CBRNE: KRIGEN I UKRAINA HAR MEDFØRT ØKT BEHOV I september gjennomførte Vestfold interkommunale brannvesen i samvirke med 110 Sør-øst, IUA Telemark og Sivilforsvaret en øvelse med en reell strålekilde. Øvelsen fulgte nasjonal prosedyren for CBRNE-hendelse (foto: VIB). 

HomeKarusell

CBRNE: KRIGEN I UKRAINA HAR MEDFØRT ØKT BEHOV 

Ulykker og hendelser som involverer CBRNE er heldigvis hendelser brannvesenet sjelden opplever. Derfor kreves det at vi utvikler og vedlikeholder kompetanse til å håndtere slike hendelser når de en sjelden gang inntreffer.   

 

Arnt E. Folvik, info-rådgiver 
Vestfold interkommunale brannvesen IKS 

 

I 2016 ble ansatte på postterminalen på Borgeskogen i Vestfold eksponert for et hvitt pulver, og ansatte fikk symptomer som ble antatt kunne være biologiske smittestoffer. Håndteringen av denne hendelsen var en vekker for nødetatene i Vestfold. 

 

 • Siden den gang har vi i Vestfold jobbet målrettet for å styrke beredskapen for denne type hendelser. Investering i utstyr, bygging av kompetanse og utvikling av felles prosedyrer er gjennomført. I tillegg har krigen i Ukraina medført økt behov for å styrke beredskapen ved radioaktiv forurensing, sier Jan Helge Kaiser. Han tok over som brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) og leder for IUA Vestfold 28. september. 

 

 • Vestfold og Telemark har jobbet sammen om å utvikle beredskapen og vi har som mål om å videreutvikle samarbeidet slik at vi i sum har en optimal beredskap, også for hendelser vi opplever sjelden, slik som CBRNE-hendelser. I september gjennomførte vi i samvirke med 110 Sør-øst, IUA Telemark og Sivilforsvaret øvelse med en reell strålekilde. Øvelsen var et godt og viktig tiltak for å styrke samarbeidet og beredskapen, sier Jan Helge Kaiser. 

 

BESØK FRA UKRAINA DAGEN ETTER ØVELSEN 

 • Det er vanskelig å se død hver dag, sa brannsjef Igor Karelin i Dnipropetrovsk-regionen, sydøst i Ukraina, i sitt foredrag da han besøkte VIB i september. 
   

En merket ukrainsk brannsjef fortalte om grusomhetene hans mannskaper og han selv kontinuerlig har opplevd de siste 18 månedene. De levende bildene Igor Karelin selv hadde filmet og hans egne ord gjorde et voldsomt inntrykk i Tønsberg. 

 

 • For oss ga foredraget et bilde av hva vi i ytterste konsekvens må ta høyde for i vår planlegging av beredskap. Massive og omfattende ødeleggelser med et høyt antall hjelpetrengende, bortfall av kritiske tjenester og innsats under svært utfordrende og usikre rammer er forhold vi i lang tid har vært forskånet fra å tenke på, sier brannsjef Jan Helge Kaiser.  

 

 • Krigen i Ukraina bringer krigens terror og ødeleggelser nærmere oss, og vi må nå ta høyde for også denne type situasjoner når vi planlegger og dimensjonerer vår beredskap. Brann og redningsvesenets rolle i utvikling av totalforsvaret må defineres og utvikles, avslutter Kaiser. 

 

BOKSTAVELIG TALT EN STRÅLENDE ØVELSE 

En skadet person og en strandet kontainer merket med farlig gods og radioaktiv stråling var scenarioet mannskapene rykket ut til da IUA Vestfold øvet. 
 

 • Vi har øvd med en reell kilde. Med god hjelp av Kiwa og Torbjørn Hovland var det plassert en strålekilde i containeren, iridium 192 som er en radioaktiv isotop. En person som hadde vært i kontakt med kontaineren var skadet, sier stabssjef Einar Flogeland i IUA Vestfold. 
   

CBRNE-HENDELSE 

Hele innsatsen fulgte den nasjonale prosedyren for CBRNE-hendelse. Prosedyren regulerer ulykker og uhell/hendelser med kjemiske stoffer C, biologiske agens B, radioaktiv stråling R, kjernefysisk stråling N og brannfarlige/eksplosive kjemikalier E. Mannskapene foretok målinger og iverksatte livreddende innsats. De flyttet den skadde bort fra farlig område, med påfølgende dekontaminering (rens) av vedkommende med vann og såpe. Dette er standard prosedyre før den skadde blir tatt hånd om av helsepersonell, for å hindre spredning av farlig stoff.  

 

 • IUA Vestfold er en ressurs på CBRNE og i dag fikk vi samvirket med 110-sentral, Sivilforsvaret i Vestfold og dronepiloter fra IUA Telemark for å håndtere radioaktiv stråling, sier stabssjef Einar Flogeland. 

 

IUA Vestfold med de seks kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg, har investert i en lastbil spesielt rigget for å håndtere CBRNE-hendelser. Videre er det i samarbeid Statsforvalteren og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anskaffet en rekke måleutstyr for å indentifisere farer. 
 

DRONE MED MÅLEUTSTYR 

IUA Vestfold har samarbeidsavtale om bruk dronene til IUA Telemark. De har piloter i beredskap døgnet rundt. 

 

 • For første gang er det benyttet drone påmontert måleutstyr til å avdekke en aktiv strålekilde. Måleutstyret ga utslag og livebildene nyttig oversikt for oss som ledet innsatsen, sier Andrew C. Wright som var innsatsleder brann under øvelsen. 
 •  

SIVILFORSVARET  

I fredstid bidrar Sivilforsvaret med mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. I dag fikk IUA god hjelp av Sivilforsvaret i Vestfold til å dekontaminere innsatspersonell, i tillegg sperret og merket Sivilforsvarets mannskaper av området, etter å selv ha foretatt målinger av strålingen for å fastslå hvor avgrensningen skulle være.  

IUA fikk god hjelp av Sivilforsvaret i Vestfold til å dekontaminere innsatspersonell, i tillegg sperret og merket Sivilforsvarets mannskaper av området, etter å selv ha foretatt målinger av strålingen for å fastslå hvor avgrensningen skulle være (foto: VIB).  

 PERSONDOSIMETRE 

I henhold til norsk lovverk og internasjonale anbefalinger er arbeidsgiver pålagt å sørge for at ansatte som arbeider med ioniserende stråling får fastlagt sin personlige stråleeksponering. 

Dette kan skje ved at arbeidstakerne bærer personlige måleinstrumenter, såkalte persondosimetre. Hensikten med doseovervåkningen er å kontrollere at den individuelle stråleeksponeringen holdes så lav som mulig og innenfor de gjeldende dosegrensene. IUA har persondosimeter til sine mannskaper. Innkjøpt med midler fra DSA og koordinert av Statsforvalteren.