FIRE-PRO

HomeFagstoff

FIRE-PRO

Det er etter hvert kommet mange slokkemidler på markedet, og dette er den 13. artikkelen i serien om de nye slokkemidlene. Som de andre er også dette utviklet for bestemte formål. Det er imidlertid forholdsvis allsidig, beregnet på slokking av brann i alt fra fjernsynsapparater, kjøretøyer, fly, skip og større rom, som datarom, arkivrom, kontrollrom etc.

Slokkemidlet er det samme som er beskrevet i artikkelen om Purga-T i “Brannmannen” nr. 2/2004, men har fått et meget større anvendelsesområde enn det som er beskrevet i den artikkelen. Det synes derfor riktig å samle alle opplysningene i en artikkel, fremfor å vise til flere tidligere.
Slokkemidlet består av 62,3 % kaliumnitrat (KNO3) (vår gamle venn kalium dukker opp her igjen), som er modifisert for å være mere stabil, 22,4 % nitrocellulose, 9 % karbon (C)(sot) og 6,3 % kjemikalier som skal øke produktets levetid. Ved utløsning skjer det en forbrenning av nitrocellulosen, slik at det dannes (pyroteknisk generering) en aerosol slokkegass.

Slokkegassen består av kaliumkarbonat (K2CO3) 7g/m3, nitrogen (N2) 70 vol. % karbondioksid (CO) 0,4 %, og nitrogenoksid  (NO) 40 – 100 ppm. At slokkegassen er en aerosol vil si at den er en gasskolloid, det vil si en finfordelt væske og/eller meget små faste partikler i en gass, i dette tilfelle luft.
At den er pyroteknisk generert vil si at den er dannet ved forbrenning, I dette tilfellet er utgangspunktet et fast materiale, som består av en aktiv komponent, oksidasjonsmiddel, fortynningsmiddel, bindemiddel, videre en tennsats og til slutt et kjølemedium. Den aktive komponenten, oksidasjonsmidlet og fortynningsmidlet er finmalt.

Ved forbrenning dannes både aerosoler i form av faste partikler, ca. 40 % og gassprodukter, ca. 60 %. De faste partiklene, hovedsakelig kaliumsalter, har en diameter på 1 -3 µm (mikrometer – tusendels millimeter) og svever i luften. Gassproduktene som dannes er hovedsakelig nitrogen, karbondioksid, karbonmonoksid, vanndamp og oksygen. Ved forbrenningen dannes overtrykk, som driver slokkemidlet ut i det rommet hvor brannen skal slokkes. Idet det forlater generatoren blir det kjølt ned.

Aerosolen har den fordelen at det flyter lett rundt hjørner og har vesentlig mindre partikkelstørrelse enn pulver. At partikkelstørrelsen er mindre gjør at i forhold til volumet blir kontaktflaten vesentlig større og dermed øker reaksjonshastigheten. Sammenlignet med pulver vil pulverets større partikler falle raskere gjennom flammesonen og midlet nyttes derfor ikke fullt ut. Aerosolgassen kan ikke lagres og må derfor genereres på stedet ved forbrenning. Slokkevirkningen er inhibitorisk (antikatalytisk).
Slokkemidlet er før utløsning en fast stabil, brunfarget masse. Holdbarheten er beregnet til 10 – 15 år. Det må ikke utsettes for temperaturer over 1500 C. Slokkemidlet lagres og håndteres i henhold til forskrifter om håndtering av eksplosivt materiale, men er ikke klassifisert som farlig gods etter ADR, RID, IMDG og IATA og er heller ikke klassifisert som farlig avfall. På stedet hvor slokkemidlet har vært brukt, benyttes vanlig åndedrettsbeskyttelse som ved vanlig brann. Kjemikaliedrakt er ikke nødvendig.

Deteksjon og utløsning

Det er stor forskjell på mengden av slokkemiddel i de forskjellige typer anlegg og det er forskjellige typer av deteksjon og utløsning. På de enkleste anleggene brukes en nitrocellulosetråd som antennes av varmen fra brannen. Videre brukes en thermocord, det vil si en kabel som aktiverer anlegget på 172o C. Reaksjonstiden for denne er 3 – 4 sekunder. Kabelen er laget spesielt for å unngå feilutløsninger. Anlegg med
tilleggsbetegnelsen M  har manuell utløsning. Ved bruk av den manuelle utløsningen gis et signal til en ladning som aktiverer anlegget. De største anleggene bruker “Aeroflame 2001 Detection Systems”, basert på detektorer og startladninger. Utløsningstiden varierer med anleggstype og fremgår av den nedenstående tabellen.
På kjøretøyer kan det installeres spesielt utstyr, som for eksempel at anlegget gir signal om at det er oppstått brann, og hvis ikke anlegget er utløst manuelt innen 75 sekunder, utløses anlegget automatisk og motoren stoppes. Dette gir sjåføren anledning til å stoppe på et gunstig sted ( Eksempelvis kjøre ut av en tunnel ). De større anleggene kan tilkobles sirener, klokker, overføring av signal til brannvesen etc. Anlegget selvutløser ved 300o C dersom ikke utløsning har funnet sted før det.

Typer av anlegg

1. tabell angir typebetegnelsen, FP står for Fire Pro, tallet angir vekten av slokkemidlet i gram. M står for manuell utløsning.
2. tabell angir utløsningstiden i sekunder.
3. tabell angir størrelsen på anlegget i centimeter.
4. tabell angir vekten av anlegget i kilo.

1 2 3 4
FP 8 3 – 6 1,4 x 5,2 =D  0,014
FP 20 3 – 6 12,8 x 2,8 =D 0,096
FP 100 8 – 10 12,5 x 8,8 =D 0,840
FP 200 10- 15 14,5 x 8,8 =D 1,450
FP 200 M 10 -15 13,9 x 8,8 =D 1,000
FP 500 10 -15 26,0 x 8,8 =D 2,700
FP 1000 M 20 – 25 20,0 x 9,8 =D 1,400
FP 1200 8 -10 18,0 x 9,8 =D 6,000
FP 2000 10 -15 30,0 x 34,0 x 15,0 12,950
FP 3000 20 – 25 30,0 x 34,0 x 15,0 13,600
FP 6300 20 – 25 25,5 x 31,0 x 19,8 11,400
FP 6300 C 20 – 25  25,5 x 31,0 x 19,8 18,400

1.  2  3    4
     
     
             

 

 

 

     
     
    
              
                  
             
  

 

Det kan som eksempel nevnes at FP 8 er beregnet på TV-apparater og apparater i samme størrelsesklasse, FP 200 M på biler, FP 1000 M på busser, FP 2000 på fly, arkiver etc og FP 6300 på større rom.

Det miljømessige

Ph-verdien er 9,1, det vil si svakt sur.
ODP (Ozone Depleting Potential) – ozonødeleggende potensial er 0.
GWP (Global Warming Potential) – global oppvarmingspotensial er 0.
ALT (Atmospheric Life Time) – levetid i atmosfæren er også 0.
Det er foretatt en sammenligning mellom forskjellige slokkemidler om hvor stor vekt av slokkemidlet som må til for å slokke. Denne ser slik ut:
Halon 1301  200 – 350 gr/m3
Gass-slokkemidler 350 – 950    “
Karbondioksid (CO2) 700 – 1500  “
Fire Pro  30 – 60        “   .

I og med at slokkingen foregår inhibitorisk vil oksygeninnholdet i luften der slokkingen forgår, være tilnærmet uendret. Det kan være grunn til å nevne at når oksygeninnholdet i luften går ned til 16 % får både pustingen og dømmekraften en uheldig påvirkning, ved 14 % blir man hurtig trett og dømmekraften nedsettes sterkt, ved 6 % blir det åndenød med fatale konsekvenser innen kort tid.
Det foreligger analyser og godkjenninger fra en lang rekke institusjoner.
Produsent er Celanova, markedsføringen i Norge skjer av Thermax, Pb 76, 1471 Skårer. Fire Pro er et handelsnavn.

Neste gang tar vi for oss Kidde Wet Chemical.
           

Publisert: 03-09-2004

COMMENTS