Brann i metaller

HomeFagstoff

Brann i metaller

Branner i metaller er ikke det man vanligvis kommer bort i, men disse brannene kan være desto vanskeligere å handtere når de oppstår. Et av metallene, magnesium brukes mer og mer i bilproduksjonen. Mange brannfolk har nok erfart problemene med å slokke brann i motoren i de gamle VW-boblene som var laget av magnesium. Den lave vekten til metallet gjør at det også brukes i mange andre produkter.

Jan Erik Andersen Underbrannmester Oslo brann- og redningsetat

Det som kjennetegner en metallbrann er den enormt høye temperaturen som utvikles. Som eksempel vil temperaturen i en magnesiumbrann være 2500 – 3000 C. En ren magnesiumbrann skaper ikke store problemer annet enn at metallet brenner med meget høy temperatur og vil ta tid å slokke. Brannspredning i metallet tar relativt lang tid og det vil være hensiktsmessig å spre materialet hvis dette er mulig. Man skal ikke være redd for å eksponere metallet for luft, det er fuktighet som kan skape problemene.

Denne særdeles høye temperaturen gjør at de tradisjonelle slokkemidlene som vann, pulver, skum og CO2 er uegnet. Dette er fordi vi får en spaltning av slokkemidlet. Riktignok finnes det spesialpulver for metallbranner, men dette er dyrt og det kreves svært store mengder med pulver for å bekjempe branner.
De fleste er kjent med at salt eller sand kan brukes. Vi skal være klar over at bruk av sand kan føre til forskjellige silisiumforbindelser, alt avhengig av hvilke bergart sanden kommer i fra. Sand vil i hovedsak isolere brannen, og har liten kjølende effekt. Sand kan derfor brukes ved brann i mindre mengder metall.
Det best egnede slokkemiddel er salt. Dette er fordi saltet vil smelte. Dette krever mye varme, og salt har derfor en relativ stor kjølende effekt. I tillegg vil saltet legge seg som en hinne over brannen og lukke denne inne.

Hydrogengass

Det er svært viktig, enten man bruker sand eller salt, at slokkemidlet er tørt. Fuktighet vil føre til utvikling av den svært brennbare hydrogengassen (knallgass).
Jeg skal forsøke å forklare enkelt hva som skjer når magnesium reagerer i fuktig miljø:
Vann består av oksygen og hydrogen i forholdet 1 : 2. Kjemisk formel er H2O. Kjemisk betegnelse for magnesium er Mg. Mg + H2O a MgO + H2 (Magnesium + Vann
= Magnesiumoksyd + Hydrogen.) Som vi ser vil magnesiumen trekke til seg oksygenet og danne magnesiumoksyd, pluss at vi sitter igjen med hydrogengass. Denne reaksjonen vil kunne starte selv i kalde omgivelser, og spesielt når magnesiumen er finfordelt. Reaksjonen vil skape varme. Varmen vil stige for så etter hvert å antenne hydrogengassen. Dette vil videre utvikle seg til en metallbrann med dertil høy temperatur. Om vi i dette tilfellet har på vann, vil den ovennevnte reaksjonen foregå eksplosjonsartet.

Brann i store mengder metall medfører risiko for kraftige reaksjoner med hydrogen om det er fuktighet til stede. En indikasjon på utvikling av hydrogen er å se på fargen i flammene. Magnesiumbrann gir en nærmest hvit flamme, mens hydrogenbrann gir en blålig farge i flammene.
Ved slokkeinnsats mot hydrogenbrann skal man derfor være forsiktige med å «lukke» hele brannen inne. Det vil fortsatt være gassutvikling så lenge det er fuktighet, og det vil brenne relativt lenge inne i haugen. Vi kan få en hydrogeneksplosjon. La det derfor være noen «luftehull» hvor hydrogenet kan få slippe ut. Når vi ikke lenger har noen hydrogenbrann kan man dekke helt. Om det er mulig vil det sikreste være å spre haugen utover.

Lyset fra en magnesiumbrann, er så sterkt at det kan skade øynene (sveiseblink). Vær også oppmerksom på at det kan dannes svært giftige og skadelige produkter ved brann i metaller, alt avhengig av hvilke andre stoffer som er innblandet i brannen. Er fosfor innblandet kan det for eksempel dannes en form for stridsgass. På grunn av saltene vil det også kunne frigjøres klorider som igjen vil kunne danne HCI (saltsyre). Foreta derfor malinger av fosforforbindelser og klorider i røyken.
Hvor kan man få tak i de mengder salt som må til ved store branner? Dette bør i beredskapsplanlegging avklares med for eksempel Statens veivesen. De sitter på store mengder veisalt som er et helt brukbart slokkemiddel.
Til utkjøring finnes det tankbiler med pumper som kan frakte saltet i bulk, eksempelvis slike biler som kjører sement for Norcem. Disse suger med slanger saltet inn på tanken, og de kan blåse det utover.

Husk at alle som deltar i innsats mot metallbranner må bruke riktig verneutstyr, og de må kjenne til de farer brannen kan medføre. Vanlig brannbekledning tåler ikke temperaturer på opp i mot 3000° C så vær derfor forsiktig mot å få brennende magnesium på klærne.
Ikke nøl med å kontakte eksperter innen fagomradet. Magnesiumavdelingen ved Hydro Porsgrunn vil med stor sannsynlighet kunne bidra med råd i en slik situasjon.

Last ned en PowerPoint utgave av denne artikkelen. Brann_i_metaller.ppt

www.brannmannen.no

Publisert: 05-01-2001 av Jan Erik Andersen

COMMENTS