EU-standarden: Brannheis

HomeForebyggende

EU-standarden: Brannheis

Begrepet brannheis kom i REN veiledning til plan- og bygningsloven i 1997. Da var kravet at bygg over 8 etasjer skulle ha brannheis. I veiledningen ble det angitt en del krav, men dette var ingen standard som heisene ble godkjent etter. I 2002 kom den meget omfattende og strenge EU-standarden brannheis. I dag er det kanskje bare 4-5 heiser i hele landet som oppfyller EU-standarden.

Dette er kravet som sto i REN veiledning fra 1997:

Brannheis 
I bygninger som er høyere enn brannvesenets stiger kan nå, vil det ofte være en håpløs oppgave for røykdykkere å kunne gjøre innsats i de øverste etasjene, med mindre adkomsten tilrettelegges. Derfor må bygninger med mer enn 8 etasjer ha brannheis slik at brannvesenet skal kunne transportere nødvendig slokkeutstyr. Brannheis skal dermed sikre at brannvesenets innsats kan skje raskt også i høye bygninger. 
Brannheis må utføres slik at den ikke bidrar til rask brann- og røykspredning. Heissjakten må utføres som egen branncelle og være røykventilert. Brannheisen må kun ha dør mot trapperom eller mot sluse som utføres som egen branncelle. En brannheis skal fungere under slokkearbeidet og må derfor ha strømforsyning som er beskyttet mot brann i minimum 60 min. etter brannutbrudd. For å lette bruken må brannheisen ha nødlys og være tydelig merket. Maskinrom bør ligge på toppen av bygningen. Ved brannalarm bør heisen gå til utgangsplanet. Betjeningspanel bør være plassert på utgangsplanet, merket i henhold til 
NS4054 Farger for merking, og NS4210 Varselfarger og varselskilt og ha tekst «Brannheis».

EU-standarden
EU-standarden EN 81-72 heter på engelsk Firefighters lift og er oversatt til norsk som brannheis. Heiser som oppfyller standarden kan bruke eget piktogram som en garanti. Dessverre har piktogrammet blitt brukt feilaktig på heiser som på lagt nær oppfyller standarden. 
En brannheis, ifølge EU-standarden, skal være utformet for å fungere så lenge det er praktisk mulig når det er brann i del av en bygning. Heisen skal også kunne brukes som vanlig passasjerheis når det ikke er brann. Selv om en brannheis er utstyrt med sikkerhetsanordninger for at den skal kunne fungere ved brann, kan heisen slutte å fungere med brannfolk inne i heisen. Det er derfor viktig at heisstolen har utgang slik at brannfolkene selv eller andre kan redde dem. Det kan være flere måter for å oppnå dette, heter det i standarden.  
Kravene til en brannheis er meget omfattende både med hensyn til utførelse av heisstol, installasjoner i heissjakt, automatisk operasjon av heis før brannvesenets ankomst, kjøring av heis og ikke minst det bygningstekniske rundt heisen. 
Heissjakt skal oppføres som egen branncelle med sluse foran heisdør. Hvis det er flere heiser i samme lobby skal alle heisene være omfattet av sluse. 

Dette er noen av kravene til installasjoner i en brannheis:
– alle elektriske kontrollsystemer skal fortsatt fungere opp til to timer i en temperatur fra 0 til 65 grader.
– elektriske komponenter som inne i heissjakt eller på heisstol, innenfor 1 meter fra heisdør, skal være beskyttet fra dryppende og sprutende vann eller forsynt med vanntett beskyttelse.
– Alt elektrisk utstyr som er plassert mindre enn 1 meter over heissjaktens gulv, skal være beskyttet mot vann. 
– Utstyr i maskinrom på utsiden av heissjakt skal være beskyttet mot driftsproblem forårsaket av vann.
– Tiltak skal gjøres for å forhindre at vannivået i bunn av heissjakt ikke kommer i kontakt med utstyr som kan forårsake driftsproblem med heisen.
– Det skal være to uavhengige strømforsyninger til brannheisen. 
– Det skal være toveiskommunikasjon mellom heisstol og det nivået hvor brannvesenet oppholder seg (vanligvis lobby).  
– En nødutgang skal være i taket på heisstol.

Redning fra utsiden av heisstol:
– Montert stige, bærbar stige, taustige eller sikkerhetstausystemer kan brukes.

Redning fra innsiden av heisstol:
– Tilgang skal sikres for å oppnå full åpning på nødluke fra innsiden av heisstolen.

Kontrollsystem:
– En bryter til brannheisen for brannmannskapene skal være lokalisert i lobby. Bryter skal være merket med piktogram.

I tillegg kommer en rekke krav til betjeningsfunksjoner når brannpersonell skal benytte heisen 
med sin nøkkel. 
Blant annet gjelder det krav om at dørene kun skal kunne åpnes ved at man holder på døråpningsknappen. Det skal sikre at dørene går igjen umiddelbart hvis det er røyk i etasjen. 
I siste utgave av teknisk forskrift er EU-standarden innført og først nå ser man at kravene begynner å slå inn

Dyr løsning
En brannheis kan heisteknisk koste 50 prosent mer. Men de store merkostnadene ligger på de bygningstekniske tiltakene og plassbehov. Det fordyrer voldsomt sammenlignet med en ordinær heis. Da er det kanskje ikke overraskende at det benyttes kompenserende tiltak for å unngå å bygge brannheis. Men hva er godt nok som kompenserende tiltak? Er bare fullsprinkling av bygget tilstrekkelig?

Daglig leder av BMA Heisteknisk Rådgivning, Øystein Ueland er opptatt av at brannvesenet skal kjenne til forskjellene mellom det gamle begrepet ”brannheis” og EU-standardens krav.
– Tidligere var det opp til den enkelte heisleverandør å definere løsningene til brannheis. Løsningene var mange ganger avhengig av produsentlandenes krav. Noen steder har man kalt heisen en brannmannsheis hvis den har hatt nøkkelstyring. Og mange steder har man feilaktig merket heisene med EU-standardens piktogram uvitende om disse kravene, sier Ueland. 
Ueland stiller spørsmål om det er hensiktsmessig med brannheis overalt og han spør om det er riktig at en heis alltid skal forbli ”død” etter at alarmanlegg har blitt aktivert.
– Kravene til brannheis gjør at dette er en veldig kostbar og plasskrevende løsning. Kanskje man bør tenke helt annerledes ved å seksjonere bygget vertikalt og ha en vanlig heis i hver ende slik at man kan evakuere horisontalt og la en heis fortsatt fungere?
– Så er spørsmålet er hvorfor ikke brannvesenet kan benytte heiser til transport av utstyr så fremt man vet at brannen ikke truer heisen eller maskinrom? Man kan selvfølgelig koble vekk alarmsignalet på brannalarmanlegget og starte heisen igjen, men da må man ha fullstendig visshet om at alle er evakuert. Dessverre åpner ikke EU-standarden 81-73 Opptreden ved heis, for dette i dag, men man kan tenke seg at heisfunksjonen koblet til alarmanlegg bør ha selektive signaler som gjør dette mulig.
Ueland er også opptatt av at konsulentbransjen gir veldig motstridende meldinger i forhold til røykventilering av heissjakt.

– Røykventilering av heissjakter har tradisjonelt vært moderat undertrykk gjennom luke i toppen eller avtrekksvifte. Men dette er ikke nok til å fjerne større mengder røyk som trenger inn i sjakten. Her burde kravet vært at en heissjakt er trykksatt med et konstant overtrykk.
– Men også brannvesenet bør være mer på banen og komme med innspill til heisbransjen. Er brannheiser en absolutt nødvendighet for å sikre tilgjengelighet i bygget for innsatsmannskaper eller bør man tenke alternativt med selektiv kjøring av vanlige heiser, spør Ueland.  
I Statens Bygningstekniske etat sier senioringeniør Søren Tybring Haug dette om dagens krav:
– I 2002 ble EU-standarden gjeldende som krav. Standarden sier ikke noe om høyden på bygget, men i veiledningsteksten til forskriftene finner man kravet når bygget er over 8 etasjer. Dette er imidlertid ikke noe absolutt krav, men det er lite tenkelig at det finnes andre løsninger som kan kompensere for kravet, sier Tybring Haug.

COMMENTS