Felles nødnummer og nødsentraler

Home110/Nødnett

Felles nødnummer og nødsentraler

140 høringsuttalelser om forslaget til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten har innkommet til Justisdepartementet.

En interdepartemental arbeidsgruppe leverte i juni et forslag til fremtidig nødmeldetjeneste. Innstillingen fra arbeidsgruppen, bestående av representanter fra Justis-, Helse- og omsorgs-, Kommunal- og regional samt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, var enstemmig. Anbefalingen fra arbeidsgruppen er å opprette et felles nødnummer – 112, for mottak av alle nødmeldinger.  Antallet nødsentraler foreslås til 7 eller 8, som skal håndtere alle henvendelser som gjelder brann og helse. Nødanrop til politiet er foreslått å skulle settes videre til politiets operasjonssentraler som foretar utalarmering og ressurskoordinering av egne ressurser.

Gruppen foreslår at det etableres ett eller flere pilotprosjekt. SAMLOK-prosjektet i Drammen er nevnt som det som kan realiseres som pilotprosjekt raskt.    
Finn Mørch Andersen i Justisdepartementet har vært leder av arbeidsgruppen. Han sier dette om høringsuttalelsene.
– Vi kan dele uttalelsene grovt inn i seks grupperinger; Kommuner/fylkeskommuner, helse, brann, politi, fylkesmenn og andre. Andre er en samlegruppe som består av både brukere av nødmeldetjenester, beredskapsorganisasjoner, departementer, direktorater, brukerorganisasjoner med flere. 
– Begynner vi med kommunene/fylkeskommunene så er uttalelsene gjennomgående positive. Enkelte trekker frem andre lokaliseringer for pilotprosjekt enn de vi har nevnt i rapporten. Fra helsesiden er det flest negative uttalelser til forslaget. Mange helseorganisasjoner ønsker å beholde 113 som nødnummer og ha full kontroll selv over helsetjenesten også på kommunikasjonsområdet. Likevel er ganske mange av uttalelsene fra helse positive til forslag om pilotprosjekt. På brannsiden er de aller fleste positive til ett felles nødnummer, men flere ønsker full integrering i nødsentralene hvor også politiet er med. For politiets del er synet ganske nyansert. Organisasjonene er positive, mens POD og politidistrikter er opptatt av å skildre dagens situasjon. Fylkesmennene og samlegruppen andre er i hovedsak positive, sier Mørch Andersen.

Selv med stor bredde i uttalelsene, mener Mørch Andersen det er viktige fellestrekk.
– Det er hyggelig å se at brukerne i form av kommunene og beredskapsorganisasjoner samt mulige brukere som friluftsorganisasjoner og transportorganisasjoner, er så positive til forslaget. Det er også interessant at svært mange understreker behovet for og stiller seg positive til et pilotprosjekt, sier Mørch Andersen. 
Hva som blir videre fremdrift er et politisk anliggende. Arbeidsgruppen har foreslått at man gjennomfører et pilotprosjekt før det legges opp til en endelig beslutning om innføring av 112 som felles nødnummer og felles nødsentraler. Det påregnes at dette blir politisk behandlet på nyåret.

COMMENTS