Mer krav til røykdykking?

HomeDiverse

Mer krav til røykdykking?

Ifjor kom ny veiledning om røyk- og kjemikaliedykking. Veiledningen setter fokus på risikovurdering av røykdykkerinnsatser og setter klare krav til blant annet opplæring og øvelser. Sammen med kravene fra Direktoratet for arbeidstilsynet om fysisk styrke hos røyk- og kjemikaliedykkere, har man tatt et langt skritt videre for å gjøre røykdykking tryggere for innsatsmannskapene.

For vel et år siden omkom en ung svensk brannmann i en røykdykkerinnsats. Nå foreligger granskningsrapporten om ulykken og i den pekes det på en rekke forhold som var kritikkverdige samt forhold som bør bedres.
Blant annet nevnes at brannvesenet i Norrkøping ikke hadde gjennomført øvelser eller hadde rutiner for søk etter eget personell. Utstyret til den forulykkede var det ingen feil ved, men man mener at varmepåvirkningen av å arbeide med det personlige verneutstyret i 30 minutter, kan ha bidratt til hendelsen. På bakgrunn av dette må man vurdere hvilken innsats man skal sette mannskapene inn i. 
I tillegg stilles det i rapporten spørsmål om røykdykkerlederens rolle, hvordan sammensetningen av røykdykkerlagene bør være med hensyn til alder og erfaring og hvilken psykisk styrke man bør testes for ved ansettelse som brannmann. Og sist men ikke minst stilles spørsmålet om brannvesenets ledelse gjorde en tilstrekkelig risikovurdering av røykdykkerinnsatsen i dette tilfelle hvor det ikke var snakk om livredning.      

Kritikken og anbefalingene fra det svenske Arbeidsmiljøverket etter ulykken er interessante, men man kan lure på om alle de hensiktsmessige tiltakene er praktisk gjennomførbare, særlig i mindre brannvesen. Først og fremst må risikovurderingen av gevinsten ved en røykdykkerinnsats gjøres, men dernest kan det være vanskelig å ta hensyn til for eksempel riktig sammensetning av røykdykkerlag og skjerming av mannskaper som har utført en slitsom arbeidsoppgave. 
Det vil i Norge være en jobb å gjøre på flere felt hvis man skal følge opp alle anbefalingene i rapporten. Likevel bør man både sentralt og lokalt ta opp de forhold som rapporten peker på for å se om tiltak kan gjøres for å bedre sikkerheten til røykdykkere. 
 

Publisert: 03-07-2004

COMMENTS