Eksplosjonen på Klepp

HomeCBRNE

Eksplosjonen på Klepp

Seks personer ble skadet, fire av dem alvorlig da en eksplosjon skjedde på bedriften Malm Orstad i Klepp 7. november.

Det var under de siste tester av nytt kutteutstyr for kjettinger, til bruk på ankerhåndteringsskip, at noe gikk alvorlig galt ved offshorebedriften Malm Orstad.
Brannvesenet Sør-Rogaland, i samarbeid med IUA, gjennomførte denne dagen en tabletop-øvelse. Øvelsen ble avholdt i brannvesenets beredskapsrom i Stavanger. Brannsjef Henry Ove Berg deltok på øvelsen sammen med brigadesjef Sven Kåre Hagevik og vakthavende overbefal Rune Svensen.
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) er organisert med fire kasernerte stasjoner med en minimums bemanning på 22 personer. Denne dagen var vi 23 personer på vakt. BVSR har i tillegg ni stasjoner, som er bemannet med deltidsmannskaper samt ett depot. Dette gjør at BVSR vil kunne stille med opp mot 100 personer innen en tidsramme på ca. en halv time. Dette er forhold som er en utrolig styrke for våre innbyggere i Sør-Rogaland, samt at en har mulighet til å bytte ut personell om det skulle bli langvarige og krevende innsatser. En annen fordel med denne organiseringen er at enheter ikke vil ankomme samtidig, slik at det vil være lettere for brigadesjef og organisere styrkene underveis.
Ved denne hendelsen ankom Klepp brannstasjon først. De vil normalt ha en utrykningstid på 5-6 minutter til Malm Orstad. Neste stasjon som er Bryne, vil kunne nå frem i løpet av 8-10 minutter. Så vil de kasernerte stasjonene nå frem fortløpende.

Hendelsen
Klokka 10.02 gikk det alarm over anlegget ved Stavanger brannstasjon; Eksplosjon ved Malm Orstad. 6 personer skadet, uvisst omfang.
Samtidig ble følgende stasjoner varslet; Klepp (deltid), Bryne (deltid), Sandnes (kasernert) og Forus (kasernert). IUA-øvelsen ble raskt lagt til side og brannsjef Henry Ove Berg besluttet at han fulgte vakthavende overbefal Rune Svensen ut til Malm Orstad. Før Svensen kjørte fra Stavanger, ble det klargjort ekstra gassverndrakter, da det kom informasjon om at det var gasser i objektet.
Styrken til Brannvesenet Sør-Rogaland at vi har store mengder med ressurser å spille på. I første innsats ble Klepp, Bryne og Sandnes sendt ut, hvor det da ble tatt med høydemateriell. Samtidig ble Forus sendt mot objektet. 
I denne fasen så var en i ferd med å blottlegge store deler av distriktet, slik at brigadesjef Hagevik ga beskjed til 110-sentralen at en måtte varsle Ålgård og trekke dem inn til Sandnes for å opprettholde beredskapen. 
På vei utover mot Malm Orstad ble Hagevik, politiet og legebil fra NLA noen minutter forsinket da det var meldt om kjøretøy som kom i feil retning på motorveien.

Livreddende innsats
Da brigadesjef Hagevik ankom Malm Orstad så var Jarle Malmin fra Klepp brannstasjon på plass som utrykningsleder. Siden Klepp ankom såpass raskt etter hendelsen, prioriterte Malmin livbergende innsats på skadede. Dette er arbeid som de utførte sammen med industrivernet. Den innsats som industrivernet sammen med Klepp brannvesen her utviste, står det stor respekt av, og det var uten tvil avgjørende for de gode resultat en her har oppnådd.
Brigadesjef Hagevik ba alle ledere fra brann om å gå over på kanal 5 og opprettet KO raskt. KO ble opprettet i rimelig trygg avstand fra testhall, men likevel såpass nærme at en hadde oversikt over utviklingen på situasjonen. Frem til overbefal var ankommet, så var det kun brigadesjef som skulle holde kommunikasjon opp mot 110- sentralen, noe som gjorde det mer oversiktlig og ryddig i denne fasen av ulykken. Da overbefal ankom, overtok han denne kontakten og brigadesjef kunne konsentrere seg mer om tekniske og taktiske beslutninger.
I KO samlet representanter fra industrivernet seg. Dette var personer med inngående kunnskaper om bygningsmassen, gasser, lagring – altså kunnskaper som måtte tas med i den vurdering som skulle gjøres i KO. Politi og helse var også representert i KO.
Innen 18 minutter så hadde BVSR 31 personer i aksjon ved Malm Orstad. Erfaringsmessig så har en lært at det vil være fornuftig og opprette et depot på mannskaper. Dette var en jobb som Hagevik overlot til Frank Bjørnø fra Klepp brannstasjon. Frank er en meget erfaren utrykningsleder som kjenner mannskapene meget godt.

Første fase
Da brannsjef Henry Ove Berg og overbefal Rune Svensen ankom skadestedet valgte Berg å observere hendelsen. I en rimelig tidlig fase hadde politi og ambulansepersonell klart å opprette evakueringskontrollpunkt samt samleplass for skadde. Dette var arbeid som de utførte i samarbeid med industrivernet ved Malm Orstad. 
I denne første fasen var det ganske kaotiske tilstander, samt sterke inntrykk for mannskapene som hadde ivaretatt de skadde. Men etter ganske kort tid, begynte helse å bli ”sterke” med tanke på ressurser til tross for at det ikke var flyvær for luftambulansen. Helse stilte med ambulanser fra Stavanger, Bryne og Sandnes. I tillegg ankom NLA og mannskaper fra Sea King i bil til stedet.  
Som det nå fremkommer, så konstaterte en raskt alvorligheten av eksplosjonen. Seks skadet hvorav fire var fra alvorlig til kritisk skadet.

Samtidig som man hadde brann i lokalene kom opplysninger om at det var lagret acetylen og nitrogen i området. Evakueringssonen ble til tider forandret, da det fremkom forskjellige opplysninger om type gasser, mengder og lagring. Politiet startet evakuering av nærliggende område. Men industrivernet bisto med verdifull informasjon i KO. Nitrogen var lagret på utsiden av bygningsmassen. Flaskebank med acetylen var lagret på utsiden av bygningen, men det skulle være et flaskesett med acetylen innvendig, men denne var utenfor fare og situasjonen kunne således nedjusteres.

Etter at livreddende innsats var gjort, konsentrerte brannvesenet seg om utvendig slukking, da det brant i tak, samt innvendig i testhall. Det ble etablert vann opp mot testhall, samtidig som høydemateriell ankom, noe som gjorde det lettere å angripe tak utvendig. Hele tiden bygde røykgassene seg opp og reantente. 
Da en begynte å få kontroll på situasjonen, ble Eivind Salomonsen fra Sandnes satt til å være leder for røykdykkerlagene. Før en kunne ta seg inn i bygningsmassen, ble det foretatt utvendig slukking av mannskapene, samt forsøk på kjøling. Da røykdykkerne først fikk anledning til å ta seg inn i lokalene, så var det en relativt grei jobb å slå ned brannene. Samtidig benyttet man seg av snorkel som var ankommet fra Sandnes.

Ansatte
Det var 108 arbeidere tilstede ved bedriften. Under selve testene så befant det seg ikke personell inne i hallen. Således var de ansatte ikke under noe fare. Når en mente at selve testen var unnagjort og man skulle ta seg inn i testhall, så ble en stor industriport åpnet og personell var i ferd med å ta seg inn mot testlab. Det var i denne fasen at det oppsto en eksplosjon og at det ble påført personskader samt brann i bygningen.
Bedriften fikk ganske raskt åpnet et nærliggende forsamlingslokale for sine ansatte. Da de fleste ansatte var kommet på plass her, orienterte brannsjef om situasjonen samt brannvesenets innsats.

Etterarbeid
Da brigadesjef Hagevik var på vei utover til Malm Orstad, ble han ganske raskt klar over alvoret i hendelsen. I den settingen ba han om at Klepp kommune skulle orienteres om hendelsen, slik at kommunen kunne iverksette sitt planverk. Rimelig raskt etter hendelsen, så var kriseteamet i Klepp kommune etablert. Ordføreren åpnet opp rådhuset, slik at alle involverte etater fikk muligheten for å møtes her i etterkant. 
– Dette var et utrolig bra tiltak, og jeg er glad for at ordføreren tok tak i denne arbeidsoppgaven, uttaler Henry Ove Berg. 
Under selve hendelsen ved bedriften, så var rådmann også ute på befaring, for da selv og se omfanget på hendelsen. 
Da situasjonen var i ferd med å komme under kontroll, anmodet Hagevik om en teknisk gjennomgang. Ved denne gjennomgangen var industrivernet, politi, helse, brann og andre involverte parter tilstede, slik at en fikk en ordentlig og oppklarende gjennomgang av hendelsen. Uavhengig av denne gjennomgangen, så hadde mannskaper ved Klepp brannstasjon en grundigere gjennomgang på situasjonen, slik at en skal kunne lære av denne hendelsen.

Oppsummering
– 6 skadet, 4 alvorlig
– Testing av nytt ankerhåndteringsutstyr, under stort trykk (650 bar)
– Hydraulikkolje, nitrogengass og acetylen i lokalene.
– Brann i testlokale og tak.
– Store og effektive ressurser tilgjengelig innen kort tid

COMMENTS