Brannsikre idrettsarrangementer, hva kan gjøres bedre?

HomeForebyggende

Brannsikre idrettsarrangementer, hva kan gjøres bedre?

Branner eller ulykker i forbindelse med idrettsarrangementer er noe av det verste vi som brannpersonell kan oppleve. Hva kan gjøres for å unngå slike hendelser?

Mye kan løses med god kommunikasjon og sunn fornuft. Mange idrettsarrangementer som gjennomføres ute i vårt langstrakte land er basert på frivillighetsarbeid. Her kan alle som jobber innenfor brannsikkerhet bidra med sine kunnskaper, dette gjelder både operative mannskaper og forebyggende personell.

Skal vi lykkes med å bedre brannsikkerheten, spesielt på idrettsarrangementer, må det fokuseres på riktig informasjon om brannsikkerhet. Det er ingen god innfallsvinkel at brannvesenet slår lover og forskrifter i hodene på de som skal stå ansvarlige for slike arrangementer.

Det er ikke ment at de ansvarlige ikke skal følge lover og forskrifter, men at det blir gitt informasjon om hvordan de ansvarlige bør følge de formelle brannsikkerhetskrav som lovverket ber om. Det er her at riktig informasjon og god kommunikasjon om brannsikkerhet kommer inn, ref. FOBTOB § 6-4 om motivasjons og informasjonstiltak. Det er viktig at vi som jobber i et brannvesen har en plikt til å «hjelpe». Med hjelp så menes ikke at vi skal være brannkonsulenter, men at vi bidrar med riktig informasjon om hvordan bestemmelsene tolkes, og eventuelt hva som kan være viktig for arrangøren eller ansvarlige å fokusere på.

Jeg har friskt i minnet fjorårets store idrettsbegivenhet på Ekebergsletta, Norway Cup.
Dette store arrangementet har igjennom mange år basert sin drift på frivillige. Norway Cup eller andre store idrettsbegivenheter (OL 1994) har hatt stor hjelp av frivillige, men dette er en av flere sider ved idrettsarrangementer. Det er alltid mange aktører som er involvert når store eller mindre idrettsbegivenheter går av stabelen, og her nevnes spesielt skoleverket som en av mange aktører fordi det er her den største utfordringen ligger.

Skoler som overnattingssteder

Har de respektive skoler et overordnet ansvar for de som overnatter på skolen, og er skolen definert som et overnattingssted i utgangspunktet? Svaret her er ja på det første, og nei på det andre. Men er det da riktig at det tillates eksempelvis overnatting på skoler?

Ja, mener jeg, fordi at idrettsarrangementer av større karakter er helt avhengig av hjelp fra skoler eller andre for at hjulet skal gå rundt.
Her kommer brannvesenet inn i bildet med sine kunnskaper og sin sunne fornuft. Det er viktig for alle som er involvert i slike saker at brannsikkerhetskrav blir fulgt, spesielt krav som gjelder personsikkerheten. Det er også viktig at de personer som har et overordnet ansvar blir gjort oppmerksom på de plikter de har for å opprettholde en god brannsikkerhet. Krav til organisering, dokumentering og gode branntekniske forhold er et minimum for å opprettholde god brannsikkerhet.

Forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter er et av mange lovsystemer som skal følges ved idrettsarrangementer. Forskriften er meget tydelig, og til stor hjelp til alle som skal drifte slike arrangementer. HMS-forskriften § 5 punkt 4 sier at «alle» skal fastsette mal for (brann)sikkerhet. Det å fastsette et godt brannsikkerhets mal kan være et godt hjelpemiddel til å bedre brannsikkerheten, men et godt brannsikkerhets mal alene er ikke nok. Det er også viktig at arrangøren kartlegger sitt/sine områder, deretter vurderer hvor risikoen er, og iverksetter tiltak for å redusere risikoforholdene (HMS § 5 punkt 6). Min påstand er at de to nevnte punker i HMS-forskriften vil være et godt hjelpemiddel til å forstå hva som kan og skal gjøres for å bedre brannsikkerheten.

Alle skoler hvor overnatting finner sted, er definert som særskilte objekter. Det betyr at de krav som er definert i forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn (FOBTOB), skal være på plass. Det er tidligere nevnt at det ikke er lov til å overnatte på skoler, grunnlaget for det er at Plan- og bygningsloven har klare definerte krav til overnattingssteder. Min påstand er at ingen skoler i dette landet oppfyller de tekniske krav som er satt til overnattingssteder, men skal vi som tilsynsmyndighet lukke øynene for ulovligheter? Skal de bestemmende myndigheter tillate at eksempelvis skoler eller Norway Cup lever sitt eget liv? Svaret er todelt, og her er det viktig at vi bruker sunn fornuft.

”Normalisering” av forholdene

Hva kan så gjøres for å «normalisere» de forhold som beveger seg utenfor lover og regler?
Her er det viktig at kommunikasjonen mellom de ansvarlige og stedlig tilsynsmyndighet fungerer, og at det gis en aksept for at de beveger seg delvis utenfor lovpålagte regler.
Viktige faktorer som kan gjøre situasjonen bedre:
– Formelle avtaler skal dokumenteres og samordnes (HMS-forskriften § 6).
organisasjonskart som viser ansvarsplassering.
– Branntekniske forhold som ikke er «gode nok» kan erstattes med eventuelt et vaktsystem. Når det gjelder personsikkerhet skal ikke dette erstattes med vaktsystemer. Eks., de fleste skoler innenfor Oslo-omradet har brannvarslingsanlegg, noen av disse anleggene dekker ikke klasserommene, og her er det viktig at det monteres vanlige røykvarslere som erstatning.

– Generelle branninstrukser.
– Branninstrukser for de ansvarlige på skolene, og opplæring i hvordan hendelser kan/bør håndteres.
-Det rapporteres inn til 110-sentralen, brannstasjoner og vakthavende brigadesjefer en oversikt over skoler der det overnattes.
– Gjennomføre kontroller, dette kan gjøres av operative mannskaper eller forebyggende personell.

Eksempel på hvordan Oslo brann- og redningsetat har håndtert overnatting i kommunale bygg:

Det er ikke tillatt å overnatte i bygninger uten brannvarslingsanlegg.
Det anbefales at det ved overnatting bør vektlegges bruk av 1. etasje. Skal andre etasjer benyttes, bør dette vurderes ut fra gitte branntekniske forhold og personrisiko.
Det skal til enhver tid være minst to våkne nattvakter. Ved flere enn 100 personer som overnatter, skal antallet brannvakter økes med minst en per 50 personer. Disse skal foreta kontrollrunder minimum en gang per time.
Det skal ikke overnatte flere enn 20 personer i et enkelt rom.
Bruk av åpen varme eller røyking er ikke tillatt.
Det skal være tilgang på telefon.
Brann- og redningsetaten skal varsles i god tid (min. 14 dager for på fax, e-post eller brev) når overnatting finner sted. Navnet på den som er ansvarlig og antall personer som overnatter, skal oppgis.
Skal vi lykkes i forhold til idrettsarrangementer er det viktig at informasjon om brannsikkerhet blir handtert på riktig mate. Jeg understreker at lover og regler gjelder for alle, men det er viktig at vi som brannvesen håndterer lovverket på slik måte at ikke vi er de som setter stopper for alt det arbeidet frivillige og andre legger ned for våre barn og unge.

 

Publisert: 05-07-2001

COMMENTS