Ansul A-101 og Ansul LVS

HomeFagstoff

Ansul A-101 og Ansul LVS

Dette er den niende artikkelen i serien om de nye slokkemidlene. Som nevnt tidligere er de utviklet for spesielle formål. Ansul A-101 og Ansul LVS tilhører denne gruppen.

Ansul A-101 er utviklet spesielt for større kjørbare arbeidsmaskiner i gruvedrift (overflate og undergrunn), jordbruk, byggevirksomhet og skogbruk – som bulldosere, traktorer, trucker og lastemaskiner m.m. Mange av disse er utsatt for hard belastning og er i døgndrift. Tennkilder kan være motor, transmisjon, batteri, kompressor, bremser, elektriske installasjoner og avgassrør m.v.

Brennbart materiale finnes i form av bensin, dieselolje, hydraulikkolje, fett, smøreolje og materiale utenfra, som løv, kvister etc. Mange av disse maskinene er meget kostbare og brukes i områder langt fra brannvesen og er i en slik posisjon at driftsstans kan få store økonomiske og langvarige følger.
Slokkemidlet leveres også i håndslokkere, kjørbare håndslokkere og stasjonære anlegg.

 

Ansul A-101, slokkeutstyret

Det består av tre hovedkomponenter og er beregnet på slokking av branner i både  treverk (papp, papir etc.), brennbare gasser og væsker samt elektrisk utstyr.

1. Slokkemiddelbeholder

Slokkemidlet, kalt FORAY, er et pulver, bestående av monoammoniumfosfat NH4H2PO4 (65 – 82%), ammoniumsulfat (NH4)2SO4 (12 – 25%), magnesium-aluminium-silikat MgxAly(SiO4)z  (5 – 7%) samt en del andre stoffer i små mengder (under 2 %). Videre er slokkemidlet tilsatt et fargestoff som gir midlet en tydelig gulfarge.
Dette er i tørr tilstand under lagring og blir flytende når det trykksettes. Det forefinnes fem beholderstørrelser, med henholdsvis 3,8, 7,7, 11,3, 50,8 og 102,1 kg slokkemiddel. Drivgasspatronen er installert på eller ved slokkemiddelbeholderen. Drivgass er enten karbondioksid (CO2) eller nitrogen (N2). Karbondioksiden har et trykk på 57,2 og nitrogenen et trykk på 122,5 bar ved + 21° C. De forskjellige mengdene av slokkemiddel beskytter rom på opptil henholdsvis 9,9, 19,8, 28,2 og 113,0 m3. Dette siste gjelder for begge de to siste størrelsene av slokkemidlet.

2. Utløsningssystem

Dette kan være enten rent manuelt eller manuelt og automatisk (SCAD self-contained actuation and detection system). Den manuelle utløsningen kan skje enten fra førerhuset eller et annet sted på kjøretøyet. Den automatiske deteksjonen skjer ved hjelp av CHECKFIRE-systemet, hvor detektorene er enten lineære eller punktdetektorer. Deteksjonsystemet får strøm fra eget batteri og gir pneumatisk utløsning av drivgasspatronen.

3. Fordelingsslanger og dyser

Dette er faste installasjoner som sørger for at slokkemidlet kommer dit det skal, spesielt steder der det er vanskelig å komme til. Der er forskjellige typer dyser alt etter behovet.

Generelt

Slokkemidlet er et pulver. Pulver har inhibitorisk og kjølende slokkevirkning. Slokkemidlet kan nødvendigvis ikke slokke alle branner og betegnes derfor som hemmende på brannen. Det kreves ved brannutbrudd at kjøretøyet stoppes og evakueres samt at man som ekstra sikring skal stå klar med håndslokker, bli stående en stund og ikke forlate stedet før man er sikker på at brannen er slokket. (God idè i alle tilfeller!) 

Vanlig Ansul A-101 er funksjonsdyktig innen temperaturintervallet 0° C til + 48° C. Må man regne med temperaturer over eller under dette intervallet, brukes Ansul LT-A-101, som har et funksjonsområde fra -53° C til + 98,9° C. Det er de fire største installasjonene av denne typen som bruker nitrogen som drivgass.
Slokkemidlet er mildt irriterende på øyne og hud og skadelig dersom der svelges. Det er ikke kreftfremkallende og det kreves ikke spesialutstyr for slokking. Farlige dekomposisjonsprodukter forekommer normalt ikke, bare i kontakt med helt spesielle stoffer kan de dannes i begrenset grad. Slokkemidlet forårsaker verken nedbryting av ozon eller global oppvarming.

Ansul LVS (Ansul Large Vehicles System )

Enkelte kjøretøy trenger på grunn av sin størrelse et dobbelt brannslokkingsystem. Det benyttes da Ansul LVS. Slokkemidlet her er skum (LVS wet chemical), ferdigblandet og trenger verken tilsetning av vann eller luft. Dette kan lagres i flytende tilstand ned til – 51° C og er funksjonsdyktig mellom -40° og + 49° C. Utløsning skjer 10 eller 20 sekunder (avhenging av systemet) etter at pulveret er utløst. Tømmetiden er ca. 2 minutter avhengig av antall dyser. Skummet lagres i 114 liters beholdere og drives ut ved hjelp av nitrogen (N2). Hver dyse leverer 26,5 liter pr. min.  Et system med to dyser dekker 4,7 m2 pr. dyse, et system med tre dyser dekker 3,7 m2 pr. dyse.
Skumvæske har som kjent en kvelende og kjølende slokkevirkning.
Tanken med det doble systemet er brannen slåes hurtig ned med pulveret, før den får “satt seg fast” og brannstedet kjøles deretter ned og forsegles ved hjelp av skummet.

Slokkesystemene er godkjent av Factory Mutual Research Corporation, FMRC (amerikansk). Installasjon og vedlikehold skjer blant annet etter regler gitt av NFPA (National Fire Protection Association). Inspeksjon skjer etter hver 250. driftstime eller månedlig (det som kommer først). Vedlikehold skjer etter hver 1000. driftstime eller halvårlig (det som kommer først).
Ansul A-101 og Ansul LVS er produsert i USA og markedsføres i Norge av Wormald Signalco/Tyco Fire & Security.

Neste gang tar vi for oss Purga-T Automatisk brannslokker.

 

Publisert: 02-01-2004

COMMENTS