Arbeidsrettsdom i Oslo

HomeDiverse

Arbeidsrettsdom i Oslo

I en arbeidsrettsdom i Oslo har Fagforbundet fått medhold i sitt krav om 100 prosent tillegg for overtidsarbeid etter endt nattvakt.

Kravet ble fremmet av Oslo Brannkorpsforening (OBF) etter en RITS-øvelse i 2007 hvor mannskaper arbeidet til klokka 12, 4 timer etter endt vaktskifte klokka 8. OBF mente deltagerne på øvelsen skulle godtgjøres etter fellesbestemmelser om skiftarbeider/arbeidstager i turnustjeneste mens Oslo Kommune, Brann- og redningsetaten mente at en annen bestemmelse skulle brukes som godtgjør overtid etter endt nattvakt med 50 prosent.

Sentralt i saken sto tolkningen av begrepene kontinuerlig og helkontinuerlig skift. Arbeidsrettens anfører at selv om brannmannskapenes arbeidstid er høyere enn for helkontinuerlig skift, er dette ikke et hinder for at brannpersonell i utrykningstjeneste anses som arbeidstaker i “kontinuerlig skift”.

Det legges til grunn at det er et betydelig antall utrykninger og hendelser om natten i løpet av et år. Mulighetene for hvile og søvn og den lavere aktiviteten i helgene utelukker ikke derfor at arbeidstidsordningen anses som kontinuerlig. 
Virksomheten drives kontinuerlig og uten avbrudd og arbeidstidsordningen går sammenhengende døgnet rundt, året rundt. Den skiftordningen som er avtalt for brannpersonell i Brann- og redningsetaten innebærer derfor etter Arbeidsrettens vurdering at de ansatte anses som arbeidstagere i kontinuerlig skift slik dette er regulert i overenskomstens fellesbestemmelser § 11.12.1 annet ledd. Dommen var enstemmig

COMMENTS