Forskrift om utrykningskjøretøy

HomeMateriell/Stasjoner

Forskrift om utrykningskjøretøy

Vegdirektoratet har utarbeidet forslag til ny forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy. Vegdirektoratet har i forslaget lagt opp til en restriktiv praksis med hensyn til hvem som bør få utrykningsstatus. Spesielt fokuseres det på spørsmålet om leger i kommunal legevakt skal bli gitt utrykningsstatus.

Ny forskrift om utrykningskjøretøy vil erstatte forskrift av 1986. Følgende kjøretøy har, i tillegg til politibiler, brannbiler og ambulanser, gjennom Vegdirektoratets praksis fått utrykningsstatus:
– Norsk Luftambulanses akuttmedisinsk utrustede biler (midlertidig).
– Restverdiredningsbiler ved kommunale brannvesen.
– Unntaksvis private brannbiler ved industrianlegg av spesiell karakter (kun ved særlig behov).
– Demonstrasjonsbrannbiler og demonstrasjonsambulanser.
– Leiebiler for kurs i utrykningskjøring i regi av Norsk Luftambulanse eller Falken.
– Biler med særskilt redningsutstyr, f.eks. tilhørende hjelpekorps.
– Dykkerbil (i ett tilfelle, ellers ikke gitt).
– Regjeringens biler.

Følgende kjøretøy har ikke fått utrykningsstatus:

– Privatbiler i hjemmevakt
(ambulanse- og brannpersonell).
– Private biler til leger.
– Mannskapsvogner til hjelpekorps.
– Verditransport.
– Bilbergning.

Med bakgrunn i den høye ulykkesrisikoen for utrykningskjøring, ønsker Vegdirektoratet en restriktiv praksis med hensyn til hvem som bør få utrykningsstatus. Vegdirektoratet mener det er fornuftig å finne fram til løsninger som fører til at man kan unngå utrykningskjøring. I den utsendte høringen om ny forskrift stilles det blant annet spørsmål om:
– bør det gis utrykningsstatus dersom en alternativt kan utplassere utstyr eller mannskaper (f.eks. bedriftsbrannvern eller hjelpekorps).
– bør det gis utrykningsstatus dersom utstyr kan omplasseres til kjøretøy som likevel rykker regelmessig ut ( f.eks. kan egne redningsbiler erstattes godt nok av utstyr i politi/brannbiler)
– skal restverdiredning foregå med blålys.
– hvor bør grensen gå for hvilke tjenester samfunnet bør tilby i ekspressfart.
– hvor mange kjøretøy bør bruke blålys til et ulykkessted.

Brannvesenet

Kjøretøyer tilhørende brannsjefen og hans stedfortredere vil kunne godkjennes som utrykningskjøretøyer. Vedtak om godkjenning av utrykningskjøretøy skal begrenses til et minst mulig antall kjøretøy. Av kjøretøy som er nevnt ovenfor, bør det normalt ikke være godkjent mer enn fire for hvert brannvesen til enhver tid. Det vil imidlertid ikke være adgang til å gi kjøretøy som disponeres av det øvrige brannpersonell status som utrykningskjøretøy. Når det gjelder hjemmevakt ellers og spesielt forholdet til frivillige brannkorps, så har ikke Vegdirektoratet gitt tillatelse til at private kjøretøy kan godkjennes og registreres som utrykningskjøretøy.

Utrykningsstatus for leger

Spørsmålet om leger skal gis utrykningsstatus har vært reist tidligere uten at man har funnet en løsning på dette. Samferdselsdepartementet foreslår nå at det innføres en prøveordning for to år hvor det gis utrykningsstatus for særskilte kjøretøy som nyttes i legevakttjeneste. Ordningen skal evalueres før man utsteder nye godkjenninger.
 

Publisert: 08-05-1998

COMMENTS