Ny dramatisk brann i Oslofjordtunnelen

HomeBrann

Ny dramatisk brann i Oslofjordtunnelen

23. juni skjedde en ny brann i vogntog i Oslofjordtunnelen. Da det brant i tunnelen i mars var flere mennesker i livsfare. Situasjonen denne gang var også dramatisk. 34 personer ble tatt ut av tunnelen av brannvesenet, mange av disse ble tatt ut av røykdykkere. Dette er et sammendrag av rapporten som Søndre Follo brannvesen IKS (SFB) har skrevet etter brannen.

Klokka 14.42: Alarmsentral Brann Øst (ABØ) varsler Korsegården brannstasjon om brann i lastebil i bunnen i tunnelen. 
Kl. 14.43: Det rykkes ut med mannskapsbil og tankbil.
Kl. 14.44: Fagleder brann fra Hurum/Røyken melder seg på vårt aksjonssamband, Follo Brann 2.
Klokka 14.49 er mannskapsbil og tankbil fra SFB fremme i tunnelen og utrykningsleder melder umiddelbart om at det er full fyr i en semitrailer. Det kommer en del kraftige smell og det er også en god del røyk mellom den brennende traileren og Drøbaksiden. Han velger derfor å parkere ca. 80 meter fra den brennende traileren. Det blir umiddelbart lagt utlegg med skum og etterhvert også vann.

Fagleder brann er akkurat ferdig med et annet oppdrag og blir fort satt inn i situasjonen. Han ber om innkalling av reservemannskaper på Korsegården brannstasjon, rekvirering av ekstra tankbil fra Vestby samt at mannskapsbil og tankbil fra stasjonen på Nesodden ble dirigert til stedet. Han ba også om at ATV, som er plassert på Korsegården brannstasjon, ble sendt til stedet. Fagleder hadde løpende kontakt med utrykningsleder via egen arbeidskanal (Follo Brann2), samt kontakt med de øvrige nødetatene på Follo Redning 1.

Klokka 14.53 kom første melding til utrykningsleder om personer som var fanget i røyken og hadde panikk på røykfylt side av brannen. 
Klokka 14.58 var utrykningsleder på plass på utsiden av tunnelen på Drøbaksiden. Her var det kommet en politibil og det ble opprettet et KO. Utrykningsleder ga samtidig beskjed til ABØ om at han “gikk av” Follo redning 1, og at han befant seg på Østfold Brann 0.  Internt aksjonssamband var Follo Brann 2. 
Det var kontinuerlig kontakt mellom utrykningsleder og fagleder om forløpet nede på brannstedet. Etter hvert som utrykningsleder hadde fått oversikt, ble situasjonen vurdert trygg nok til å sende flere brannmannskaper ned i tunnelen. 
Klokka 15.23 var det tre mannskapsbiler og tre tankbiler og en ATV på plass nede ved brannstedet i tunnelen med totalt 16 mannskaper. I tillegg hadde vi mannskaper i reserve på Korsegården brannstasjonen.

Søk i tunnelen
Det var nå også etablert biler og mannskaper både i tverrslaget og ved bommen på Hurumsiden av tunnelen. Hurum startet umiddelbart med søk fra tverrslaget og inn i selve tunnelen. Mannskaper fra Røyken tok i mot og hjalp personer som på egenhånd tok seg ut av tunnelen på deres side. Røykdykkere tok seg også etterhvert inn i tunnelen fra denne siden. Det ble også benyttet ATV fra Hurumsiden til søk.   
Det kom stadig inn meldinger om folk som befant seg i røykfylt område i tunnelen. Noen oppholdt seg i biler, noen i SOS-bokser og andre hadde tatt seg inn på baksiden av tunnelvegg. ABØ hadde via mobiltelefon kontroll på hvor de fleste oppholdt seg, og oppdaterte fagleder om dette fortløpende.
Det var hele tiden gjort løpende vurderinger på hvordan ventilasjonen skulle benyttes. Vurderingen ble gjort opp mot sikten rundt selve brannstedet, kontra de menneskene som var på vei ut mot Hurumsiden.

Full brannventilasjon
Klokka 15.25: Etter tilbakemeldinger om røyksituasjonen fra utrykningsleder Hurum, som var ved tverrslaget, fra fagleder Hurum/Røyken ved tunnelåpning Hurum og fra utrykningsleder på brannstedet, ba fagleder brann Søndre Follo om full brannventilasjon.  
Klokka 15.33 meldte utrykningsleder at det var kontroll på brannen og at et mer organisert søk med røykdykkere til fots og med ATV ble iverksatt fra Drøbaksiden. Søket ble også koordinert med søk fra tverrslaget på Hurumsiden.
Det var nå flere ambulanser og helikoptre på begge sider av tunnelen. Det ble organisert at ambulanser fikk kjøre ned til der hvor brannen hadde vært, for raskere å kunne frakte personer ut av tunnelen.

Klokka 16.00 kom det en røykdykkerbil (92) med fire mann, samt en pickup med en mann fra Oslo Brann- og redningsetat (OBRE). Disse bisto med søk. Det var også kommet flere mannskaper fra eget korps, så nå var det totalt 23 mannskaper inne i tunnelen fra Drøbaksiden.
Ettersom viftene nå gikk for full brannventilasjon, ble det etter hvert vesentlig bedre sikt i tunnelen. Det ble derfor også satt inn “vanlige” biler til søk og evakuering av mennesker.
Klokka 16.27 var hele tunnelen søkt flere ganger og for å gjøre arbeidsforholdene litt bedre for mannskapene (mye støy), ba utrykningsleder om at vifte igjen sattes i halv fart.

En del mannskaper ble etter hvert sendt til Korsegården brannstasjon for supplering av utstyr og klargjøring for nye oppdrag. 
Klokka 18.02 hadde mannskaper kjørt igjennom tunnelen og vært inne i alle SOS-bokser, sjekket alle biler og vært innom alle luker og porter bak tunnelvegg. Utrykningsleder bekreftet at tunnelen var 100 prosent fri for mennesker.
Etter erfaring fra tilsvarende brann tidligere i år, ble det på et tidlig tidspunkt i aksjonen rekvirert både gravemaskin og hjullaster til å bistå med etterslokking og omlasting.

Samband
Under hele aksjonen ble det benyttet nødnettsamband. Denne gangen var også mannskapene på Hurumsiden oppsatt med nødnett-terminaler. Dette gjorde samarbeidet vesentlig lettere enn forrige gang vi hadde brann i tunnelen, 29. mars i år.
Hele aksjon fra Drøbaksiden ble besluttet kjørt i Follo Brann 2. Fagleder brann Hurum/Røyken og utrykningsleder fra var også på denne kanalen. Øvrige mannskaper på Hurumsiden benyttet egne arbeidskanaler. Etter egen mening fungerte denne oppdelingen meget bra.
Utrykningsleder forsøkte en liten periode å kjøre røykdykkingen i DMO Brann1. Dette fungerte dårlig og ble derfor avbrutt. Alle mannskaper som gjør innsats i tunellen, må på grunn av mye ytre støy (vifter) benytte ørepropper. 

Oppsummering
SFB begynner etter hvert og få en del erfaring med branner i Oslofjordtunnelen. Undertegnede var også fagleder brann ved brannen i mars i år og hadde derfor også med seg erfaringen herfra.
Utfordringen med enhver brann i en undersjøisk tunnel, er at det kun er èn vei inn og èn vei ut. All innsats skal foregå fra en side av brannen. Her er det begrenset med plass for store biler og man skal hele tiden tenke sikkerhet og eventuell retrett for mannskapene. Dette gjør at SFB aldri kjører mer enn en bil, eventuelt pluss tankbil, for å avklare området før øvrige mannskaper/andre etater slipper inn. Alle andre enheter venter på utsiden på denne avklaringen. Det er normalt fagleder brann som avgjør hvem og hvor mange som får kjøre inn i tunnelen.

Denne gangen var brannen på et sted i tunnelen som gjorde at det var minst 4 km fra brannstedet til nærmeste rømningsvei (tverrslaget). Fra brannstedet og ut i det fri, var det nærmere 6 km. Ved brann i en trailer, vil det etter ganske kort tid være umulig å ta seg forbi denne inne i en tunnel. Dette gjør at man får et enormt langt/stort område å avsøke. Denne gangen fikk vi veldig god nytte av to ATV kjøretøy. Det ble plassert to røykdykkere og ekstra flaskesett med redningsmaske på kjøretøyet. Det ble benyttet varmesøkende kamera. Man avsøker veldig mye raskere et område med dette. Bruk av redningsmaske var også helt avgjørende for at man raskt kunne gi frisk luft ved ut transport.

Alle brannmannskaper som hadde vært i innsats nede i tunnelen ble tatt gjennom en rask helsesjekk før de forlot området.  
Det er helt sikkert ting man i ettertid kunne tenkt at man kunne gjort annerledes, men jeg mener bestemt at brannvesenet håndterte denne hendelsen på en meget tilfredsstillende måte. Det var totalt 44 mannskaper fra brannvesenet med på hendelsen og det var ikke på noe tidspunkt plass eller behov for flere mannskaper.

Det var gjennom hele aksjonen et meget godt samarbeid mellom ABØ og fagleder brann. Vi fikk hele tiden den hjelpen og de ressursene vi ba om. Tilbakemeldingen om hvor mennesker i tunnelen befant seg var også til uvurderlig hjelp. Samarbeidet med innsatsleder fra politiet og operativ leder helse fungerte også meget bra under hele aksjonen.  
Når man etter brannen tar seg ned i tunnelen og ser på hva som står igjen av kjøretøy, ser på spor i veibane og på tunnelvegg, samt hører mannskapenes beskrivelser, mener jeg bestemt at grunnen til at det ikke ble tap av liv i denne ulykken, skyldes nødetatenes innsats og en god porsjon flaks. 
Søndre Follo Brannvesen IKS vil i samarbeid med Hurum og Røyken brannvesen komme tilbake med forslag på tiltak som vil gjøre brannvesenet på hver side av Oslofjordtunnelen enda bedre i stand til å takle slike hendelser i fremtiden.


Fakta om tunnelen: 
Oslofjordtunnelen er en undersjøisk tunnel mellom Drøbak i Akershus fylke og Hurum i Buskerud fylke. Tunnelen er ca. 7,3 km. lang, og største stigning i tunnelen er 7 prosent. Oslofjordtunnelen har et løp med et kjørefelt i hver retning i bunnen, og et ekstra krabbefelt i stigningene. Fartsgrensen i tunnelen er 80 km/t. Tunnelen har normalt god videodekning.

Innsatsplan/avtaler:
Ved melding om brann/ulykke i tunnelen blir det foretatt trekant varsling på hver side av fjorden. Mannskaper fra Hurum brannvesen møter i bunnen av tversslaget (rømningsvei), ca. 1,8 km fra innløpet på Hurumsiden mot Drøbak. Mannskaper fra Røyken brannvesen møter ved tunnelinngangen (bommen) på Hurumsiden. Hurum og Røyken brannvesen har felles overbefal, denne møter sammen med mannskapene fra Røyken ved tunnelinnslaget.
I innsatsplan for tunnelen er det definert at all direkte innsats mot selve ulykke-/brannstedet skal foregå fra Drøbaksiden. Brannventilasjon er således styrt fra Drøbak mot Hurum. Da det vil ta minst 20 minutter å snu ventilasjonsretning, vil dette ikke være aktuelt i en brannsituasjon.  Det er på forhånd også bestemt at det er fagleder brann fra Drøbaksiden (SFB) som leder brannvesenets innsats i tunnelen.  
 

COMMENTS