Boliggass mer og mer vanlig

HomeForebyggendeCBRNE

Boliggass mer og mer vanlig

I årene framover vil energigass, enten i form av rørlevert tørrgass eller bulk- og flaskelevert propangass, innta en mer og langt synligere plass i husholdningene. Norge har store gassressurser, men i forhold til utlandet bruker vi veldig lite selv. Men i de senere år har pågangen fra storkjøkken samt private husholdninger økt i eksplosiv fart, og det er mye som tyder på at denne utviklingen vil fortsette. I Norge er propangass mest brukt til storkjøkken og som boliggass i privat husholdninger samt til industrien, men mye tyder på at naturgass gjennom rørledning er på vei inn på markedet flere steder i Norge.

Det er viktig å merke seg forskjellen mellom naturgass og propan/butangass. Ved en eventuell brann vil disse opptre likt, men ved en lekkasje opptrer de vesentlig forskjellig.

Naturgassen som er metangass, er lettere enn luft og fordunster og tynnes ut raskt i lufta, mens LPGgassene propan og butan er tyngre enn luft og vil søke langs bakken ved en lekkasje.
Konseptet for gass til boliger baserer seg på en nedgravd tank enten som en gasstank i hagen eller som felles tank for boligområdet. Tanken sørger for gass som hovedenergikilde i boligen til oppvarming og for produksjon av varmtvann. Gassen blir også brukt til gasskomfyrer, gassgriller, gasspeis og infrarød varme.

Fra tanken føres gassen i rør til fordelingsskap som fordeler gassen til boligenhetene. Det er muligheter for avstengning av gassen ved tanken og krav om avstengning av gassen i fordelingsskapet. Det er ikke krav om merking av avstengningskranen på tanken. Alle rør som fører gass gjennom en bygning skal være merket og ikke ligge skjult. Det er ikke krav om avstengning av gassen ved hver boligenhet, men dette praktiseres ulikt og enkelte steder finnes avstengning ved hver boligenhet. Maks 3000 liter kan lagres i tank med tillatelse fra brannvesenet. Utover dette må man ha spesiell tillatelse fra DBE.
Man kan også benytte løse gassflasker inne i boliger til koking og oppvarming. Her er kravet maks. to 11 kg flasker (55 liter). Det er ikke krav om at boligen skal merkes når det oppbevares propan i boligen. Oppbevaring av gassflasker er ikke tillatt i kjeller eller på loft.

Etterlyser regelverk

Brannmester Morten Engmann ved brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat behandler søknader om bruk og oppbevaring av gass og har ved kontroller kommet over stygge eksempler på ulovlig og uvettig bruk av gass.
– Det er praktisert at restauranter ikke får oppbevare gass innendørs. Her ser vi stadige overtredelser hvor gassflasker oppbevares innendørs og det brukes lange og dårlige røropplegg. Noen bruker også større trykk og slipper ut gassen i væskefasen, sier Engmann som etterlyser et regelverk som dekker hele spekteret innenfor energiproduktet gass.

– Spørsmålet er hvor vi skal legge lista, sier Engmann. I utlandet har bruk av gass vært vanlig i mange år og vi ønsker ikke å overdramatisere bruken av gass i Norge, men likevel bør vi ha et ensartet regelverk som fanger opp bruk av gass. Hva med rutiner vedrørende installering, lagring, bruk og vedlikehold av propan/butananlegg innenfor kategorien boliger?
– Tiden er også inne for at alle som behandler gass som energikilde far bedre kjennskap til gassens bruksomrader, drift, vedlikehold og kontroll. Blant legfolk er det nok generelt for lite kunnskaper om anvendelse av gass, sier Engmann. Feil plassering av en propanflaske, tyder på manglende kunnskaper. Plassering av en gassflaske liggende kan føre til store skader ved oppvarming (brann) fordi sikkerhetsventilen kan bli blokkert og flasken vil etter en kort tids varmepåvirkning sprenge. Feil montert røropplegg for gassanlegg er også en sikkerhetsrisiko.

– I tillegg er det viktig at brannmannskaper får tilstrekkelig kunnskap til å handtere situasjoner hvor gass er involvert. Først og fremst gjelder dette ved branner i boliger hvor gassutstyr er montert. Ved brann gjelder det først og fremst å stenge gasstilførselen hvis det er mulig. Men det kan også vare andre situasjoner hvor det har vært lekkasje av ikke antent LPG-gass, disse gassene vil synke og gå mot lavt punkt. Dette er den verst tenkelige situasjonen som kan oppstå og medføre stor
brannfare. I den forbindelsen må evakuering av hele boligomradet vurderes, sier Engmann.
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern har utgitt Veiledning om LPG-anlegg som inneholder dagens krav til anlegg.

 

Publisert: 05-12-2001

COMMENTS