Brannvesenets forhold til loven om vaktvirksomhet

HomeDiverse

Brannvesenets forhold til loven om vaktvirksomhet

Lov om vaktvirksomhet med tilhørende forskrifter trådte i kraft i sin helhet 1.januar 2005. Dette medførte at kommunale brannvesen som utfører ervervsmessig vaktvirksomhet kommer inn under loven på samme måte som private vaktforetak.

Det er Politidirektoratet som har det overordnede ansvar for å følge opp loven, og retningslinjene er gitt i et rundskriv av 10. mai 2006, nr 2006/08.
I rundskrivet står det : ”Når kommunale vakt- og alarmsentraler mottar alarmsignaler  for brann, innbrudd, tekniske alarmer fra egne institusjoner, blir vaktvirksomheten regnet som egenvakthold. Mottar derimot de samme vaktsentralene overfalls- eller innbruddsalarmer fra andre instanser eller private, omfattes virksomheten av loven. De må i så fall søke om å bli godkjent som vaktselskap.”

Krav til godkjenning
Lillehammer og Øyer brannvesen (LØB) inngikk en avtale om mottak og videreformidling av alarmer for et nystartet lokalt vaktselskap, og i deres søknad om godkjennelse er det da angitt at LØB har påtatt seg denne tjenesten.
Vi var ikke klar over vaktloven, og var i god tro, helt til politiet varslet om at det her ville komme ett krav om godkjennelse av LØB i henhold til ny vaktlov.
Jeg foretok noen raske undersøkelser, og fant da to andre brannvesen som har mottatt de samme krav, og som er kommet langt i arbeidet med å fullføre en godkjennelse. Jeg har  samtidig funnet ut, at det finnes flere brannvesen som er rammet av loven, men som til nå ikke har mottatt noe krav om godkjennelse fra lokalt politikammer. Den ferske loven har derfor til nå ikke samme virkning og fokus i politidistriktene.

Opplæring i brannslokking!
Ett av de vesentlige punktene som må tilfredsstilles i sammenheng med godkjennelse, er at alle ansatte som er berørt av vakttjenesten, skal ha gjennomført opplæring i tråd med det pensum vekterskolen har fått godkjent. I dette pensumet på 90 timer, inngår blant annet opplæring i brannkunnskap og det å kunne slokke en brann. Det er da ganske opplagt at brannmenn bør ha et omforent kurs hvor unødige fag er tatt ut. Det burde også være nærliggende, at Politidirektoratet en gang for alle, fastsetter hva branntjenestemenn skal gjennomgå av opplæring, uten at dette skal fremforhandles av hvert enkelt brannvesen. 

I innledningen i rundskrivet fra POD står det : ”En viktig målsetning er at saksbehandlingen skal være ensartet uansett hvilket politidistrikt saken hører inn under.”  Det må bety at POD tar ansvaret, og legger til rette for en lik behandling av kommunale brannvesen i denne sammenheng. 
Jeg anbefaler brannsjefer å sjekke om egen organisasjon er rammet av loven eller ikke. Det foreligger mulighet for at noen av dere bryter en norsk lov!

Tre brannvesen godkjent
Siste nytt om saken er at tre brannvesen nå har oppnådd godkjennelse i forhold til vaktlovens krav.   
Det er derfor ingen grunn til å si nei, og unnlate å begi seg inn på deler av arbeidsfeltet rundt innbruddsalarmer, hvis brannvesenet mener man ved dette også kan øke kvaliteten på sitt forebyggende arbeide.

COMMENTS