Brannvesen med politisk forankret ambisjonsnivå

HomeDiverse

Brannvesen med politisk forankret ambisjonsnivå

Med to mann som en spydspiss og med klare oppgaver disse skal utføre, mener Øckerø kommune i Sverige at de vil redde mer enn hvis man skal vente med innsatsen til en større styrke er klar. Tidsgevinsten er den viktige faktoren.

Øckerø utfordrer tradisjonene

Samtidig har Øckerø gått skrittet videre i å binde opp de politiske beslutningene i forhold til hva brannvesenet faktisk skal og kan gjøre. Ett av de overgripende målene i kommunen er trygghet og sikkerhet med hensyn til både liv, eiendom og miljø og dette har vært utgangspunkt for en lang og møysommelig prosess som har endt med et kritisk syn på flere faktorer. Prosessen startet med en risikovurdering av de ti siste års innsatser utført av brannvesenet i kommunen. Gjennomgangen viste at villabranner og trafikkulykker var mer frekvente enn andre ulykker. Med dette som basis, sto det klart hvilke problem den forebyggende virksomheten og den operative virksomheten skulle samle sine krefter mot.

For å gi beslutningstagerne innsikt, var det nødvendig med en tydelig beskrivelse av alle forhold som krever personell og materielle ressurser ved villabranner og trafikkulykker. Derfor ble innsatsene delt opp i momenter. Under hvert moment ble det laget en beskrivelse av utgangspunkt, formål med momentet og målet. Brannpersonellets egne vurderinger av tidsbruk og redningstjenesteloven dannet bakgrunn for hvilke ressurser som var nødvendige. En villabrann med ressurser for røykdykking krevde etter Øckerøs vurderinger totalt 10 mann. Disse ti mann skal da kunne utføre følgende funksjoner samtidig; ledelse, livredning, utvendig livredning, brannbegrensning, slokkevannsforsyning, røykdykking og branngassventilasjon.

Den samme malen gjaldt for trafikkulykke og her fant man ut at syv mann var nødvendig for å gjøre følgende funksjoner samtidig; ledelse, førstehjelp, sikre mot brann, sikre arbeidsplassen og frigjøring.
Gjennom å utforme et tydelig beslutningsgrunnlag komplettert med en bildepresentasjon, ble så de politiske vedtak gjort om å målstyre brannvesenets muligheter ved disse to typiske ulykkene. For hvert moment var det anslått en kostnad som omfattet øvelsestid, materiell samt eventuelle avskrivningskostnader.  
Øckerøs beredskap er fem mann på hovedstasjon samt ytterligere fire mann på to øyer. Man klarer derfor ikke en total villabrann. Den beskyttelsen som kommunen har garantert huseiere gjennom godkjent bygningstillatelse i mer enn 20 år, krever syv mann i beredskap. En slik beredskap ville koste Øckerø kommune nesten 1,5 million kroner i året. Nå satser de heller på fri innrykking av mannskaper, noe som koster under kr. 100.000 i året. 

Momenter for innsats

Men Øckerø utfordrer både tradisjoner og regelverk med sine nye tanker. I Sverige skal man minst være fem mann for å utføre røykdykking og dette regulerer også størrelsen på utrykningsstyrkene. Opplegget i Øckerø er at en redningsenhet med to mann kan rykke direkte ut til skadestedet. For å løse oppgavene uten å miste arbeidsmiljøansvaret, har en instruks blitt utarbeidet. Denne førstestyrken på to mann skal være trenet til å utføre disse syv momenter for livredning:
– Livredning ved villabrann hvor hensikten er innen et minutt å redde liv i miljøer hvor det er forutsetning for at mennesker kan være i live. Utstyr er lett slokkemateriell.
– Utvendig livredning med stige ved villabrann hvor det er klar forutsetninger for rømning. Utstyr er skyvestige.
– Brannbegrensning hvor det er klare forutsetninger for begrensning.
– Slokkevannsforsyning hvor hensikten er å forsyne innsatsstyrken med tilstrekkelig vann for brannslokking og innvendig innsats.
– Røykdykking hvor hensikten er å redde eiendom gjennom innvendig innsats. Målet er å påbegynne innsats innen 2,5 minutt etter fremkomst.
– Branngassventilasjon hvor hensikten er å øke sikkerheten ved innvendig innsats samt å redusere risikoen for brannspredning i bygningen.

Instruksene for livredning krever at brannmennene kan lese brannbildet. Hensikten med livredningsstyrken er å spare tid. Hvis situasjonen tillater det kan to mann gå inn og forsøke å gjøre livreddende innsats.
I tillegg skal de to i førstestyrken, være trenet til å gjøre disse momenter ved trafikkulykker:
–  Livreddende tiltak mot personer
–  Sikre mot brann
–  foreta frigjøring
–  sikre arbeidsplassen
En av de to i redningsenheten skal fungere som enhetsleder og skal bestemme hvilke oppgaver de to skal starte med. Dette er også regulert i en egen sikkerhetsinstruks for enhetsleder. 

Skiller mellom røykdykking og livredning

Det mest oppsiktsvekkende er at Øckerø skiller mellom røykdykking og livredning. For røykdykking finnes klare statlige regler, men ingen regler finnes for livredning. Dette gjør nå Øckerø noe med, gjennom å regulere også denne innsatsen gjennom en instruks. 
Øckerøs opplegg har ikke overraskende blitt gjenstand for store diskusjoner og kritikk i Sverige, men brannsjef i Øckerø, Kenneth Ericson sier dette om de nye tankene:

– I alle år har røykdykking vært basisen for dimensjonering av utrykningsstyrkene, men hvordan skal vi i små kommuner greie å forsvare dette med hensyn til antall oppdrag og økonomi? Kun 1- 3 % av innsatstiden er røykdykking og bare ca. 0,02 % av tiden som brukes til beredskap brukes på røykdykking. Samtidig så er det et paradoks at vi lærer personell ved sykehjem om hva de kan gjøre i en brannsituasjon for å redde mennesker, men selv kan vi ikke gjøre en innsats før vi har samlet minst fem brannmenn og da er sjansen for å redde liv minimal. Det er også en fare for at politikere som innser at røykdykking ikke er livredning, spør hvorfor vi skal bemanne for å utføre røykdykking når det er risikofylt og kun for å spare eiendom.

Røykdykking er derfor for oss først og fremst en måte å slokke brann på, sier Kenneth Ericson.
Målstyringen gir mulighet for å beregne alle kostnader og redningssjefen kan straks si hva et moment koster i form av personell, øvelser og utstyr. Redningsnemnden (brannstyret) gjør vedtak om utgangspunkt, hensikt og mål for hvert moment. Brannvesenet kan umiddelbart meddele varierte konsekvenser av reduserte budsjettrammer, for eksempel at de må avstå fra å utføre utvendig livredning.
– Vi må huske at politikerne er våre oppdragsgivere i kommunene. Gjennom målstyringen gir vi politikerne et innblikk i våre lukkede verden og de får et bedre grunnlag for å fatte beslutningene om hvilket nivå de vil at brannvesenet skal jobbe på, sier redningssjef Ericson som har våget å utfordre tradisjonene.
Redningssjef Kenneth Ericson vil holde foredrag om Øckerø-modellen på fagseminaret BRANN 2003.

 

Publisert: 03-07-2003

COMMENTS