Evalueringsrapport om brann på Nannestad

HomeBrann

Evalueringsrapport om brann på Nannestad

I september i fjor brant en boligbygning på Nannestad. Brannen satte igjen søkelyset på svalgangsløsninger. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens Bygningstekniske Etat (BE) gjorde en evaluering og lagde en felles evalueringsrapporten. Her følger sammendraget av rapporten.

Om morgenen søndag 28. september 2008 oppsto det en brann i en boligbygning i Prestmosvegen 15 i Nannestad. Bygningen var i to etasjer og hadde til sammen 16 leiligheter. 
Brannen var i følge politiet sannsynligvis påsatt utvendig på terrasse ved balkongfasaden. Ingen personer omkom i brannen, men to personer fikk lettere skader. De materielle skadene ble omfattende. 14 av de 16 leilighetene i bygningen ble totalskadet av brannen, mens de siste to også fikk omfattende skader. To befaringer ble gjennomført av representanter DSB og BE fra og i oktober og november 2008.

Feil å overfokusere på svalgangsløsninger
Det ble ved befaring ikke registrert brannspredning gjennom selve skillekonstruksjonene (vegger og etasjeskillere) med spesifisert brannmotstand EI 30. Ved denne brannen har altså
brannspredning mellom leilighetene skjedd utvendig. Det er ukjent hvor lang tid det gikk fra brannen startet til brannvesenet fikk melding. Det kan derfor ha gått relativt lang tid fra brannstart til slokkeinnsatsen var i gang. Dette, i tillegg til utvendig utforming av balkonger og svalgang, tilgang på brennbare materialer utenfor leilighetene (møbler mv.), bruk av
trematerialer/-overflater og sterk vind, har til sammen bidratt til at spredningen gikk raskt og at skadene ble så omfattende.

Denne, og andre lignende branntilfeller, gir grunnlag for å vurdere om de ytelsene for svalganger som er gitt i veiledningen til TEK er tilstrekkelige. Dette gjelder blant annet
overflater/materialer og rekkverk. Flere inntrufne branner har vist at eksempelvis golvbelegg klasse G, som man i mange tiår har hatt som krav i rømningsveger, bidrar til brannutvikling og brannspredning når brannen blir av en viss størrelse. Utforming som tillater flammer/røyk- og branngasser å unnslippe ut fra byggverket fra underkant av svalganger og balkongdekker er viktig.
Det er likevel ikke riktig å overfokusere på svalgangsløsningen. Vår tradisjonelle trehusbebyggelse gir mange muligheter for brannspredning. Det er derfor viktig å tenke
helhet, og å analysere alle mulige spredningsveger. Svalgangsløsningen vil normalt være en minst like god rømningsveg som en innvendig korridor.

Et minimumskrav for å ivareta personsikkerheten er å ha fungerende røykvarslere og håndslokkeutstyr. I denne type byggverk med mange leiligheter må det vurderes brannalarmanlegg, eventuelt med direkte melding til brannvesenet. Det kan velges en kombinasjon av røyk- og varmedetektorer som hindrer unødige brannmeldinger. Brannvesenets oppfyllelse av krav til innsatstider til objektet og bemanning på skadestedet var tilfredsstillende og i henhold til dokumentasjonen av brannvernet og innenfor kravene i dimensjoneringsforskriften. Vi har ingen merknader til innsatsen eller brannvesenets taktiske vurderinger og prioriteringer av innsats under brannen.

Kun skjønnsmessig begrunnelse av sikkerhet
Teknisk forskrift (TEK) § 7-21 sier at kravene til sikkerhet ved brann kan dokumenteres på to måter; enten ved at byggverket utføres i samsvar med preaksepterte løsninger (i praksis
veiledningen til TEK), eller ved analyse og/eller beregninger som dokumenterer at sikkerheten mot brann er tilfredsstillende. Ansvarlig brannteknisk prosjekterende har i dette tilfellet ikke gjort noen analyse selv om det er gjort fravik fra veiledningen til TEK. Det er kun gitt en skjønnsmessig begrunnelse.

Det fins heller ingen spesifikk branndokumentasjon for Prestmosvegen, kun en brannrapport på engelsk som gjelder et annet prosjekt (Tuenveien). SelvaagHus opplyser at bygningene i
Tuenveien er identiske med bygningene i Prestmosvegen. Brannrapporten er for øvrig lite konkret/detaljert, og gjengir i hovedsak funksjonskravene i Teknisk forskrift. Ytelser er bare spesifisert for svalgang og utvendig trapper. Rapporten alene er utilstrekkelig som grunnlag for brannteknisk detaljprosjektering.
Branntegningen som er datert 28. februar 2005, gjelder for aktuelt prosjekt (”Nannestad BT2”). Branntegningen viser brannmotstand EI 30 på yttervegg mellom leiligheter og svalgang. Dette
samsvarer imidlertid ikke med utførelsen. Det er ukjent når og hvorfor dette er endret.


Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forvalter henholdsvis plan- og bygningsloven med forskrifter og brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter.
Begge etater evaluerer særskilte hendelser som har ført til tap av liv eller betydelig skade på person eller materiell. Evalueringene blir gjennomført for å avdekke om det aktuelle brannobjektet med organisering av brannvernet samsvarer med regelverkets krav, om regelverket fungerer som forutsatt, og for om mulig å fremme tiltak for å hindre gjentagelse.
Evalueringen av brannen i Prestmosvegen 15 i Nannestad er gjennomført på grunnlag av befaring, dokumentasjonsgjennomgang og møter bl.a. med politi og brannvesen.
Det har vært sentralt å finne ut om minstekravene etter plan- og bygningslovgivningen og brann- og eksplosjonsvernlovgivningen har gitt tilstrekkelig brannsikkerhet. Rapporten beskriver ikke hvorvidt det foreligger overtredelser av lovgivningen som eventuelt kan straffeforfølges.
Hele rapporten finnes på hjemmesidene til DSB og BE.

COMMENTS