Os kommune bygger ny brannstasjon

HomeMateriell/Stasjoner

Os kommune bygger ny brannstasjon

Arbeidet med ny brannstasjon i Os kommune er i full gang. Det har vært en lang prosess frem til månedskiftet mai/juni da ordfører Terje Søviknes tok det ”første spadetak” med en gravemaskin.

Brannsjef Stein Gjøsund ser mange muligheter i forbindelse med ny lokalisering og ikke minst med tanke på hvilke arbeidsoppgaver brannvesenet skal utføre i fremtiden. 
– Jeg vil ikke gå i fellen med å se på hva brannvesenet har levert av tradisjonelle oppgaver frem til dags dato. Det er kommet nytt lovverk innenfor kommunal beredskap og nye forskrifter er under utarbeidelse. Her er det mange arbeidsoppgaver som vil komplettere og heve kommunenes evne til å takle kriser og utfordringer. Brannmiljøet må endres til å bli en mer kunnskapsbasert organisasjon som evner å forebygge samtidig som en ivaretar beredskapskrav. Brannvesenet er tradisjonelt delt i forebyggende og utrykningsavdelinger, vi ser dagens forskrift også speiler dette, sier en engasjert Gjøsund som mener dette allerede er blitt en hemmende faktor for fremtidens utvikling av brannvesenet.

Den nye brannstasjonen er på ca 2000 kvadratmeter inklusiv legevakt, som blir integrert i bygget med felles areal for ansatte fra begge profesjoner. Bygget blir også klargjort for å kunne bygge en seksjon for ambulansetjenesten. Gjøsund mener at grunnlaget for gode tjenester ute, bygges først og fremst med felles forståelse, kunnskap og kjennskap til de forskjellige aktørenes kompetanse og utstyr innen redning og beredskap. Dette blir et funksjonelt bygg der tegningene er utarbeidet i tett samarbeid med brukerne.

Samlokalisering og synergier
Brannsjef Gjøsund ser mange positive sider med den nye stasjonen.
– En ting er at vi for egne mannskaper endelig før lokaler som tilfredsstiller arbeidsmiljølova. En annen ting er de positive effekter vi kommer til å få av samlokaliseringen av lokal legevakt og brannvesen. 
Med legevakt og brannvesen i samme bygg og med felles pauserom og andre fellesareal ser brannsjefen for seg store muligheter for erfaringsutveksling etter å vært på oppdrag.
– Det at vi med first- respondertjenesten nå kommer sammen med legevakta blir utrolig positivt. Nå kan sykepleier, lege, ambulansepersonell og brannmannskap sette seg ned etter oppdrag og evaluere hvordan det har gått. Det tror jeg vil gi en viktig læringseffekt, sier brannsjefen.

Åpner for politiet
Tidligere har de forskjellige aktørene reist hver til sitt etter oppdrag og derfor ikke fått gått igjennom oppdragene på en ideell måte. Dette tror brannsjefen vil bedre seg når de kommer i nytt hus.
– Det ligger også inne opsjon for politiet til å kunne etablere seg i området, om de ønsker det i fremtiden. Os kommunestyre har fattet vedtak om at de ønsker å samle alle ”blålysetater” under ett tak. Helikopterlandingsplass er også en del av konseptet, nettopp for å komplettere tjenestene vi leverer.
Planene er tilrettelagt for utvidelser av bygget både på bakkeplan og i høyden.

Rom for krisehåndtering og opplæring
Et av de andre formål med bygget er å få rom til å håndtere større hendelser og kriser.
– Nå får vi et bygg som er tilrettelagt for kriseledelsen i kommunen, her vil også det kommunale kriseteamet etableres. I dag er det vakthavende befal som har oppgaven med å etablere, kvalitetssikre og drifte kriseteamet dersom behovet er tilstede. Dette er en meget viktig tverrfaglig oppgave som trenger å videreutvikles, mange steder, sier brannsjefen.
Bygget vil også få plass for opplæring av egne mannskaper, kursing av forskjellig art og ikke minst blir det en viktig arena for brannvernopplæring mot barnehager og skoler. Her vil de unge få en opplevelse på brannstasjonen kombinert med opplæring, slukkeøvelser mv. 
– Brannstasjonen vil bli ferdig høsten 2012. Da vil innbyggerne og reisende i kommunen merke kvalitetsheving på tjenestene vi leverer. Rammevilkårene i form av materiell, utstyr og brannstasjoner kombinert med tydelig ledelse som viser utviklings- og handlingsrommet brann- og beredskapsmiljøet har, er viktige faktorer for fremtidens utvikling av fagmiljøet, sier Gjøsund.

COMMENTS