Kompetanse for alarmsentraloperatører

Home110/Nødnett

Kompetanse for alarmsentraloperatører

I forrige nummer av "Brannmannen"; innledet varabrannsjef Egil Pedersen i Kristiansand brann- og feiervesen til debatt om kompetansekrav for alarmsentraloperatører. Pedersen viste i sitt innlegg til flere ulemper med dagens kompetansekrav og anser at operatører bør ha videregående almenutdannelse samt brannskolens brevkurs og alarmoperatører.

I tillegg mener han at det skal gjennomføres en intern opplæring hvor brannfaget og stressituasjoner læres og praktiseres. Pedersen anser at dagens krav hvor operatørene må ha bakgrunn fra yrkesbrannkorps pluss brannskolens grunnkurs og befalskurs 1, ikke er sammenfallende med den kompetansen man ønsker hos en alarmsentraloperatør.

Fra DBE’s side, ønsker de som et svar på denne debatten, å vise til oversendt brev til Kristiansand brann- og feiervesen om saken, hvor følgende fremgår: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, rundskriv HR 09/97 samt Norges Brannskoles opptakskrav til alarmoperatørkurs, regulerer kompetansekravene for alarmoperatørene.

Dimensjoneringsforskriftens §7-11 Betjening på alarmsentral fastsetter at : Betjening på alarmsentral brann skal ha relevant yrkesutdanning. Relevant yrkesutdanning vil si gjennomgått kurs for alarmsentraloperatører ved Norges Brannskole.

Opptakskravene ved skolen er yrkesutdanning for brannkonstabel, som beskrives i forskriftens § 7-3 med utfyllende tekst i veiledningen. Yrkesutdanningen omfatter 2 års systematisk teoretisk og praktisk opplæring i brannvesen samt grunnkurs for hel eller deltidspersonell. Her vil gjelde krav for heltidspersonell da det ikke er deltids alarmsentraler for brann.

Det forutsettes at Kristiansand brann- og feiervesen følger ovennevnte krav for personell ved alarmsentralen.

Norges Brannskole har også kommentert saken og viser til at kvalifikasjonskravene ikke blir tilfredsstilt når operatørene verken har grunnkurs eller erfaring fra beredskapsavdelingen. Dette tilsier at Kristiansand brann- og feiervesens fremlagte plan ikke bør godkjennes. Forestående revisjon av dimensjoneringsforskriftens § 7, hvor det er mulig at det blir stilt krav om befalskurs 1 for opptak på 110-kurs, underbygger etter Norges brannskoles mening dette synspunktet, heter det i brevet.

Det understrekes også fra DBE’s side at de står fast på fagkyndighetsprinsippet i utdanningsmodellen for alarmoperatører.
 

Publisert: 05-09-2001

COMMENTS