FRA 30 TIL 100 ØVELSESTIMER I HALLINGDAL

HomeKarusell

FRA 30 TIL 100 ØVELSESTIMER I HALLINGDAL

Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS (HBR) med sine 104 hel- og deltidsansatte dekker et stort område med mange ulike oppgaver. Krav til kompetanse har gjort at HBR har økt antall øvelsestimer for sine mannskaper betydelig. 

Simen Short,  
Brann & Redning  

HBR er organisert som et interkommunalt selskap eid av kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål. HBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en brannstasjon i hver kommune.  

Brann & Redning møter Dag Muggerud som er ansatt som leder beredskap i Hallingdal brann og redningstjeneste IKS, for å få et innblikk i hvorfor de mente det var nødvendig å øke antall øvelsestimer så mye.  

Mannskapene har vært veldig positive til økningen i øvelsestimer. Med et timetall på 100 timer vil de være bedre forberedt og rustet, sier leder av beredskap i Hallingdal brann og redningsteneste IKS, Dag Muggerud.  

I HBR er alle mannskap på beredskapsavdelingen, med unntak av avdelingsleder deltidsansatte. Ved stasjonene på Ål, Flå og Nesbyen er det vaktlag med hjemmevakt i høytider, ferier og eventuelt i andre perioder hvor det kan forventes lite oppmøte. Ved stasjonene i Gol og Hemsedal er det vaktlag med hjemmevakt hele året der turnusen er vakt hver femte uke. I tillegg er det alltid en innsatsleder på vakt.  

Hvorfor så dere det som nødvendig med en så stor økning i øvelsestimer?  

  • Da jeg i høst begynte i Hallingdal, leste jeg meg opp på kommunenes ROS-analyser og brannordninger. Fra tidligere har HBR hatt en variasjon i antall øvelsestimer, fra 30-60 timer pr mannskap pr år. Da korona-pandemien traff Norge i 2020, gjorde begrensninger i fysiske samlinger til at øvelsestimene ble redusert til et minimum på 30 timer pr mannskap pr år. I tillegg til dette så har det vært en økning i antall utrykninger i vårt distrikt i perioden fra 2020 til 202 på 24 %. Når vi så dette samlet sett oppdaget vi fort at antall øvelsestimer ikke var tilstrekkelig.  

De 100 øvelsestimene skal gå til å dekke basiskunnskaper og lovpålagte krav. Her trener mannskaper fra Nesbyen stasjon på overflateredning (foto: HBR).  

SKAL VEDLIKEHOLDE BASISKUNNSKAPENE 

Hvordan kom dere fram til at 100 øvelsestimer årlig er nødvendig? 

  • Vi tok utgangspunktet i Brann- og redningsskolen sin opplæringsplan for grunnkurs. Her står det beskrevet alle emner en elev skal beherske for å kunne utføre jobben som brannkonstabel. Timeantallet på hvert enkelt emne ble deretter delt på fem. Eksempelvis må det øves 4 timer i året innen et emne som tar 20 timer å lære seg på grunnkurset. I tillegg har vi alt fra vedlikeholdstrening på kode 160 og fysiske tester til forebyggende oppgaver og brannsjefens informasjon. Det er viktig å presisere at de 100 timene vi er kommet fram til er for å vedlikeholde basic-kunnskapene, samt lovpålagte oppgaver. Hvis vi tar på oss andre oppgaver må man vurdere å øke timeantallet.  

Hvordan er dette blitt mottatt av mannskapene?  

  • Mannskapene har vært veldig positive til dette. De har tidligere ytret ønske om flere øvelsestimer, da de har følt at de ikke har fått øvet nok og på alle oppgaver de settes til. Med et timetall på 100 timer vil de være bedre forberedt og rustet. Lederne våre vil også få ekstra timer til å øve systematisk ledelse slik at de står bedre rustet til å ta avgjørelser og ikke minst sette begrensninger.  

Hvordan var prosessen opp mot eierkommunene?  

  • I forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2024 fikk vi tydelige føringer fra våre eierkommuner om rammene. Disse rammene lå innenfor generell pris- og lønnsvekst, noe som avviket fra vårt behov for økning i budsjettet for 2024. For oss ble det derfor viktig å dokumentere vårt behov for øvelse og trening. Vi har i denne prosessen brukt arbeidsmiljøloven, Brann- og redningsvesenforskriften, gjeldende brannordninger og kommunenes ROS-analyser som dokumentasjon. Kommunene ble derfor fort sitt ansvar bevisst og bevilget de midlene vi trengte.  

Brann & Redning takker Dag Muggerud for praten og ønsker Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS med alle ansatte lykke til. Det er moro å se at det også i deltidsbrannvesen satses på kompetanse i såpass stor grad.