Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom

HomeForebyggende

Ny rapport: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom

SP Fire Research har nettopp avsluttet et prosjekt der man har vurdert brannrisiko knyttet til alternative energibærere i innelukkede rom, med hovedvekt på parkeringskjellere. Prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet.

I rapporten kartlegges brannrelaterte problemstillinger ved el- og gassdrevne kjøretøy i innelukkede rom, med hovedvekt på parkeringskjellere. Det vurderes om gjeldende praksis og regelverk gir tilstrekkelig forebygging av brannrelaterte ulykker i innelukkede rom, og om brann- og redningsmannskap har kunnskap og prosedyrer til å håndtere denne typen ulykker på en sikker måte. Videre nevnes konkrete tiltak som bør tas opp til vurdering.

Utfordringer ved brann- og redningsinnsats i parkeringskjellere.

Dersom en brann oppstår i en parkeringskjeller, er dette ofte en svært krevende oppgave for brannmannskap, uavhengig av type drivstoff som er involvert. Dette skyldes eksempelvis følgende faktorer:
    •    Vanskelig tilkomst: De fleste parkeringskjellere har en takhøyde som ikke gjør det mulig å kjøre en brannbil inn i den. Vanskelig tilkomst vil også gjøre det vanskelig å frakte ut et elkjøretøy som brenner eller har brent, spesielt i automatiske parkeringsanlegg og garasjer med bilheis.
    •    Kun én nedkjøringsrampe: De fleste parkeringskjellere har kun én nedkjøringsrampe. Det kan dermed være mange hundre meter inn til brannen.
    •    Lange slangeutlegg: Den vanskelige tilkomsten og mangel på nedkjøringsramper gjør det nødvendig med lange slangeutlegg.
    •    Få avlastingsflater: Få nedkjøringsramper gir også få avlastingsflater, noe som er uheldig hvis det skulle skje en eksplosjon.
    •    Dårlig sikt: En brann i en parkeringskjeller gir raskt dårlig sikt, noe som gjør slokkearbeid mer krevende.
    •    Varierende grad av ventilasjon og sprinkleranlegg: Krav om både sprinkleranlegg og ventilasjon i større garasjer er ikke gjeldende for garasjer som ble bygget før regelverket trådte i kraft. Ved brann vil mangel på slokkeanlegg bidra til høye temperaturer og økt sannsynlighet for spredning av brannen til andre nærstående kjøretøy. Det er ikke gitt at et sprinkleranlegg klarer å slokke en bilbrann, fordi det som brenner ofte befinner seg inne i bilen godt beskyttet av tak og dører, og vannet vil i så fall ikke treffe brannen direkte. Sprinkleranlegg er likevel et viktig tiltak for å kjøle ned røykgasser og redusere sannsynligheten for brannspredning
    •    Dårlig sambandsforbindelse: Flere brannmannskap har uttrykt at sambandet ofte ikke fungerer optimalt under innsats i parkeringskjellere.

 

Konklusjoner

Det er fremdeles for lite kunnskap om forebygging av, og potensielle konsekvenser ved, brann eller eksplosjon i el- og gasskjøretøy i innelukkede rom.
Sammenlignet med brannrisiko for konvensjonelle kjøretøy i innelukket rom, ser man følgende viktige utfordringer ved el- og gasskjøretøy i innelukkede rom:

El-kjøretøy:

Potensielt lang slokketid og et høyt vannforbruk
Fare for reantenning etter slokking
Gasskjøretøy:
Risiko for ikke-fungerende sikkerhetsmekanismer
Hvis gassen akkumuleres i et innelukket rom, kan selv små utslipp føre til eksplosjon.
SP Fire Research sine anbefalinger:
    o    Inntil det foreligger mer kunnskap om slokketid og redningsinnsats ved elbilbranner i parkeringskjellere, bør sprinkler-/vanntåkeanlegg være et minimumskrav for å tillate parkering av elbiler.
    o    Det bør gjøres en vurdering av om elbiler bør parkeres nær inn-/utkjøring med en definert minimumsavstand mellom hvert kjøretøy.
    o    Det anbefales å tillate parkering av gasskjøretøy (personbiler) i parkeringskjellere som oppfyller bestemte bygningstekniske krav, eksempelvis sprinkler-/vanntåkeanlegg. Gassdeteksjon er hensiktsmessig. Det bør være krav om ex-sikre elektriske installasjoner.

 

Publisert: 01-03-2016

COMMENTS