LÆRING ETTER BRANNER

HomeKarusell

LÆRING ETTER BRANNER

Branner er hendelser som kan skade mennesker, materielle verdier og miljø. Ulike myndigheter, organisasjoner, bedrifter og aktører bør kunne lære av branner for å redusere sannsynligheten for fremtidige branner og minimere skadene. For å oppnå en reduksjon av antall branner og konsekvensene av disse, trengs en innsats fra flere aktører, og det vil være nødvendig med både tekniske, organisatoriske og individuelle endringer. 

 
RISE Fire Research har utgitt rapporten Læring etter branner i Norge hvor det pekes på forutsetninger, barrierer og fremmende faktorer. I rapporten kommer de med 6 anbefalinger:

1.     Ressurser og prioritering av brannforebyggende arbeid

Ressurser til etterforskning av brann og status for brannforebyggende arbeid må økes for å kunne gå fra innhenting av informasjon til gjennomføring av endring. Dette er et spørsmål om prioritering, og vil kreve betydelig arbeid på flere myndighetsnivåer.

2. Organisert(e) undersøkelseskommisjon(er) for alvorlige ulykker med brann

a. Etablering av sentralt organisert undersøkelseskommisjon for branner bør vurderes. Det bør utredes om denne kommisjonen kan organiseres som en del av Statens havarikommisjon.

b. Formalisering av regionale etterforskningsgrupper bør igjen vurderes. Grupper med dedikert personell med tverrfaglig kompetanse bør etterstrebes som et tiltak for å øke samarbeid og kvalitet i brannetterforskningen.

3. Utdanning, opplæring og kompetanse

a. Utdanning, opplæring og kompetanse knyttet til brannetterforskning bør økes for både politi og brann- og redningstjenesten.

b. Krav til minimumskompetanse for private brannetterforskere og for brannsakkyndige bør utvikles og implementeres. Et sertifiseringssystem kan vurderes.

4. Økt samarbeid for læring

a. Det bør utarbeides retningslinjer for en prosess med samarbeid på tvers av brannvesen og kommuner med sikte på å oppnå økt læring.

b. Det bør utarbeides retningslinjer for en prosess for samarbeid mellom brannforebyggende og beredskapsavdelinger innen brann- og redningsvesen. Disse retningslinjene bør testes i praksis.

5. Etablere felles terminologi og metodikk for evaluering av branner i brann- og redningstjenestene.

Å redusere de store lokale variasjonene i terminologi og metodikk for evalueringer vil kunne forbedre systematiske læringsaktiviteter på tvers av brannvesen og andre aktører. Det er viktig å balansere standardisering ved samtidig å gi rom for utvikling av lokal beste praksis i brannvesenet.

6. Evaluering av bruk av branndatabaser.

Regelmessig evaluering av bruken av databaser og oppfølging av nødvendige endringer basert på funnene vil sikre at databasene er relevante. Å inkludere aspekter av typen «hva gikk bra?» vil være fordelaktig.

Link til rapport i PDF.