Chilliwack Fire Department

HomeMateriell/Stasjoner

Chilliwack Fire Department

Etter stor medieomtale om Vancouver, British Columbia og Canada under vinterens olympiske leker har Brannmannen vært på besøk hos ”Chilliwack Fire Department”.

Chilliwack er en by som ligger ca en times kjøretur fra Vancouver i Fraserdalen. Regionen er British Columbia, som ligger på vestkysten av Canada. Siden det er mye jordbruk har mange av innbyggerne belgisk og nederlandsk opphav.

Chilliwack har 70.000 innbyggere og et areal på 258 km2. Jordbruk og industri er de største næringsveiene. Byen har to bysentrum og boligområder. 
Det var en sommerlig varm og fin morgen da Brannmannens representant reiste inn til Chilliwack Fire Departement sin hovedstasjon ”Firehall 1” for å møte media- og informasjonsansvarlig Don Van Beest. Van Beest jobber til daglig som ”Fire Prevention Officer”, noe som gjør at han jobber med både forebyggende oppgaver og brannetterforskning. Undertegnede merket raskt at den canadiske vennligheten vi så under de olympiske leker, fortsatt blomstrer i British Colombia

Chilliwack er et brannvesen som har en miks av heltids- og deltidsmannskaper. Kommunen har hele seks brannstasjoner, noe som er nokså mye sammenlignet med norsk standard i en tilsvarende kommune med ca. 70.000 innbyggere. Dette er regulert av lovkrav som blant annet omhandler utrykningstid og bestemmelser for dimensjonering av innsatsmannskaper operativt. Brannvesenet har 32,4 årsverk med heltidsansatte og 123 deltidsansatte.

Forebyggende
Om vi ser på forebyggende avdeling, er nok denne mer ulik i det man har etterforskeransvaret når det har vært en brann. I Chilliwack er det lederen av forebyggende avdeling som utfører dette. I praksis betyr dette at brannvesenets personell etterforsker en brann. Skulle det her være mistanke om noe kriminelt, leveres saken videre over til påtalemyndigheten. Man har tre personer i forebyggende avdeling og disse har ansvarsområder som forebyggende arbeid, brannetterforsking og brannverninformasjon/opplæring til innbyggere i kommunen. En annen oppgave som er tillagt kommunen er beredskap og katastrofeplanlegging av scenarioer som flom, ras og skogbranner. Dette er ivaretatt av egen avdeling i kommunen, men med et samarbeid til brannvesenet.

Brannvesenets forebyggende avdeling deltar også i ”Grow Operations By Law Inspections”. Dette er et prosjekt hvor brannvesenet deltar sammen med politi, byens bygningsinspeksjon og påtalemyndigheten. Målet med dette prosjektet er å avdekke skjulte marihuanaplantasjer, noe man har gjort med stor suksess. Ved å involvere alle disse forskjellige avdelingene har man erfart at man har en mye større slagkraft i rettssystemet. Brannvesenet kan anmelde om lovbrudd i forhold til brannforskrifter, mens bygningsinspeksjonen anmelder om lovbrudd i forhold til byggeforskrifter og politiet retter sin påtale etter straffeloven. Alt dette for å få en så slagkraftig påtale som mulig til rettssystemet. Dette prosjektet har gitt resultat og man har avdekket flere marihuanafarmer godt gjemt og kamuflert i forskjellig type bygninger og anretninger. Noe av det største og mest skjulte man har oppdaget, var noe som så ut som et lagringstelt som var satt rett på bakken i et landbruksområde. Dette viste seg å skjule en stor farm bygget under bakken i betong med heis og alle fasiliteter. Her dyrket man marihuana i flere etasjer, alt rigget opp med lys og vanningsanlegg for å gi optimale gro- og vokseforhold for plantene.

Beredskap
Chilliwack har seks ” Fire Halls” som man kaller en brannstasjon i Canada. To av stasjonene har både ”full time paid” heltidsmannskaper og ”paid on call” deltidsmannskaper. De fire resterende stasjonene har bare deltidsstyrker. Fordelt på to heltidsstasjoner har man 16 firefighters, 4 company lieutenants og 4 company captains. Dette gir 3 manns vaktlag på hver fulltidsstasjon. Da lovverket i Canada krever fire brannmenn til stede for at man skal kunne entre en brennende bygning, betyr dette at man må ha begge mannskapsbilene med fulltidsbemannet personell til stede før man kan påbegynne en røykdykkerinnsats.

Teknikkmessig ser det ut som brannmenn i British Colombia jobber mye likt norske brannmenn. Overtrykksventilering (PPV) brukes hyppig og har vært i bruk de siste 15-16 årene. I tillegg er alle mannskapsbiler utstyrt med IR-kamera. 
Beredskapsstyrken må også utføre tilsyn og man hadde gode erfaringer og så gode effekter av dette.

Rekruttering vanskeligere
Rekruttering av mannskaper til utrykningsavdelingens heltidsstyrker gjøres fra deltidsstyrken. Med så mange som 123 deltidsmannskaper ansetter man mellom 12 – 15 deltidsmannskaper hvert år. Disse deltar på opplæring gjennom hele vinteren og er klare for operativ tjeneste på våren. Moralen i mannskapsstyrken er høy, men det er en økende utfordring å holde på deltidsmannskapene på grunn av at man flytter mer på seg og bytter jobber oftere enn før. En deltidsbrannmann må jo bo i nærheten til en brannstasjon og ha aksept for å reise på brannutrykning i arbeidstiden.  Krav fra hovedarbeidsgivere oppleves også som en økende utfordring da bedrifter i Canada nok er i samme situasjon som mange norske bedrifter. Kravet til inntjening øker og driftskostnadene må ned.

Turnusen til fulltids mannskap er to dagvakter fulgt av to nattevakter for så å ha fire dager fri. Dette er vanlig i denne delen av Canada. Vaktskiftene gjøres klokka 08.00 og 18.00. Yrkesstoltheten til fulltidsmannskapene var noe ledelsen i brannvesenet poengterte som svært tilfredsstillende. Dette var også noe undertegnede merket godt under samtaler med laget som hadde vakt denne dagen. De viste en stor iver i å serve byens innbyggere og understreket at mye energi gikk med til å serve alt tilgjengelig utstyr, samt å ha hyppige øvelser.

Vi avslutter besøket med noen spørsmål til brannsjef Rick Ryall.
Hva er den største utfordringen til Chilliwack Fire Department? 
– 16 prosent av de ansatte er fulltidsansatte og resten er deltidsansatte. Det blir vanskeligere å holde en god kvalitet og erfaring på alle mannskaper da det blir en stadig økende utskiftningshyppighet av deltidsmannskapene.

Hva er brannsjefens største utfordring for tiden fremover? 
– Det må være å få politikerne til å bevilge nok penger slik at brannvesenet kan ekspandere likt med vekst og utvikling i kommunen ellers.

Hvordan tror du Chilliwack Fire Department ser ut om 10-15 år? 
– Fremtiden vil gi Chilliwack flere heltidsstasjoner og kanskje færre stasjoner totalt. Utrykningsmengden vil øke betraktelig.  
Undertegnede takker Don Van Beest hos Chilliwack Fire Department for et hyggelig besøk og kan absolutt skrive under på at den kanadiske vennligheten fortsatt lever i beste velgående også etter de Olympiske leker.


Fakta om Chilliwack Fire Department:

Brannstasjoner: 
6 stasjoner (2 heltid og deltid, 4 deltid)
Bemanning: 
24 heltidspersonell fordelt på fire vaktlag.
123 deltidspersonell fordelt på fire vaktlag

Oppdrag:  
2307 (2009) hvorav 389 branner, 191 trafikkulykker, 69 farlig gods og 89 støtteoppdrag for ambulanse.

Branntilsyn:  
1389
Biler:   
14 mannskapsbiler
2 tankbiler
1 stigebil
1 redningsbil
2 biler med røykdykkerflasker og forpleiningsutstyr

Morten Krogfoss,
Brannmannen

COMMENTS