LEDELSE SOM FAG STADIG VIKTIGERE Under kurs for utrykningsledere får elevene mer enn 100 øvelser og denne mengdetreningen er særdeles viktig for å innarbeide systematikken, slik at det faktisk blir til læring (foto: BRSK). 

HomeKarusell

LEDELSE SOM FAG STADIG VIKTIGERE 

Robin Amundsen har lang fartstid som kursleder på ledelseskursene ved Brann- og redningsskolen. Han mener kompetanse på ledelse av mennesker i team er en viktig forutsetning for å kunne lede i en brann- eller redningsinnsats. 
 

Lars Brenden, 
Brann & Redning 

Robin Amundsen jobbet flere år som seniorrådgiver ved Brann- og redningsskolen, men er i dag utrykningsleder i Ofoten Brann og Redning IKS. Samtidig har han en 20 % stilling ved BRSK.  

Han har siden 2018 undervist på ledelseskursene og har gjort seg mange refleksjoner om hvilke suksessfaktorer som gjelder for operativ ledelse i brann- og redningsvesen.  

 

  • Ledelse trinn B er et kurs som utelukkende fokuserer på̊ systematikken i ledelsen, hvor elevene får mengdetrening på å gjøre beslutninger på̊ et skadested. Kurset fokuserer lite på de taktiske vurderingene og hvordan en utrykningsleder skal bygge team som skal fungere godt sammen i fred- og krisesituasjoner. Jeg ser at elevene fra større brann- og redningsvesen er bedre på å ta taktiske beslutninger, fordi de har flere hendelser og erfaringer. Elever som har tilleggsutdanning i ledelse er tydelig mer bevisste på sin rolle som leder for et team.  

Robin sier at styrken i kurset er at elevene kan bruke systematikken i 7-trinnsmodellen godt når de avslutter etter 4 uker på skolen.  

  • Ledelse trinn B inneholder godt over 100 øvelser, og mengdetreningen som elevene får er særdeles viktig for å innarbeide systematikken, slik at det faktisk blir til læring. Systematikken automatiseres med mange repetisjoner og jeg anbefaler at øvelser i utrykningsledelse gjennomføres jevnlig når de kommer hjem til sine respektive brannvesen. Tradisjonelt har det vært trent mye på̊ teknisk nivå̊, og lite på̊ ledelse av hendelser. Erfaringer viser at det er på̊ taktisk og strategisk nivå̊ vi feiler mest på̊ hendelser, kanskje fordi det trenes for lite på̊ nettopp ledelse?  

TENKE POTENSIAL TIDLIG  

I kurset har de satt fokus på̊ hvilket potensial som ligger i hendelsen.  

  • Instruktørene ønsker nå at elevene på kurset skal tenke tidlig på̊ hvilket potensial som ligger i den hendelsen de møter. Hvordan kan hendelsen utvikle seg, og hvilke konsekvenser kan oppstå? Elevene tvinges allerede da til å tenke et steg videre og begynne tankeprosessen på plan B, helt i tråd med 7-trinnsmodellen. Å definere et mål med innsatsen har tradisjonelt vært vanskelig i starten av kurset, men fokuset på potensial har gjort det enklere å definere et tydelig mål med innsatsen. Dette har blitt tatt godt imot av elevene.  

Strykprosenten på utrykningslederkursene er lav, men noen faktorer går igjen hos de som stryker.  

  • Jeg observerer at elevene som ikke bruker systematikken og glemmer eller bortprioriterer 360-runden eller ikke bruker kjentmann aktivt, kan stryke. Det handler om å få en best mulig oversikt over situasjonen og den informasjon man kan hente ut av en som kjenner objektet. Uten dette grunnlaget kan vurderingene bli mangelfulle, feil forplanter seg videre i hendelsen og mål med innsats og taktisk plan feiler. I tillegg legger kurset vekt på at elevene har fokus på hjelpebehovet. Det er ikke brannvesenet som skal definere hva som er viktig å redde, men beboere eller huseier på stedet. Jeg forventer at utrykningsledere kan vise omsorg for og spørre om hva som er viktig for dem å redde.  

SER FRAM TIL LEDERUTDANNING 

Robin Amundsen ser frem til at det kommer på plass en lederutdanning innen brann.  

  • En utrykningsleder skal kunne lede sine brannmannskaper i daglig tjeneste og i krisesituasjoner. Dette krever at man har kompetanse i ledelse, taktikk og i systematiske beslutninger. I kursplanen til Ledelse trinn B er det som nevnt mest fokus på systematikken i 7-trinnsmodellen, mindre på ledelse som fag. For å kunne lede mennesker må en utrykningsleder forstå mennesker. Jeg mener det BRSK tilbyr i ledelse i dag, blir for tynt i det virkelige liv. En utrykningsleder må kunne bygge et team og klare å utnytte potensialet som ligger i hver deltaker. Teamet skal fungere like godt i fredstid og spesielt når krisen inntreffer. Som leder skal du kunne håndtere konflikter, ha evnen til å se andres perspektiver og kunne tilrettelegge for positiv utvikling av hvert enkelt mannskap og hele teamet.  
  • Det er ikke gitt for alle å lede mennesker, lang fartstid i brannvesenet gjør deg heller ikke automatisk til en god leder. Det å være brannkonstabel er en helt annen stilling, og det bør ikke være automatikk at alle brannkonstabler skal bli ledere. Likevel kommer vi ikke utenom et erfaringskrav, siden du uansett må ha gjennomført grunnkurs og ledelsekursene på BRSK for å bekle rollen utrykningsleder. Vi ser også av de siste ledelse B kursene at det kommer flere yngre personer enn tidligere, dette betyr kanskje at lang erfaring i brannvesenet ikke lengre er det viktigste kriteriet for å bli en god utrykningsleder?  

Robin mener det bør være ytterligere fokus på ledelse, operativ- og arbeidspsykologi og personalledelse.  

  • Det er små drypp av dette i dagens kursplaner, og jeg tror dessverre mange faller gjennom på ledelse fordi de kun har lang linje i brann- og redningsvesenet. Jeg tror mange brann- og redningsvesen har utfordringer, nettopp fordi det er noen mangler i dagens krav til utdanning av utrykningsledere. For å illustrere; Det hjelper lite at du kan systematikken i 7-trinnsmodellen, hvis du ikke evner å bygge et team som er omfavnet med god kommunikasjon, tillit og lojalitet. Da vil du uansett ikke lykkes som utrykningsleder.  
  • Jeg er spent på fremtidens utdanning av utrykningsledere, men jeg velger å være optimistisk og håper vi vil få mer ledelse i utdanningen. Dette bør selvsagt ikke gå på bekostning av dagens mengdetrening i praktiske og digitale øvelser, men tilføyes. I dag ligger ansvaret for utdanning innen ledelse på den enkelte ansatte eller brann-og redningsvesenet som arbeidsgiver.  

Robin valgte selv å tilegne seg en bredere kompetanse ved å fullføre årsstudium i ledelse på UIT, og han har planer om å gjennomføre Operativ psykologi, samlingsbasert på UIB. Dette for som utrykningsleder være best mulig rustet til å berge liv, helse, miljø og materielle verdier.  

På det siste Ledelse Trinn B-kurset, måtte deler av kurset gjennomføres med en alternativ plan, inkludert eksamen. Årsaken var svært dårlig vær på Fjelldal, som gjorde at praktiske øvelser måtte kanselleres store deler av uke 3 og uke 4. Alternativet ble digitale løsninger, men da også strømmen ble borte under eksamen, måtte man ty til laminerte ark av ulike scenarioer og hodelykt for å få gjennomført praktisk eksamen.  

  • Dette fungerte faktisk fint og det viser at man kan gjennomføre god casetrening i systematikken selv om det ikke gjennomføres praktisk. Her viste vi som instruktører at vi kunne være “fremme i skoen” ved å tenke plan B og plan C før strømbruddet, og vi fikk gjennomført eksamen uten å bruke brannbiler og fysiske objekter, avslutter Amundsen.