Kan vi faglig forsvare å være en del av denne kursvirksomheten?

HomeDiverse

Kan vi faglig forsvare å være en del av denne kursvirksomheten?

Med varme arbeider menes byggeinstallasjoner, monteringer og demonteringer, reparasjoner og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære-, lodde- eller slipeutstyr.

Gjennomsnittlig har det de siste årene vært utbetalt beløp på over 55 millioner kr. pr. år. Noen mener at dette beløpet er mye høyere, da det er vanskelig å fastslå eksakt brannårsak enkelt ganger. I 1995 var skadeutbetalingen fra forsikringsselskapene på 115 millioner. Branner som følge av varme arbeider rammer spesielt industri og næringsliv. Dette får ofte store konsekvenser, og noen bedrifter kommer aldri i gang igjen.

Norsk Brannvern Forening har i samarbeid med skadeforsikringsselskapene i Norge etablert en sertifiseringsordning for yrkesutøvere som utfører varme arbeider. Ordningen skulle gjelde fra 01.01.2000.
Kursinnhold: Brannteori.
  Teoretisk kunnskap om risikovurdering/kartlegging.
  Ansvarsforhold ved varme arbeider.
  Praktiske slokkeøvelser.
  Teoretisk eksamen. 

Denne ordningen startet opp på bakgrunn av gode erfaringer fra tilsvarende ordning i Sverige.
Erfaringene derfra er meget bra, og erstatningsbeløpene etter skader som følge av varme arbeider er redusert med 70 – 80 %. Den opplæringen som skal føre frem til sertifikat, er overlatt til bl.a. Falken-skolen, forsikringsselskapenes sikkerhetssentre, større brannvesen, voksenopplærings-institusjoner og bransjeorganisasjoner m.fl. Norsk Brannvern Forening arrangerer instruktørkurs med eksamen for godkjenning. Kun de som har denne godkjenningen kan undervise på kursene.

Er profitten drivkraften?

Dette hørtes interessant ut og vi følte at her hadde vi fra brannmiljøet virkelig noe å bidra med, men akk hvor skuffet vi et blitt siden. Det hele ser ut til kun å være et spill for galleriet, hvor man løper byggebransjens ærend mer eller mindre og profitten er drivkraft.
Vi skal prøve å klargjøre vårt syn på akkurat dette, ved det som vi gjennomgår videre i vår artikkel.
Opplæringsavdelingen ved Bergen brannvesen deltok  11- 12.12.98 med to deltakere på instruktørkurs i regi av Norsk Brannvern Forening. Kurset kostet kr. 5000,- pr deltaker + reise og opphold. Dette anser vi for i dag som unødvendige utgifter. Instruktørkurset var av kvalitet til tider på et lavmål, noe vi ikke ville vært bekjent av å presentere til våre kursdeltakere.
Opplæringsavdelingen ved Bergen brannvesen holder kurs for ca. 8000 – 9000 personer årlig med meget gode tilbakemeldinger på kvalitet og dyktige instruktører. Vi finner det derfor rart at Norsk Brannvern Forening skal overprøve våre kvalifikasjoner innen for vårt fag.

Endringer i ordningen

I november 1999 informerte Norsk Brannvern Forening kursholderne om endringer/tilpasninger i sertifiseringsordningen for varme arbeider. Endringene var allerede kjent blant byggebransjen før kursholderene ble underrettet. Dette er en underlig fremgangsmåte, da instruktørene på kursene våre ikke kunne svare på påstander fra deltakerne.

Noen av endringene:

  • Ikrafttredelsesdato er utsatt med ett år til 01.01.2001.
  • Det stilles ikke lengre krav til sertifikat ved oppvarming og lodding når det skjer uten bruk av åpen flamme.
  • Krav om obligatorisk arbeidstillatelse er fjernet.
  • Interaktiv opplæring kan tilbys via Internett.
  • Som et alternativ til de praktiske øvelsene i brannslukking kan videofilm om slukkemidler og brannslukking brukes.

Dette et utdrag av endringene som vi mener reduserer kvaliteten på kursene så mye at det ikke er forsvarlig å tilby byggebransjen dette.
Angående ikraftsettelsesdato, så gir dette signaler til næringen om en vinglete holdning til ordningen og liten oversikt over hvor mange som trenger sertifikat og fremdrift i kursvirksomheten.
Når kravet om obligatorisk arbeidstillatelse fjernes, er dette også et punkt som viser vinglete holdning og dårlig forarbeid i utviklingen av ordningen.

Med hensyn til interaktiv opplæring via Internett, så ser vi her en klar reduksjon av kvaliteten når den ”godkjente” instruktøren er tatt vekk fra kurset. Kontrollen med at dette går riktig for seg er umulig. En skulle tro at forsikringsselskapene hadde økonomiske interesser i selskapet som tilbyr opplæring via Internett. 
Kan vi som har hatt utgifter med å få våre instruktører godkjent, få refundert dette beløpet?

Brannslokking på video !!

Å lære kursdeltakerne opp til å slukke branner via video faller jo på sin egen urimelighet. Dette punktet er vel den alvorligste reduksjon av kvalitet etter vår mening, og viser vel at de som står for dette; både forsikringsselskapene og Norsk Brannvern Forening ikke har mye kunnskap angående brannutvikling. Det er nemlig ikke mulig å lære å slokke brann ved å se på video. Prøv å lære og sykle uten sykkel !
De praktiske øvelsene ved våre kurs inneholder brann i treverk. Her bygger vi opp en vegg med hull i og tenner opp på baksiden. Dette for å vise hvor vanskelig det er å slokke en slik brann med en håndslokker. Vi har overflatebrann, som foregår i et kar på 2 x 1 m med oljebrann. Her får deltakerne lære å bruke håndslokker både med pulver og skum. Videre brann i propan, hvor vi demonstrerer slokking av en 11 kg flaske med propan ved å stenge  ventilen, og forskjellen på brann i gass i flytende- og gassform. Som en avslutning detonerer vi en boks med 360 ml. propan, for å vise hva som skjer hvis det går galt.

Dette er øvelser som vi føler treffer kursdeltakerne, og dette tar de med seg tilbake i hverdagen og sitt daglige virke. Likeledes er det her den gode kontakten mellom instruktører og elever finner sted, og hvor den beste lærdommen trenger inn. Omtrent på samtlige evalueringsskjemaer fra kurs, gis det uttrykk for at den praktiske øvelsen kunne vært lengre.
Det er jo da forunderlig at de som står bak kravet om kurset, sløyfer dette som kursdeltakerne vil ha mer av. Det hele grenser jo opp til en slik uforstand, at det faglige miljøet; les brannvesenet, kanskje bør vurdere å trekke seg ut av hele ordningen. Det er i hvert fall mye frustrasjon rundt omkring i landet hos de ulike kursarrangørene fra brannvesenet.

På instruktørseminar 25. november 1999, orienterte Norges Forsikringsforbund og Norsk Brannvern Forening om grunnlagene for endringene. Hovedgrunnen var at de store organisasjonene innenfor byggebransjen hadde reagert på ordningen med at den ville bli svært dyr for bransjen.

Norges Forsikringsforbund uttalte også at pedagogisk sett, er nok den beste løsningen en tradisjonell undervisning med en skikkelig god instruktør, og ikke undervisning via Internett.
Likevel så har de ved å redusere kvaliteten på kurstilbudet og dermed også prisen, løpt byggebransjens ærend.
Det kreves nå at alle kursdeltakere som ikke deltar i slokkeøvelser, må kjøpe en video fra Norsk Brannvern Forening. Dette vil igjen øke kursprisen, så en kan jo undre seg over om det kun er ut fra økonomisk profitt at Norsk Brannvern Forening ikke har satt ned foten, og sagt at dette opplegget er vi ikke med på lenger.

Bør vi trekke oss ut av ordningen?

Fra en instruktør som holder kurs for en av de godkjente kursarrangørene, ble det uttalt at den kvaliteten som Bergen brannvesen holdt på kursene var altfor god. Det var ikke det byggebransjen ville ha. De var bare ute etter sertifikatet, slik at de kunne fortsette å arbeide som de tidligere hadde gjort. De hadde kjørt igjennom flere hundre personer på kort tid.
Er det dette byggebransjen vil betale for, så kan ikke vi som kursarrangør stå for et kurs for papiret skyld. Vi er en seriøs kursarrangør og står for kvalitet og kunnskap.

Det florerer med svenskevitser i det norske samfunn, men det spør om ikke svenskene nå kan lage en del norskevitser om ”Varme arbeider”.

Hva med å kontrollere kvaliteten på kursarrangøren?
Prisen i markedet er nå så lav at det ikke er regningssvarende for oss å delta i anbudene lenger.
Det er også kommet signaler fra flere ansvarlige kursarrangører om det samme.
Hva mener kursholdere i andre brannvesen om dette ? Bør vi som fagmiljø trekke oss ut av dette, og overlate kursene til de som hevder de har like mye kunnskap som oss, når det gjelder brannårsaker og bekjempelse ? Det er tydeligvis nok av forståsegpåere.
Til Norsk Forsikringsforbund og Norsk Brannvern Forening så er det vel bare å si : Dere er i ferd med å miste flere gode instruktører, kanskje må ordningen utsettes til år 2002 ? Se på Sverige, de opprettholder sine opprinnelige krav, og får resultater av det. Hos ”Ola Dunk” er det ikke så nøye. 

Som et paradoks til det hele, signaliseres det fra forsikringsselskapene ved årsskiftet at det brenner så mye i Norge, at forsikringspremiene må økes radikalt. Hvor er logikken i å fallere på kravene fordi byggebransjen, som er en av årsakene til at det brenner så mye, ikke vil betale det som det virkelig koster å få en god opplæring og bevisstgjøring ?
Vi har her pekt på en del ting som har opptatt oss her i Bergen brannvesen, og håper på en fruktbar diskusjon enten her i Brannmannen, eller på et nytt instruktørseminar.

Johnny Ekanger, Opplæringskontoret     
Rune Rød, godkjent instruktør varme arbeider     
Bergen Brannvesen 

 

Publisert: 05-01-2000

COMMENTS