Beredskapstilsyn

HomeForebyggende

Beredskapstilsyn

De siste årene har Oslo brann- og redningsetat (OBRE) foretatt ulike former for beredskapstilsyn. Beredskapstilsyn betyr at beredskapsstyrken foretar tilsyn mens de er på vakt.

Dette er veldig i tråd med det som er omtalt i NOU 2012:4, «Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper», som ble overlevert Justis- og beredskapsminister Grete Faremo i januar i år. Der omtales det blant annet at beredskapspersonell må på banen, og utnyttes i det forebyggende arbeidet. Som det presiseres har beredskapspersonell både kompetanse og antagelig meget stor troverdighet i samfunnet. Det kommenteres også i NOU ’en at det tradisjonelt er ganske adskilt oppgavefordeling og begrenset faglig kontakt mellom forebyggende- og beredskapsavdelinger. Så her ligger det nok både en forventning og en mulighet for brann-Norge.

Ikke skremme
De første tilsynene vaktmannskapene i OBRE startet med for mange år siden var barnehagetilsyn. Så har det videre vært gått i nattkontroller på ulike helseinstitusjoner hvor det er overnatting. Disse tilsynene har gjerne vært gjennomført i ferieperioden for å se situasjonen på det kanskje mest sårbare tidspunktet. Nattevakt i ferietiden kan gjerne være ferievikarer med begrenset opplæring, men kravene er de samme til disse ansatte som de øvrige. Det som er viktig ved slike tilsyn er ikke å skremme de ansatte som er på vakt, men at ledelsen må sette fokus på denne opplæringen, som ofte er svært mangelfull. Mange av disse nattevaktene følte også en viss lettelse ved at vaktmannskapene kom. De hadde tenkt mye på dette, og følte de ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring i forkant. Alle tilsynene ble varslet skriftlig i forkant, men ikke med nøyaktig dato og klokkeslett. Varselet kunne være at mannskapene ville komme innom en gang i løpet av sommerperioden. Det i seg selv er nok med på å øke sikkerheten betraktelig ved at tema «brann» blir satt på dagorden.

Godt mottatt
Andre typer tilsyn er beredskapstilsyn som foretas mot industri, sykehjem, kirker mm. Fokuset her er tilgjengelighet for innsatsmannskaper og tilrettelegging for innsats. 
I sommerferietiden i fjor ble det foretatt tilsyn på skoler for å se hvordan de håndterte og plasserte papir- og søppelkasse/containere. Det er et kjent problem at disse blir antent fra tid til annen og brannen smitter til bygningsmassen. 
Fasadetilsyn er den siste varianten. Her benyttes høydeberedskap til å sjekke fremkommelighet til gårdens fasader, og man får også avdekket om det er foretatt loftsutbygging på gårdene. Det viser seg at ikke alle disse utbyggingene er søkt om og byggemeldt i forkant. Dette er også en fin anledning for stige- og liftsjåfører til å få trent oppstilling på fremmede steder. Det blir fyllt ut et skjema på ?? punkter som returneres til forebyggende avdeling. Adressene det kjøres på i disse tilsynene er etter bestilling fra forebyggende avdeling, som i etterkant skal foreta et tilsyn i disse gårdene. Dette med bakgrunn i den lokal forskriften, «Forskrift om adgang til å føre brannverntilsyn i 1890-gårder/eldre murgårder og omsorgsboliger i Oslo kommune» fra 2008. Personellet fra forebyggende avdeling har da med seg notatene fra beredskapsavdelingen når de foretar tilsyn i disse gårdene.

Vinn vinn-situasjon
Beredskapstilsyn er i det store og hele blitt godt mottatt av vaktmannskapene, og oppleves som en meningsfylt oppgave. Disse tilsynene blir sett med utrykningsmannskapene sine øyne. Det viser seg ofte at mannskapene fra beredskap har ett litt annet fokus enn forebyggende. Totalen av dette samarbeidet er bra, og brannsikkerheten øker for byens innbyggere. Det kan også nevnes at deler av England har vært et foregangsland i dette arbeidet. Særlig i Merseysidedistriktet har de i en 10 årsperiode endret sin rolle fra primært å være beredskapsressurs til å drive forebygging i lokalsamfunnet. De har til gode å få klager fra de som har mottatt besøk. En egen sak rundt dette kommer i neste nummer av Brannmannen. Neste satsningsområde for beredskapsavdelingen når det gjelder tilsyn og karlegging, er fem forhåndsdefinerte områder med tett eldre trehusbebyggelse.

Positive effekter
Lokalkunnskapen for mannskapene øker betraktelig.  Det være seg innendørs i form av kunnskap om lagringsforhold eller særskilte forhold rundt pasienter. Utendørs kan det gå på oppstillingsplasser for høyderedskap, vannpåsett, kummer, vektbegrensninger o.l. Det er også veldig fint å få en dialog mellom eiere, brukere, ansatte og innsatspersonell. Totalt sett må det sies at dette er oppgaver som er blitt godt mottatt, selv om alt har et forbedringspotensial. Blant annet har det blitt etterlyst bedre opplæring for mannskapene i forkant av tilsynene, og det ble det tatt grep om i vinter da en representant fra forebyggende avdeling reiste rundt på alle vaktlag og hadde en enkel undervisning/gjennomgang av tilsynet.

COMMENTS