Nyttige tiltakskort

HomeDiverse

Nyttige tiltakskort

Mange brannfolk har laget sine smarte løsninger med ulike typer huskelapper/bøker i lommene sine. Det kan være smart, det er ikke alle detaljer en kan forvente skal huskes til en hver tid.

Det lages mange innsatsplaner på konkrete bygg og objekter, men det er også et behov å ha noe oppslagsverk som omtaler ulike hendelser på litt mer generelt grunnlag. Og i litt bredere format enn det kan forventes på en innsatsplan.

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) så dette behovet, og har nå fått laget ferdig en slik håndbok. Den har blitt trykket opp i 600 eksemplarer så alle ansatte skulle få sitt eget eksemplar. I utgangspunktet var boken kun tenkt for ledere, med ved nærmere ettertanke ble det besluttet at alle ansatte burde ha tilgang til dette. Bare flott å få spredd mest mulig kunnskap ut i korpset var tanken.

Boken er på 88 sider, og er delt inn i 10 kapitler. Kapitlene er farget i margen så de skal være lettere og raskere og finne frem i, men som det er poengtert i boka er det ikke en lærebok, men et oppslagsverk. Det forventes at brukere av boka har den nødvendige grunnleggende kunnskapen innen de ulike emnene som brann, farlig gods osv.

Kapitlene omfatter brann, farlig gods, drukning, redning, skarpe oppdrag, restverdiredning, skumteori, interkommunalt utvalg mot akutt forurensing og to generelle kapitler omhandlende for eksempel samvirke på skadested, sektorisering, lederstøtte, vannføring og trykktap, enhetlig ledelsessystem, førstehjelp, mediahåndtering, kollegastøtte osv. Boken er laget spesielt for OBRE, og laget ut i fra deres interne rutiner. Rutiner og prosedyrer kan endres, og det presiseres også i boka at det er de til en hver tid gjeldende prosedyrer som gjelder, og ikke håndboka om det skulle oppstå en disens

COMMENTS