Endringer i regelverket

HomeDiverse

Endringer i regelverket

BE tar nå til orde for at det må gjøres nødvendige endringer i regelverket for å sikre at kommunale brann- og bygningsmyndigheter får muligheten til påvirkning av sikkerheten i tunneler allerede under prosjektering.

Statens Vegvesen og Jernbaneverket fastsetter selv kravene til sikkerhet ved bygging av nye tunneler. Kommunale brann- og bygningsmyndigheter har i praksis liten eller ingen innflytelse med hensyn til teknisk og sikkerhetsmessig utførelse for vei- og jernbanetunneler som bygges av de to statsetatene, fordi tunneler er unntatt fra plan- og bygningslovens bestemmelser om saksbehandling, ansvar og kontroll.
– Det forhold at myndigheter som fastsetter krav til teknisk utførelse av tunneler selv står for planlegging og bygging, gjør at de kommer i en dobbeltrolle som gir grunnlag for habilitetskonflikter, framholdt seksjonssjef Finn Mørch Andersen i DBE under en konferanse om trafikktunneler i januar.

Ved branner og ulykker i tunneler er kommunale brannvesen forpliktet til skadebegrensende innsats. Til slik innsats kreves utstyr og kompetanse som brannvesen i mindre kommuner ikke har. DBE mener det er et urimelig krav at særlig små kommuner må bære kostnadene med oppgradering av brannberedskapen fordi en større vei- eller jernbanetunnel mer eller mindre tilfeldig har økt ulykkesrisikoen i kommunen, spesielt så lenge det er slik at kommunene ikke har reell innflytelse når det gjelder den tekniske utførelse på anleggene.
 

Publisert: 06-01-1999

COMMENTS