Debatt

HomeDiverse

Debatt

Fra kompetent hold i Delta hadde Brannmannen 6/2010 et kort innlegg om bakgrunnen for at arbeidstakerrepresentantene straks brøt forhandlingene om revisjon av SFS 2404. Saka gikk da til megling etter vanlig prosedyre.

Jeg tør anta at bruddet var et taktisk valg ut fra den erfaring man de siste år har hatt av meglingsresultatene om avtalen. Men jeg synes at det ligger nær opp til ansvarsfraskrivelse når organisasjonene ikke er villig til å gjennomføre en reel forhandling først. 
Det som i innlegget sies om økte kostnader ved å ha helkontinuerlig skiftarbeid er riktig når man bare ser på utgiftene til beredskapsstyrken, men et vesentlig forhold som bevisst overses er at den produktive tid øker betraktelig.

I dag, med 4-delt vakt utgjør det produktive arbeidet for et kasernert mannskap bare 50 prosent av vedkommenes arbeidstid, det vil si 21 timer pr. uke. Resten går i hovedsak med til søvn og private sysler. Med 4 mann til å dekke en og samme stilling får man således produsert 84 timer pr. uke pr. stilling. 
I helkontinuerlig skift vil man ha 5 personer til å dekke en og samme stilling, hver med 33,6 time produktivt arbeid pr. uke, til sammen 168 timer pr. uke.

Det betyr at man ved å øke lønningene for kasernerte mannskaper med 25 prosent får tilbake dobbelt så mye produktivt arbeid som før. I de fleste sammenhenger i arbeidslivet synes det å være god butikk. Jeg forutsetter at alle parter vil være interessert i å utnytte denne gevinsten til fordel for kommunens innbyggere.

Ellers er det trist at Delta for anledningen finner det nødvendig å bekjentgjøre sitt subjektive syn på den andre parts kvalifikasjoner. Dette kalles å ta mannen isteden for ballen. Delta kan imidlertid regne med at landets brannsjefer/ varabrannsjefer i større grad enn arbeidstakerorganisasjonene er i stand til å vurdere helheten i branntjenesten. Det er deres plikt. De er dessuten innforstått med at organisasjonene vanligvis har- og gjerne skal ha en snevrere tilnærming, nemlig å oppnå det som er mest tjenlig for medlemmene.

Men selv medlemmene bør vurdere om en tjeneste, som er fokusert på å avvikle jobben så konsentrert som mulig (døgnvakter/doble døgnvakter), på sikt er med på å redusere branntjenesten til en bijobb.

Egil Pedersen, varabrannsjef 
Kristiansandsregionen brann- og redning

Newer Post
Older Post

COMMENTS