som fraværende hos oss under de fleste utrykninger i den første timen etter alarm, på grunn av lange avstander og liten vaktberedskap. Lødingen ligger under Vesterålen lensmannsdistrikt som betjener seks kommuner med ca. 32.000 innbyggere. Kommunene har et vaktsamarbeid som dekker dette området. På kveld og natt i ukedagene er det kun to polititjenestemenn, som betjener hele regionen. Det er store avstander, nesten 20 mil fra Andenes i nord til ytterst i Lødingen i syd.

Brannutrykning
En natt nylig gikk brannalarmen på nytt, klokka 01.20. Det var husbrann i Lødingen. Dette var en svært dramatisk melding om brann på et stort gårdsbruk. Brannvesen og ambulanse rykket ut og gjorde, sammen lokale folk, jobben sin, – slokket brannen og hindret spredning til andre bygg. 
Politiet rykket også ut. Politivakta var stasjonert på Andenes denne natta, omkring 18 mil unna brannstedet, så det tok over to timer før de var fremme på skadestedet. Da var brannen for lengst slukket, og brannbil hadde forlatt skadestedet. Kun noen brannfolk var igjen for å vente på politiet. Politiet returnerte etter kort tid. Det var jo svært lite de kunne gjøre på natta, når brannvesen og ambulanse hadde gjort jobben. Vi brannfolk måtte tilbake for å rydde i utstyr og klargjøre stasjonen for ny innsats, og for i beste fall få en times søvn før neste arbeidsdag. Klokka 06.30 stod jeg opp for å rekke min ordinære jobb. Slik er ofte brannhverdagen i de fleste små og mellomstore kommunene.

Hvem har ansvaret?
Hvor ligger feilen, hvem har ansvaret?  Jeg vet at politiet synes dette er svært frustrerende. De vil selvfølgelig være tilstede for å gjøre en best mulig jobb, og er ikke bekvem med å være sist på skadestedet. Brannvesen og ambulanse har lovbestemt krav til utrykningstid. Politiet har ikke slikt lovbestemt krav. I verste fall går det mer enn to timer før politiet kan være på stedet hos oss. I flere tilfeller kommer ikke politiet i det hele tatt på grunn av samtidige hendelser. Vi blir prioritert bort. 
Som brannmann synes jeg dette er svært lite tilfredsstillende. Vi trenger politiet på skadestedet for å gjøre en best mulig jobb, – sammen. Konsekvensen er kanskje den at det en dag går liv? Det er uansett feil at myndighetene stilltiende godtar at brannfolk på minimale kommunebudsjett må utføre rene politioppgaver under brann- og redningsaksjoner. Det må foretas en omprioritering slik at politidistriktene kan styrkes med flere vaktlag og kortere utrykningstid. I distrikt med store avstander må de lokale lensmannskontorene som her i Lødingen, styrkes betraktelig. Vi trenger et tilstedeværende politi.

COMMENTS