HomeDiverse

Ny sak for brannmann

Høyesterett har opphevet frifinnelsen av brannmannen som var tiltalt for å ha kjørt for fort under utrykning. Saken må nå opp for lagmannsretten for andre gang. Jeg er skuffet over resultatet. Men det er ikke annet å gjøre enn å vente og se, sier den frivillige brannmannen Malvin Espedal til Stavanger Aftenbladet.

I november 1997 ble Espedal dømt i Jæren herredsrett til 16 dagers betinget fengsel og 5000 kroner i bot. Årsaken var at han ble stoppet i radarkontroll 11. oktober 1996 i en fart av 99 kilometer i timen i 50-sonen.  Røykdykkeren i Hå brannvesen var da under utrykning til brannen i Reime AS på Nærbø, som utviklet seg til en av de største brannene i Rogaland det året.

Espedal anket dommen inn for Gulating lagmannsrett, hvor han ble frifunnet av et «bestemmende mindretall» av tre meddommere i august i fjor. De tre fagdommerne og én av meddommerne stemte for domfellelse.
Statsadvokatene i Rogaland anket frifinnelsesdommen inn for Høyesterett, som behandlet saken 21. januar 1999. Det ble klart at retten opphever dommen fra lagmannsretten.

 

Ny rettsak i Gulating lagmannsrett

Det innebærer at vi er forpliktet til å bringe saken inn for Gulating lagmannsrett på ny, opplyser førstestatsadvokat Harald L. Grønlien i Rogaland til Stavanger Aftenblad.

Høyesterett er enig med lagmannsretten i at Espedal var i en nødrettssituasjon under kjøringen. Men retten viser til at faren som brannen representerte, måtte være «særdeles betydelig» sammenlignet med den skaden som kjøringen kunne forårsake.
Kjøringen er ikke innenfor dette kravet, konkluderer førstevoterende dommer.

Retten viser blant annet til at Espedal passerte Hognestad skole i skoletiden, i nær det dobbelte av fartsgrensen. Veien var relativt smal, uten oppmerket midtstripe og uten fortau eller gangsti fram til avkjørselen til skolen, påpeker retten.
Høyesterett avviste påstanden fra aktor, statsadvokat Bente B. Roshauw, om å avsi ny dom i saken. Retten viser blant annet til at dette ikke var nevnt i anken, og at Espedal derfor ikke var innkalt til behandlingen av saken. 
 

Publisert: 06-01-1999

COMMENTS