FELLES STAB OG DIGITALE LØSNINGER PÅ ROMERIKE  Mannskaper fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen bisto med evakuering av beboere i Lillestrøm kommune under ekstremværet Hans (foto: Rodrigo Freitas/NTB).   

HomeFagstoff

FELLES STAB OG DIGITALE LØSNINGER PÅ ROMERIKE  

Operativ stabssjef Christian Kjeldal fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS forteller om samarbeid og nytekning ved ekstremværet Hans,  

Roy Larsen, 
Brann & Redning 

Kjeldal sier at Nedre Romerike brann- og redningsvesen har satt ELS og operasjonell ledelse i system. 

  • Vi forsto tidlig potensiale i situasjonen så vi gjorde en del tiltak, som oppbemanning av RVR-beredskapen og en generell oppbemanning. I tillegg deltok jeg på møter med NVE i regi av statsforvalteren gjennom helgen noe som ga en god forståelse av hva vi kunne forvente oss. Det verst tenkelige scenariet var jo leire/jordskred i egen eller naboteig med savnede mennesker.  

Stab ble satt på mandag kl. 09.00 der det blant annet ble besluttet å sette en felles stab med Øvre Romerike Brann og redning. 

  • Staben ble initialt lokalisert på Jessheim på Øvre Romerike og etter det gikk stabsarbeidet over til en mer digital løsning så vi har blitt gode på å sette digitale staber. 

Christian Kjeldal savner en nasjonal styring av ressursene slik at man tidlig kan forflytte både mannskapsstyrker og grupper med spesialkompetanse (foto: Tom Skjellerud).  

DIGITAL STAB 

Øvre og Nedre Romerike jobber med to ulike krisehåndteringssystemer. Øvre Romerike er på SIM mens NRBR jobber på Teams.  

  • Fordi vi bruker Teams daglig så mener vi at å jobbe på denne plattformen går sømløst. Nå skal det også sies at Teams ikke er et optimalt krisehåndteringsverktøy. Alt samvirke med kommunene og statsforvalter foregår i praksis på Teams, noe som også taler for dette systemet. Ideelt sett så skulle vi vært enige om et godt system, samtidig så tenker jeg at det bør være opp til ethvert brannvesen og hva som fungerer for dem, sier Kjeldal.  

 

  • Vi satt hver for oss, men koblet oss opp sammen etter avtale. Fordelen med den digitale løsningen er at samarbeidet og kommunikasjonen med de utsendte liaisoner ble bedre. I den operasjonelle håndteringen vår så er suksessfaktoren gode strukturerte statusmøter, noe vi hadde to ganger i døgnet. Vi hadde også det vi kalte for samvirkemøter med kommunene som førte til en bedre situasjonsforståelse. I tillegg fikk vi prognoser fra NVE og meteorologisk institutt på hva som var forventet framover i tid. 
  •  

SANNSYNLIG UTVIKLING 

  • I et scenario som dette er så er det mange usikkerhetsfaktorer, men det gjelder å skissere en sannsynlig utvikling og hva som ville være det verst tenkelige scenariet slik at ikke bare forholder seg til konkrete tall og data, men gir oss selv et større spenn med hensyn til hva vi kan komme til å håndtere.  

Kjeldal sier de hadde en potensialbasert tilnærming som de mener var en suksessfaktor og som gjorde at de lå med en overhøyde med hensyn til antall mannskaper og energi.  

  • Det at vi for eksempel sendte USAR-mannskaper til Valdres var tiltak vi allerede hadde forutsett som et potensielt scenario. Så vi hadde egentlig ingenting som traff oss den uka som ikke var omtalt i operasjonsplanen. Eksempelvis så begynte vi å snakke om flom allerede på tirsdag, noe som var 48 timer før NVE snakket om flom i Glomma. 

 

TANKER I ETTERKANT 

Stabsjefen mener at samarbeidet fungerte veldig bra, men han sier at de skal ikke legge skjul på at det var litt oppstartsvansker i og med at de ikke tidligere hadde jobbet sammen på stabsnivå. Likevel klarte de å skru seg godt inn i løpet av kort tid. 

  • Med to brannsjefer og to stabssjefer så kan det oppstå uklare kommandoforhold, noe vi i etterkant har tenkt at vi må være tydeligere på hvis vi velger å kjøre felles stab. Samtidig så var dette en styrke da vi fikk en stor utholdenhet fordi vi kunne kjøre to skift. 
  • Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kommunene på at liaisonene vi sendte til de berørte kommuners krisestaber som Eidsvoll, Nes, Lillestrøm og Rælingen kommune. Dette var mannskap med god kompetanse og lang erfaring som førte til at liaisonene bidro til løsning av krisen og som gjorde at vi satt på en mye bedre situasjonsforståelse totalt.  

Kjeldal sier at med hensyn til å sende USAR-mannskap til andre deler av landet så er det fremdeles ikke noe godt overordnet konsept for hvordan dette skal foregå.  

  • Den økonomiske delen av problematikken og risikoen vi løper ved å tømme eget område for USAR-styrker er det brannsjefen vår som tar. Jeg savner en nasjonal styring av ressursene slik at man tidlig kan forflytte både mannskapsstyrker og grupper med spesialkompetanse til deler av landet der behovet sannsynligvis vil bli stort, avslutter stabssjefen.