Felles samband for nødetatene

Home110/Nødnett

Felles samband for nødetatene

Befolkningen forventer å få hjelp når det skjer ulykker og katastrofer. Det tas for gitt at de tre nødetatene brann, helse og politi har et godt samband seg imellom, et samband som kan bidra til å ivareta befolkningens liv, helse og sikkerhet.

 Nødetatene og andre etater med beredskapsansvar har i dag hvert sitt analoge radiosamband. Utstyret er foreldet og gir ikke mulighet til å kommunisere optimalt, verken i daglig virksomhet eller når det virkelig gjelder. Ofte kan det stå om sekunder. Vanlig mobiltelefon egner seg ikke som beredskapssamband og kommunikasjonsproblemer har gjort arbeidet vanskelig ved en rekke redningsaksjoner.

Godt fungerende telekommunikasjoner er en forutsetning for at nødetatenes mange oppgaver skal kunne løses raskt og effektivt. Med ny digital teknologi vil nød- og beredskapsetatene klare seg med én teknisk løsning og ett felles radionett. Hver etat vil likevel oppleve det som å ha sitt eget nett og være selvstendige i daglig virksomhet.

Nye funksjoner i et felles, digitalt radiosamband vil gi en rekke fordeler. Ved å sende en tekstmelding, et bilde, en posisjon eller et kartutsnitt, kan bruken av ressurser effektiviseres. Faren for misforståelser og tidstap reduseres. Sambandet kan ikke avlyttes og talekvaliteten blir bedre med mindre støy. Opplysninger kan hentes ut fra databaser og overføres digitalt, og det blir lettere å dokumentere hendelsesforløp.

Dette er bakgrunnen for at det nå utredes innføring av et felles, landsdekkende digitalt radiosystem for nød- og beredskapsetatene. Landsomfattende felles radionett. Den europeiske    TETRA-standarden som muliggjør flerbrukernett, var foretrukket teknologi. Et TETRA-samband vil ha et høyere sikkerhetsnivå enn de kommersielle systemene og gjøre det lettere å opprette samarbeid i nødsituasjonen på tvers av etats- og landegrensene, selv under vanskelige forhold. Etatenes krav til radiosambandets tilgjengelighet og beredskap vil kunne tilfredsstilles. Prosjektet skal utrede beslutningsgrunnlag for et mulig nytt landsdekkende kommunikasjonssystem basert på TETRA-standarden. Prosjektet utreder også muligheter for, og konsekvenser av, en utvidelse av nødsambandet til å omfatte andre instanser med nød- og beredskapsoppgaver. Om nettet blir etablert, vil det også være naturlig at frivillige organisasjoner som bidrar i nød- og beredskapsarbeid blir brukere. Fra det tidspunkt Stortinget eventuelt beslutter å etablere et TETRA-nett vil det ta minst tre år å bygge ut hele landet.

Pilotprosjektet

TETRA-prosjektet står overfor en rekke problemstillinger før en eventuell landsdekkende utbygging kan begynne. Det er derfor vedtatt å realisere en pilotinstallasjon i Trondheimsområdet. Et TETRA- samband skal integreres med de eksisterende radio- og telefonisystemene i de tre nødetatene brann, helse og politi. pilotens radiodekningsområde vil innbefatte Trondheim, strekningen til Værnes flyplass, store deler av Melhus kommune, veien Klett-Orkanger samt Klæbu kommune nord for Selbusjøen. Pilotsprosjektet varer fra juli 2000 til utgangen av 2002. Forsvarets Tele- og datatjeneste leder prosjektet og er ansvarlig for den opperative driften.

Forsvaret stiller til rådighet en del infrastruktur og personellressurser for å bidra til gjennomføringen av arbeidet. Installasjoner og organisasjon som Norge har etablert som krise- krigstilfeller vil på denne  måten komme til nytte også i fredstid. Det er mulig at et TETRA-samband vil passe også for en del av Forsvarets behov i fremtiden, og prosjektet vil kunne styrke samarbeidet mellom Forsvaret og sivile myndigheter med ansvar for krisehånd- tering.

Telenor Mobil AS er valgt til samarbeidspartner og skal forestå realisering og teknisk drift av piloten. Pilotsystemet er hovedsakelig finansiert av samarbeids- partnerne Telenor Mobil AS, Telenor Radio Systems AS og Nokia Norge AS, som med dette ønsker å posisjonene seg for en mulig framtidig utbygging ved å synliggjøre og videreutvikle sin kompetanse.

Pilotinstallasjonen

Gjennom en pilotinstallasjon ønsker en å teste ut og kvalitetssikre tekniske, organisatoriske og økonomiske forhold i det pågående utredningsarbeidet for et landsdekkende felles radiosamband for nød- og beredskapsetatene. Piloten skal blant annet gi svar på hvordan et moderne digitalt radiosamband vil fungere over tid og i reell daglig drift internt i hver etat og på tvers av etatsgrensene. Selv om radiosambandet først kommer til sin fulle rett ved ulykker og katastrofer, vil det bli mest brukt i daglig aktivitet. Håndtering av radiosamband ved større ulykker blir bare en naturlig utvidelse av det en ellers gjør og vet fungerer.

TETRA-pilotsystemet skal betjenes fra de tre nødsentralene (brann, AMK og politi). Alt feltpersonell og alle utrykningskjøretøyer i de tre nødetatene vil få TETRA-radioer. TETRA-sambandet skal erstatte både dagens lukkede radiosystemer og det meste av mobiltelefoner i etatene. I alt skal det settes opp 25 basestasjoner og tas i bruk 600 bærbare og mobile radioapparater.

Brukeropplæring

Opplæring er svært viktig for den daglige bruk av systemet og derfor gjennomføres det en lang rekke kurs rettet mot de forskjellige fagmiljøer. Det gis tre typer kurs: Superbruker, operatør ved nødsentral, og bruker av hånd- og mobilradio.
Superbrukerne vil være etatens egne eksperter og være første instans ved spørsmål og feilretting. Superbrukerne vil i hovedsak stå for opplæring av sluttbrukerne i egen etat. Dette er med på å effektivisere opplæringsprosessen i piloten og sikre at brukerne får opplæringen skreddersydd for situasjonen i egen etat.

Superbrukerne får grundig opplæring på alle systemer levert til de enkelte etatene. Det inngår bruker- og programmeringskurs for de ulike radioene som benyttes i piloten, administrasjon og bruk av sambandspult, kurs i kart- og flåtestyringssystemet (både utstyr ved nødsentralene og applikasjoner i kjøretøy), lydloggingsutstyret og bruk av TETRA mot det eksisterende radiosambandet ved den enkelte etat. Kursene gjennomføres i perioden november 2000 – mars 2001.
Operatørene ved nødsentralene får kurs i bruk av sambandspult og radio, kart- og flåtestyring, lydlogg og bruk av eksisterende radiosamband med ny TETRA funksjonalitet. Opplæringen vil foregå frem mot sommeren 2001.Brukere av hånd- og mobilradioer får opplæring i bruk av radioene, og mobile kart- og flåtestyringsapplikasjoner. I neste utgave av «Brannmannen» vil vi komme med informasjon om hvordan TETRA-sambandet skal fungere for nød- etatene.

TETRA – en standard

TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) er en standard for digitalt radiosamband utviklet av ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Det var ETSI som spesifiserte rnobiltelefonsystemet GSM. TETRA-standarden er spesielt utviklet for offentlige nød- og beredskapstjenester i et tett samarbeid mellom brukere og utstyrprodusenter. Standarden tilfredsstiller de krav til samband som ikke dekkes av andre radiosystemer (eksempelvis GSM, GPRS, UMTS). TETRA er leverandøruavhengig og støttes av flere førende produsenter i verden, noe som sikrer at det blir konkurranse på utstyrets pris og kvalitet.

Åsta-ulykken

4. januar 2000 kolliderte to tog ved Åsta stasjon nord for Hamar og kom i brann. 19 mennesker omkom. Fordi sambandet på skadestedet kunne avlyttes, måtte redningsmannskapene legge bånd på seg for å hindre at interne opplysninger om f.eks. skadde og omkomne kom ut. Med TETRA reduseres faren for misforståelser og forsinkelser, og en unngår problemer forbundet med avlytting.
Politiets skadestedsleder Ove Osgjelten mener at et TETRA-samband ville ha vært til hjelp under ulykken. For å sikre kommunikasjon med politifagsentralen i Elverum, måtte Osgjelten ha GSM-telefon kontinuerlig oppe i én lang åttetimers samtale, ellers ville han fått bare opptattsignal. AMK-sentralen fikk problemer fordi statusmeldinger fra ambulansene ble blokkert på grunn av stor trafikk på ambulansesambandet.

Forsvarets innsats under aksjonen ble ledet av stabssjef Finn Egil Sandmo ved Rena leir. Han fant at mangelen på kapasitet i GSM var en direkte begrensende faktor innledningsvis, siden han stadig vekk fikk opptattsignal. Problemet ble først løst etter noen timer da de fikk etablert et militært VHF- samband. I TETRA ville det vært mulig å sette opp følgende konferansegrupper:
Gruppe lokal redningssentral, skadestedsledelse, brannstasjon, AMK, luftambulanse og forsvar
Gruppe forsvaret Gruppe skadested brannvesen
Gruppe skadested helse Gruppe skadested politi

Gamle radionett

I dag har nød- og beredskapsetatene hver sine gamle analoge radiosamband med variabel og ufullstendig geografisk dekning. De har separate frekvenser, men senderne er ofte plassert på de samme fjelltoppene. Redningsmannskaper kan ikke enkelt snakke sammen på tvers av sine forskjellige radionett og samtalene kan med få unntak avlyttes av uvedkommende. Systemene     kan ikke benyttes til dataoverføring. Apparatene oppfattes som tungvinte i bruk, blant annet må det tastes ny kanal i apparatene hver gang en beveger seg til et annet radiodekningsområde. Dette gir en fare for at deltakere faller utenfor kommunikasjonen. Svakheter i systemet kompenseres ved at en i større grad benytter mobiltelefon som supplement. Totalbildet for radiosamband blir derfor komplisert og uoversiktlig.

Brann til sjøs

Det brenner i et turistskip vest av Kvitsøy. Passasjerene evakueres ved hjelp av redningshelikopter og båter som er kommet til unnsetning. Et fartøy fra brannvesenet med to brannlag om bord er kommet til. i samarbeid med en supplybåt med vannkanoner er    slokningsarbeidet startet. En ambulansebåt frakter et utrykningsteam fra sykehuset til samleplass på Kvitsøy. Politiet koordinerer redningsarbeidet lokalt fra eget fartøy. Alle redningsenheter kommuniserer i TETRA-sambandet og kan sammen med nødsentralene og Hovedredningssentralen følge med på de meldinger som blir gitt og stille spørsmål. Misforståelser unngås.
 

Publisert: 06-12-2000

COMMENTS