Øvelse Kjeldenatten

HomeRedning

Øvelse Kjeldenatten

”Arbeidsulykke Kjeldenatten, Sør-Aurdal. Mann falt ca. åtte meter, ligger innvendig i TV-tårn på ca. 55 meter. Trinn 1 sendt Moss TRG og 110 Alfa”.

Dette var opptakten til en meget vellykket TRG-øvelse i Sør-Aurdal 15. oktober.
Bakgrunnen for øvelsen var å teste beredskapen til Moss TRG, (Tverrfaglig tauredningsgruppe) og Alarmsentral Brann Øst sin fremskutte sambandsenhet, 110 Alfa.

Forutsetningen for øvelsen var en arbeidsulykke hvor en arbeider hadde ramlet ca åtte meter ned til et repos, som var 50 – 60 meter over bakkenivå, og hvor tilkomsten var kun en loddrett leider.
I tillegg var alt samband “nede” i distriktet, slik at lokalt brannvesen og ambulansetjeneste ikke hadde kontakt med sine respektive fagsentraler.
Moss TRG ble bedt om å bistå Valdres TRG i å løse oppdraget sammen med 110 Alfa.
To timer og ti minutter etter avreise fra Moss ankom gruppa, som besto av tre brannfolk, en politi og ambulansepersonell samt to sambandsoperatører, til ”skadestedet”.
Her fikk vi en rask innføring i oppdraget og hvordan det skulle løses. Utfordringen for oppdraget var høyden, innvendig leider og ikke minst akustikken i tårnet.

Likt metodesett
Fra dag èn av etableringen av TRG-ressurs har man satt sammen et metodesett som er meget enkelt og håndtere, og som er helt likt for de to TRG-gruppene. Derfor kunne personell fordeles uavhengig av hvor den enkelte person kom fra, på tre ulike basepunkt for å ivareta nedfiring av pasient og bårefører.
Da man hadde etablert seg nedover i tårnet var det ingen problemer med å få pasient og bårefører sikkert ned til ventende ambulanse. Hele operasjonen tok i overkant av 60 minutter fra ankomst til pasienten var nede, og det må være meget akseptabelt med tanke på den komplekse oppgaven.

Fremskutt sambandsenhet
For å få etablert et akseptabelt samband inne i tårnet, som var meget viktig for å få et vellykket resultat, ble det satt opp en retningsstyrt antenne, og alt sammen ble kjørt på UHF-samband. I tillegg ble det etablert samband med 110-sentralen på Gjøvik via oppsatt basestasjon på stedet.
På sambandssiden viste den ”Fremskutte sambandsenheten” hvilken stor ressurs den er i distriktene. Under hele veien fra Moss til Sør-Aurdal ble opplysninger innhentet og foreløpige planer lagt takket være sambandsmulighetene vi hadde oppover.
– Ved å samtrene på slike oppdrag, nå også med sambandsdelen, viser det hvor stor styrke en slik TRG-gruppe har til å løse oppdrag i urbant miljø. I tillegg forteller det også at den måten vi er organisert på, og samkjørte på metodesettet, så er dette en troverdig kapasitet når man skal løse skarpe oppdrag, sier ansvarlig for øvelsen, Tomas Adam fra Valdres TRG.
For Moss TRG sin del fikk vi testet beredskapen i å bistå et annet distrikt og dro stor nytte av å ha med sambandselementet på et slikt oppdrag.
Neste øvelse vil foregå i Østfold distriktet med meget høye byggekraner og utfordringer i bygningsstrukturer.


Fakta:  
Moss og Valdres TRG er en tverrfaglig sammensatt tauredningsgruppe som består av representanter fra brannvesen samt helsesiden representert ved ambulansepersonell, lege og anestesisykepleier. Gruppen skal være i stand til å ivareta redning av tilskadekomne/syke fra områder som kraner, siloer, bratte skråninger, byggeplasser og steder hvor egensikring i form av å benytte tau er det primære for å kunne løse oppgaven.
Det er kun Valdres og Moss TRG, som er satt opp med representanter fra de ulike etater. Dette gjør at vi er ”selvhjulpne” med tanke på løsninger av oppdraget. Alle elementer blir ivaretatt, akuttmedisin, sikkerhet og ikke minst om det skulle være behov for å sikre et skadested med tanke på senere etterforskning.
Det er flere steder hvor brannvesenet har etablert en tauredningsressurs, men hvor man ikke benytter seg av samme metodesett og sammensetning av gruppa.
Moss TRG ble etablert i 2005 og har siden oppstarten deltatt i fire skarpe oppdrag.

Bjørn Ove Pedersen, leder beredskap
Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen IKS

COMMENTS