Brennbar isolasjon Del 1

HomeBrann

Brennbar isolasjon Del 1

Nye byggemetoder og materialer brer om seg med stor hastighet i Norge. Det kommer hele tiden inn nye løsninger på markedet for å tilfredsstille dagens energikrav og kundenes behov og lommebok. Spørsmålet er om vi i brann-Norge klarer å følge med på utviklingen

Det er ingen tvil om at objektets byggkonstruksjon er et av de avgjørende momentene vi vurderer før vi avgjør om det skal iverksettes røykdykking eller ikke. Dette kan være en svært krevende oppgave for det er ikke alltid så lett å se hva som skjuler seg bak fasaden med det første. Denne problematikken har i de fleste tilfeller lite, eller ingenting å si for de som bor eller jobber i objektet, men for brann- og redningsmannskaper er innhenting av informasjon om byggemåte og materialer vesentlig.

Sandwichelementer
Det er langt ifra noe nyhet at man produserer elementer som har en kjerne av isolasjon dekket av ulike former for plater. Det skal også sies at sandwichelementer ikke nødvendigvis behøver å presentere noe stort problem i seg selv. Det er hva elementet inneholder av isolasjon og hvordan elementet er brukt og montert som presenterer utfordringen. Sandwichelementer har vært på markedet i mange år, men vi har vel ikke hatt nok tilfeller av branner i slike objekter til at debatten har kunnet starte. Et unntak er imidlertid brannen på Vik torg i 2006 der heldigvis ingen ble skadet, men som førte til en vanskelig slokkeinnsats og store materielle skader. Isolasjonen som ble brukt i denne brannen var av den brennbare typen, og det er her utfordringen ligger. La oss ikke håpe på at det blir den gamle visa om at noe alvorlig må skje før et tema kommer for alvor opp i dagen og blir belyst på en skikkelig måte. I England har to brannmenn mistet livet og tre i Nederland etter at innsatser i bygg med sandwichelementer med brennbar isolasjon som har kollapset. Fokuset på denne problematikken er altså adskillig høyere i disse landene og jeg skal referere til noen av slutningene som de trekker i etterkant.

Tragiske hendelser
To brannmenn omkom i 1994 under en brann på Sun Valley Poultry factory i England. Årsaken skal være at brannen spredte seg utrolig raskt grunnet isolasjonen i sandwichpanelet, som besto av ekspandert polystyren (EPS) og polyuretan (PUR). Konklusjonen til «Chief Fire Offices Association» var at man aldri heretter skal gjøre innvendig innsats i objekter med slike elementer.
Tre brannmenn omkom i De Punt i Nederland i 2008. Brannen i et skipsverft spredte seg utrolig raskt og sandwichpanelet som hadde polyuretankjerne var etter kort tid det brenselet som underholdt brannen. Evalueringskomiteen kom i etterkant med en sterk anbefaling om ikke å iverksette innvendig innsats i slike objekter. Bare med stor slagkraft, med sikkerhetspersonell til stede og i helt eksepsjonelle situasjoner kunne man gjøre en røykdykkerinnsats.

Erfaringer fra England
Sandwich-paneler har vært brukt i en årrekke og gjerne i forbindelse med bygninger der temperaturkontroll er viktig som kjølelager osv. Det rapporteres at forsikringsselskapene er kjent med bruken av slike paneler med brennbar isolasjon og at branner i slike objekt som regel fører til nedbrenning og tap av bygget.

Erfaringer:

 • At mannskaper som bedriver utvendig slokkearbeid i langt større grad bør bruke fullstendig åndedrettsvern. Denne type branner utvikler voldsomt mye og tette branngasser.
 • At branner i slike objekter sprer seg meget raskt.
 • At det som regel kommer som en overraskelse på innsatsmannskapene at det er brennbar isolasjon i veggene fordi det er umulig å se dette.
 • At bygningsmaterialet i seg selv bidrar sterkt til brannspredningen.
 • At man må være svært restriktive med hensyn til røykdykkerinnsats i slike objekter.
 • Mekaniske skader i overflaten av paneler, ofte forårsaket av arbeid på stedet, gjør at isolasjonen blir blottlagt.
 • Eksponering fra enden eller siden av en sandwichkonstruksjon.
 • Kabelgjennomføringer var ofte ikke fagmessig utført.
 • Et svakt punkt i en konstruksjon med slike paneler er hvordan disse er montert. Det er flere ulike måter å skjøte elementene på og en svak skjøt kan både føre til en raskere brannspredning på grunn av branngasser, smeltende isolasjon og ikke minst sammenrasninger.
 • Brannårsaker i slike objekter har stort sett vært varme arbeider og elektriske årsaker.
 • Erfaringer viser at mennesker som bor, eller oppholder seg i slike bygg ikke har problemer med å evakuere.
 • Det er lettere å demontere platene enn å lage et brannskille.
 • IR-kamera har vist seg effektive da man lett kan se hvilke plater som er varme.
 • Tegn man kan se etter: deformasjon av plater, gliper mellom plater, brennende dråper/væske som renner fra bunnen av platene.
   

Regelverk
Vi stilte senioringeniør Vidar Stenstad i Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) følgende spørsmål:

Er det ditt inntrykk at bruken av brennbar isolasjon blir mer og mer utbredt i Norge?
– Dette er noe vi av og til hører, men vi har ikke noen konkrete holdepunkter for å kunne hevde dette. Det har i mange år blitt brukt mye brennbar isolasjon til isolasjon i gulv på grunnen og i takkonstruksjoner i større byggverk. Muligheten for å bruke brennbar isolasjon i vegger og etasjeskillere ble begrenset i veiledningen til TEK 4. utgave i 2007. Det er derfor ikke endringer i regelverket som skulle tilsi en økt bruk av brennbar isolasjon, snarere tvert imot».

Er dette en aktuell problemstilling hos dere?
– Ja, vi innskjerpet som sagt i veiledningen i 2007, blant annet på bakgrunn av erfaringer fra brannen i Vik Torg i 2006. Vi gjorde samtidig en del presiseringer i veiledningen når det gjelder forutsetningene for bruk av brennbar isolasjon. Brennbar isolasjon må være tildekket, murt eller støpt inn, og må dessuten brytes ved branncellebegrensende konstruksjoner slik at brannspredning inne i konstruksjonene hindres og den branncellebegrensende funksjonen opprettholdes.

Har du/dere noen betenkeligheter med hensyn til bruk av brennbar isolasjon?
 – Dersom brennbar isolasjon benyttes slik vi har angitt i veiledningen til TEK, mener vi dette gir tilfredsstillende brannsikkerhet.

Er regelverket og spesielt håndhevelsen av dette godt nok?
 – Vi mener regelverket er godt nok. Det er de ansvarlige foretakene som er ansvarlige for at reglene følges. Ellers har nå DSB og Direktoratet for byggkvalitet satt i gang et prosjekt ved SINTEF NBL om plast i bygninger. Her inngår også brennbar isolasjon. Dette prosjektet vil blant annet danne grunnlag for revurdering av regelverket.

I Europa ser vi bruk av sandwichpaneler med brennbar isolasjon i alle typer bygninger. Vil du si at det samme gjelder for Norge?
   – Nei, veiledningen til TEK gir klare begrensninger for bruken. Bruk utover det veiledningen gir rom for, forutsetter at ansvarlige foretak dokumenterer at forskriftens krav til brannsikkerhet er oppfylt. I hvor stor grad dette gjøres, vet vi ikke.

Jeg er informert om at det finnes to typer EPS, standard og en som er flammehemmende. Er det riktig at det er EPS uten flammehemmende tilsetninger som brukes i Norge?
–    Dette er trolig riktig. Vi mener imidlertid at dette har liten betydning, og skiller ikke mellom disse typene i regelverket. 

COMMENTS